Shadow

Tüm Bakanlıkların isimleri ve görevleri nelerdir?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın Görevleri

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının görevleri şunlardır:
a) Ülkenin enerji ve tabii kaynaklara olan kısa ve uzun vadeli ihtiyacını belirlemek, temini için gerekli politikaların tespitine yardımcı olmak, planlamalarını yapmak,
b) Enerji ve tabii kaynakların ülke yararına, teknik icaplara ve ekonomik gelişmelere uygun olarak araştırılması, işletilmesi, geliştirilmesi, değerlendirilmesi, kontrolü ve korunması amacıyla genel politika esaslarının tespit ve tayinine yardımcı olmak, gerekli programları yapmak, plan ve projeleri hazırlamak veya hazırlatmak,
c) Bu kaynakların değerlendirilmesine yönelik arama, tesis kurma, işletme ve faydalanma haklarını vermek, gerektiğinde bu hakların devir, intikal, iptal işlemlerini yapmak, ipotek, istimlak ve diğer takyit edici hakları tesis etmek, bunların sicillerini tutmak ve muhafaza etmek,
d) Kamu ihtiyaç,güvenlik ve yararına uygun olarak enerji ve tabii kaynaklar ile enerjinin üretim,iletim,dağıtım,tesislerinin etüt,kuruluş,işletme ve devam ettirme hizmetlerinin genel politikasını tespit çalışmalarının koordinasyonunu
temin etmek ve denetlemek,
e) Yeraltı ve yerüstü enerji ve tabii kaynaklar ile ürünlerinin üretim, iletim, dağıtım ve tüketim fiyatlandırma politikasını tayin ve gerektiğinde fiyatlarını tespit etmek,
f) Bakanlığın bağlı ve ilgili kuruluşlarının işletme ve yatırım programlarını inceleyerek tasvip etmek ve yıllık programlara göre faaliyetlerini takip etmek, değerlendirmek,
g) Bakanlığa bağlı ve Bakanlıkla ilgili kuruluşların çalışmalarını ve işlemlerini her bakımdan tetkik, tahkik ve teftişe tabi tutmak, gerekli her türlü emri vermek ve denetlemek,
h) Yukarda belirtilen görevleri yerine getirmek amacı ile gerekli bilgileri toplamak, değerlendirmek ve uzun vadeli politikaların tespiti ve geliştirilmesi ile ilgili hazırlık çalışmalarını yapmak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın Görevleri

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının görevleri şunlardır: 
a) Çalışma hayatını düzenleyici, işçi – işveren ilişkilerinde çalışma barışının
sağlanmasını kolaylaştırıcı ve koruyucu tedbirler almak,
b) Çalışma hayatındaki mevcut ve muhtemel meseleleri ve çözüm yollarını
araştırmak, c) Ekonominin gerektirdiği insangücünü sağlamak için gerekli
tedbirleri araştırmak ve uygulanmasının sağlanmasına yardımcı olmak,
d) İstihdamı ve tam çalışmayı sağlayacak, çalışanların hayat seviyesini
yükseltecek tedbirleri almak,
e) İşçilerin mesleki eğitimlerini sağlayıcı tedbirler almak,
f) Sakatların mesleki rehabilitasyonunu sağlayacak tedbirler almak,
g) İşçi sağlığı ve iş güvenliğini sağlayacak tedbirleri almak,
h) Çalışma hayatını denetlemek,
i) Sosyal adalet ve sosyal refahın gerçekleşmesi için gerekli tedbirleri
almak,
j) Çeşitli fizyolojik, ekonomik ve sosyal risklere karşı sosyal sigorta
hizmetlerini uygulamak,
k) Sosyal güvenlik imkanını sağlamak, yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi için gerekli tedbirleri almak,
l) Yabancı ülkelerde çalışan Türk işçilerinin çalışma hayatı ve sosyal
güvenlikle ilgili meselelerine çözüm yolları aramak, hak ve menfaatlerini
korumak ve geliştirmek,
m) Çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları koruyucu ve çalışmayı
destekleyici tedbirleri almak,
n) Bağlı kuruluşların amaçları ve özel kanunları gereğince idare edilmesini
sağlamak ve denetlemek,
o) İş istatistiklerini derlemek ve yayınlamak,
p) Çeşitli mevzuatla verilen diğer görev ve hizmetleri yapmak.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Görevleri

Tarım ve Köyişleri Bakanlığının görevleri şunlardır: 
a) Kalkınma plan ve programları doğrultusunda, kırsal bölgelerin kalkındı- 
rılması, tarım, hayvancılık ve su ürünlerinin geliştirilmesi için politikaların 
tespitine yardımcı olmak ve bunlardan görev alanına girenleri uygulamak, tarım 
kesimi ve kırsal bölgelerin topyekün geliştirilmesi için altyapı tesislerini 
yapmak ve yaptırmak, 
b) Kalkınmanın gereklerine ve gelişen taleplere uygun olarak üretim, tü- 
ketim ve girdi ihtiyaçları ile toprak, su,bitki, hayvan varlığı ve benzeri ta- 
bii kaynakların korunması ve geliştirilmesi için araştırma, inceleme, plan, 
program ve projeler yapmak ve yaptırmak, 
c) Kullandıkları tarımsal kredi ve diğer girdilerin, temin, tedarik ve dağı-
tımı ile ilgili hizmetlerde ve çiftçinin teşkilatlanmasında yardımcı olmak, 
tarım ürünlerini destekleme politikaları ile ilgili çalışmalar yapmak, tabii 
afetlerden zarar gören çiftçilere özel mevzuatında yer alan esaslar çerçevesinde
yardım yapmak, 
d) Gıda ve diğer tarım ve hayvancılık ürünlerinin kalite ve standartlara 
uygun olarak üretimi, işlenmesi, korunması, pazarlanması ve değerlendirilmesini 
temin ve düzenlemek için gerekli kontrol sistemi ve kuruluşlarını tesis etmek, 
işletmek ve bu konularda çiftçinin teşkilatlanmasında yardımcı olmak, 
e) Kırsal yerleşme birimlerinin yol, su,kanalizasyon, elektrik, iskan ihti- 
yaçlarını karşılamak, bunların ekonomik ve sosyal tesislere, sağlıklı ve modern 
fiziki yerleşme imkanlarına kavuşmalarını sağlayacak politikaları geliştirmek, 
arazi toplulaştırılması yapmak ve bunlarla ilgili araştırma, envanter, plan, 
proje yapmak ve yapılmasını sağlamak, 
f) Halkın gereği gibi beslenmesini sağlamak ve tüketim taleplerini karşıla- 
mak için ihtiyaç duyulan çalışmaları yapmak, ihracat imkanlarını geliştirmek 
üzere bitkisel üretim ve hayvancılıkta verimliliği artırıcı tedbirleri almak ve 
üretimi çeşitlendirmek, 
g) Tarım ve hayvancılık konularında araştırmalar yapmak, bunların gerektir- 
diği ıslah, deneme, üretme, ürün işleme, istasyon, müessese, laboratuvar ve 
benzeri tesisleri kurmak ve işletmek, bu tesisleri kurup işletmek isteyen özel 
sektöre yardımcı olmak, mevzuat çerçevesinde gerekli izni vermek, 
h) Verimli ve faydalı tarım bilgilerini çiftçi ailelerine benimsetmek ve ül-
ke düzeyinde yaygınlaştırmak amacıyla, tarımsal yayım ve eğitim sistemi ve prog-
ramları ile projelerini hazırlamak, uygulamak, örnek çiftçi yetiştirmek üzere 
eğitim program ve projeleri uygulamak, çiftçi kadınları ve kızlarına ev ekonomi-
si, çocukları ve gençlerine teknik ve pratik çiftçilik öğretmek üzere tedbirler 
almak, uygulamalar yapmak, örnek çiftçi yetiştirmek ve tarım yayımı ve eğitimi 
için her türlü eğitim merkezi gibi tesisleri kurmak, kurslar açmak, bu alanlarda
teknisyen yetiştirmek, bu amaçla Milli Eğitim Bakanlığı ve ilgili kuruluşlarla 
işbirliğinde bulunmak, 
i) Taşınır, taşınmaz çiftçi mallarının korunmasını özel kanunlara göre sağ- 
lamak için ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak ve tarım dışında kullanılmaya 
tahsis edilecek araziyi tesbit etmek, bunların kullanılmasına izin vermek için 
ilgili kuruluşlarla koordinasyon sağlamak, devletin hüküm ve tasarrufu altında 
veya özel mülkiyetinde bulunan yabani fıstıklık, zeytinlik, harnupluk, fundalık,
makilik, çayır ve meraların altyapı tesislerini korumak ve verimlilik ilkesi 
ile ıslah, imar ve ihya etmek, 
j) Gıda konularında araştırmalar yapmak, pilot tesisler kurmak, gıda kont- 
roluna yardımcı olmak, diğer kuruluşlarla işbirliği içinde Türk Gıda Kodeksinin 
hazırlanması ve uygulanmasını gerçekleştirmek, gıda ve yem sanayileri ürünleri- 
nin belirlenmiş esaslara uygunluğunu denetlemek, 1734 sayılı Yem Kanunu ile ve- 
rilen işleri yapmak, yem tescil ve kontrol hizmetlerini yürütmek, 
k) Bitkilerde ve ürünlerinde meydana gelen hastalıklar, haşereler ve yabancı
otlarla mücadele etmek veya ettirmek, bu konularda araştırmalar yapmak, zirai 
mücadele ve zirai karantina planlarını, yıllık uygulama programlarını ve proje- 
lerini yapmak, hastalık ve zararlıların yayılmalarını önlemek için tedbirler 
almak, ithal ve ihraç olunan bitkisel ürünleri hastalık ve zararlılar yönünden 
kontrol etmek, iç ve dış karantina ilkelerini, sınırlayıcı ve yasaklayıcı ted- 
birleri belirlemek, duyurmak, uygulamak, uygulamaları kontrol etmek, zararlılar 
hakkında çiftçileri eğitmek, onları tehlikelere karşı uyarmak, çiftçi imkanları 
ile önlenemeyen salgın hastalık ve zararlılara karşı Devlet mücadelelerini 
programlayıp uygulamak 6968 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak ve 
denetlemek,
l) Zirai mücadele ilaçlarının, alet ve makinalarının ithal, imal, satış ve 
kullanılma esaslarını tesbit etmek, uygulatmak ve bu ilaçların insan, hayvan ve 
çevreye zarar vermeyecek şekilde kullanılmasını teminen gerekli denetlemeleri 
yapmak, 
m) Hayvanların sağlığına zarar veren her türlü salgın ve paraziter hastalık-
lar ile ilgili teşhis, tedavi ve koruma tedbir ve şartlarını tespit etmek, teda-
vilerini yapmak, gerekli tesisleri kurmak, kurulmalarına izin vermek, iç ve dış 
karantina şartlarını belirlemek, duyurmak, uygulatmak, hayvan hareketlerini ta- 
kip etmek, hayvan park, pazar, panayır ve sergilerinde sağlık kontrollarını yü- 
rütmek, tahaffuzhaneler açmak ve gerektiğinde diğer metodlarla sınırlayıcı ve 
yasaklayıcı tedbirleri almak, denetlemelerde bulunmak, 
n) Hayvan barınakları ve tesislerini sağlık yönünden kontrol etmek, mezbaha-
larla hayvan kesimi ve işletme tesislerinde veteriner hizmetlerini denetlemek, 
serbest veteriner hekimlerin, hayvan hastanelerinin çalışmalarını kontrol et- 
mek, 
o) Hayvan hastalıklarında kullanılan aşı, serum, biyolojik ve kimyasal mad- 
deler ile veteriner ilaçlarını, bunların bileşimine giren etkili ve yardımcı 
maddelerini üretmek, üretimine izin vermek, norm ve özelliklerini, imal, ihzar, 
ithal, satış, taşıma ve muhafaza şartlarını tespit etmek, imalatına ve satışına 
izin vermek, kontrol etmek, kısmen veya tamamen yasaklamak, bu hizmetleri yeri- 
ne getirmek için gerekli araştırmaları yapmak ve laboratuvar, imalat yerleri ve 
istasyonları kurmak ve kurulmalarına izin vermek ve faaliyetlerini kontrol et- 
mek, 
p) Veterinerlik konularında araştırmalar yapmak, çiftçilere hayvan hasta- 
lıkları ve tedavileri hakkında yayım hizmetleri götürmek, veteriner sağlık tek- 
nisyeni ve laborant yetiştirmek, bunlar için gerekli okul ve tesisleri açmak, 
r) Hayvanların verimlerini ve üretimini artırmak amacı ile ıslah, tabii, 
sun’i tohumlama ve embriyo transferi tekniklerini uygulamak ve geliştirme prog- 
ramlarını hazırlamak, uygulamak, uygulatmak, çiftçilerin modern hayvancılık 
işletmeleri kurmalarını özendirmek, bunlara gerekli desteği sağlamak, finans- 
manı ile ilgili olduğu projeleri denetlemek, hayvan yetiştiriciliği ve yöneti- 
mi konularında araştırma, eğitim ve yayım hizmetleri yapmak, hayvan soy kütüğü 
sistemini organize etmek, 
s) Su ürünleri Kanunu ile verilen görevlerden Bakanlıkla ilgili olanları 
yapmak ve yaptırmak, 
t) Tarım alanlarının gayesine uygun bir şekilde kullanılmasını sağlamak, 
denetlemek ve ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak. 

Millî Eğitim Bakanlığı’nın Görevleri 

Millî Eğitim Bakanlığı’nın görevleri şunlardır: 
a) Atatürk inkılâp ve ilkelerine ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk millîyetçiliğine bağlı, Türk milletinin millî, ahlakî, manevî, tarihî ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren, ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan, insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş vatandaş olarak yetiştirmek üzere, Bakanlığa bağlı her kademedeki öğretim kurumlarının öğretmen ve öğrencilerine ait bütün eğitim ve öğretim hizmetlerini plânlamak, programlamak, yürütmek, takip ve denetim altında bulundurmak, 

b) Okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim ve her çeşit örgün ve yaygın eğitim kurumlarını açmak ve yükseköğretim dışında kalan öğretim kurumlarının diğer bakanlık kurum ve kuruluşlarınca açılmasına izin vermek, 

c) Türk vatandaşlarının yurt dışında yapılacak eğitim ve öğretimi ile ilgili hizmetleri düzenlemek ve yürütmek, 

d) Diğer bakanlık, kurum ve kuruluşlarca açılan ve yükseköğretim dışında kalan örgün ve yaygın eğitim kurumlarının denklik derecelerini belirlemek, program ve yönetmeliklerini birlikte hazırlamak ve onaylamak, 

e) Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı ortaöğretim kurumlarının program, yönetmelik ve öğrenim denklik derecelerinin belirlenmesi konularında işbirliğinde bulunmak, 

f) Yükseköğretimin Millî Eğitim politikası bütünlüğü içinde yürütülmesini sağlamak için, Yükseköğretim Kanunu ile Bakanlığa verilmiş olan görev ve sorumlulukları yerine getirmek, 

g) Okullardaki beden eğitimi, spor ve izcilik eğitimi ile ilgili hizmetleri yürütmek, 

h) Yükseköğrenim gençliğinin barınma, beslenme ihtiyaçlarını ve maddî yönden desteklenmelerini sağlamak, 

Çevre ve Orman Bakanlığı’nın Görevleri

Çevre ve Orman Bakanlığının görevleri şunlardır:
a) Çevrenin korunması, kirliliğinin önlenmesi ve iyileştirilmesi için prensip ve politikalar tespit etmek, programlar hazırlamak; bu çerçevede, araştırmalar ve projeler yapmak, yaptırmak, bunların uygulama esaslarını tespit etmek, uygulanmasını sağlayacak tedbirleri almak.
b) Çevrenin korunması ve kirliliğinin önlenmesi amacıyla ülke şartlarına uygun olan teknolojiyi belirlemek, bu maksatla kurulacak tesislerin vasıflarını tespit etmek.
c) Ülke şartlarına uygun olan çevre standartlarını Türk Standartları Enstitüsü ile birlikte belirlemek, uygulamak ve uygulanmasını sağlamak.
d) Atık ve yakıtlar ile ekolojik dengeyi bozan, havada, suda ve toprakta kalıcı özellik gösteren kirleticilerin çevreye zarar vermeyecek şekilde bertaraf edilmesi için denetimler yapmak; ülke genelinde tüm uygulayıcı kurum ve kuruluşların bu konudaki taleplerini değerlendirerek sonuçlandırmak; ülkenin atık yönetimi politikasını belirlemek ve bu konuda gerekli tedbirleri almak; tehlikeli hallerde veya gerekli durumlarda faaliyetlerin durdurulması ile ilgili usul ve esasları yönetmelikle belirlemek.
e) Çevrenin korunması ve kirliliğinin önlenmesi için çevre standartları ve ekolojik kriterler esas olmak üzere her türlü analizi, ölçüm ve kontrolleri gerçekleştirmek amacıyla laboratuvar kurmak, kurdurmak ve denetimlerini yapmak veya mevcut kamu kurum ve kuruluşlarının laboratuvarlarından yararlanmak.
f) Ülkedeki kirlenme konuları ile kirlenmenin mevcut olduğu veya olması muhtemel bölgeleri ve sektörleri tespit etmek ve izlemek, bu problemlerin teknik, idari ve finansman bakımından çözümünü sağlayan kaynağın bulunmasıyla ilgili çalışmaları yönetmek veya yönlendirmek.
g) Sürdürülebilir kalkınma ilkesi çerçevesinde, çevreye olumsuz etki yapabilecek her türlü plân, program ve projenin, fayda ve maliyetleriyle çevresel olguların ortak bir çerçeve içinde değerlendirilmesini gerçekleştirecek çevresel etki değerlendirmesi ve stratejik çevresel değerlendirme çalışmasının yapılmasını sağlamak, bu çalışmaları denetlemek ve izlemek. 
h) Dengeli ve sürekli kalkınma amacına uygun olarak ekonomik kararlarla ekolojik kararların birarada düşünülmesine imkân veren rasyonel doğal kaynak kullanımını sağlamak üzere, kalkınma plânları ve bölge plânları temel alınarak çevre düzeni plânlarını hazırlamak veya hazırlatmak, onaylamak, uygulanmasını sağlamak. 
ı) Hayvanların korunmasına yönelik çalışmaları, ilgili bakanlık, kurum ve kuruluşların işbirliği ile yapmak, yaptırmak, bu konuda yürütülen faaliyetleri desteklemek, denetlemek ve denetlenmesini sağlamak.
i) Çevre konusunda görev verilmiş olan özel kuruluşlar ile kamu kurum ve kuruluşları arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak; bu konuda faaliyette bulunan gönüllü kuruluşları yönlendirmek, desteklemek ve bakanlıklar arası işbirliği esaslarını yönetmelikle belirlemek.
j) Çevreye olumsuz etkileri olan her türlü faaliyeti ülke bütününde izlemek ve denetlemek.
k) Çevre uygulamalarına etkinlik kazandırmak için başta mahalli idareler olmak üzere, sürekli bir eğitim programı uygulamak, bu amaçla yapılan eğitim faaliyetlerini izlemek, desteklemek, yönlendirmek, çevre bilincini geliştirmek ve çevre problemleri konusunda kamuoyu araştırmaları yapmak.
l) Çevre ve orman konularında uluslararası düzeyde sürdürülen çalışmaların izlenmesi ve bunlara katkıda bulunulması amacıyla ulusal düzeyde yapılan hazırlıkları ilgili kuruluşlarla işbirliği halinde yürütmek ve bu çalışmalara Türkiye’nin iştirakine ilişkin koordinasyonun sağlanmasına, uluslararası ilişkilerin yürütülmesi ile ilgili mevzuat çerçevesinde yardımcı olmak.
m) Ormanların korunması, imarı ve ıslahı ile bakımını sağlamak.
n) Orman sınırlandırılması ve kadastrosunu yapmak, vasıf tayini ile Devlet ormanlarına ilişkin kamu yararına irtifak hakkı tesisi ve iznine ait işleri yürütmek.
o) Orman sınırları içerisinde ve yeniden orman rejimine alınacak yerlerde genel ağaçlandırma plânı düzenlemek, bu plânın gerektirdiği etüt ve proje işleri ile ağaçlandırmaları yapmak veya yaptırmak.
ö) Erozyonu önleyici her türlü tedbiri almak.
p) Devlet ormanları içindeki otlak, yaylak ve kışlakları özel mevzuatına göre ıslah etmek, otlatma amenajman plânlarını yapmak veya yaptırmak.
r) Ağaçlandırma yapmak, devamlı ve geçici fidanlıklar kurmak, özel ağaçlandırma yapmak ve fidanlık tesis etmek isteyen gerçek ve tüzel kişileri desteklemek.
s) Devlet ormanları ile tüzel kişiliği haiz kamu kurumlarına ve özel ormanlara ait amenajman plânlarını yapmak veya yaptırmak.
ş) Devlet ormanları içinde ve bitişiğinde oturan köylülerin sosyal ve ekonomik gelişmelerini sağlamak maksadıyla bunları her türlü kredi ve yardım kaynaklarıyla desteklemek, orman-halk ilişkilerini geliştirmek ve bu konuda her türlü tedbiri almak.
t) Başka yerlere nakledilecek orman köylülerinin bıraktıkları taşınmazların kamulaştırılmasını sağlamak ve buraları ağaçlandırmak.
u) Yurt içi odun hammadde ihtiyacını karşılamak, odun ve odun dışı orman ürünlerinin ithalat ve ihracatına ilişkin esasları belirlemek, gerektiğinde tohum, fidan ve üretimle ilgili maddeleri ithal ve ihraç etmek.
v) Millî parklar, tabiat parkları, tabiat anıtları, tabiatı koruma alanları ve orman içi mesire yerleri ile biyolojik çeşitliliğin, av ve yaban hayatı alanlarının tespiti, yönetimi, korunması, geliştirilmesi, işletilmesi ve işlettirilmesini sağlamak.
y) Bakanlığın çalışma alanına giren hizmetlere ilişkin olarak, araştırma birimleri ve eğitim merkezleri açmak, yurt içinde ve dışında gerekli personeli yetiştirmek, her çeşit uygulamalı araştırmalarla eğitim, yayın ve yayım çalışmaları yapmak, yaptırmak, dokümantasyon ve tanıtma faaliyetlerinde bulunmak.

Sağlık Bakanlığı’nın Görevleri 

Sağlık Bakanlığının görevleri şunlardır: 
a) Herkesin hayatını bedenen, ruhen ve sosyal bakımdan tam iyilik hali içinde sürdürmesini sağlamak için fert ve toplum sağlığını korumak ve bu amaçla ülkeyi kapsayan plan ve programlar yapmak, uygulamak ve uygulatmak, her türlü tedbiri almak, gerekli teşkilatı kurmak ve kurdurmak, 
b) Bulaşıcı, salgın ve sosyal hastalıklarla savaşarak koruyucu, tedavi edici hekimlik ve rehabilitasyon hizmetlerini yapmak, 
c) Ana ve çocuk sağlığının korunması ve aile planlaması hizmetlerini yapmak, 
d) İlaç, uyuşturucu ve psikotrop maddelerin üretim ve tüketimini her safhada kontrol ve denetlemek;farmasötik ve tıbbi madde ve müstahzar üreten yerlerin, dağıtım yerlerinin açılış ve çalışmalarını esaslara bağlamak, denetlemek, 
e) Gerekli aşı, serum, kan ürünleri ve ilaçların üretimini yapmak, yaptırmak ve gerekirse ithalini sağlamak, 
f) Temel sorumluluk Sağlık Bakanlığına ait olmak üzere Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı ve mahalli idarelerle işbirliği suretiyle gıda maddelerinin ve bunları üreten yerlerin sağlık açısından kontrol hizmetlerini yürütmek, 
g) Mahalli idareler ilgili diğer kuruluşlarla işbirliği suretiyle çevre sağlığını ilgilendiren gerekli tedbirleri almak ve aldırmak, 
h) Bulaşıcı, salgın insan hastalıklarına karşı kara hudut kapıları, deniz ve hava limanlarında koruyucu sağlık tedbirlerini almak, 
i) (Mülga: 24/1/1989 – KHK – 356/15 md.; Aynen kabul: 14/3/1991-3703/19 md.) 
j) Kanser, verem ve sıtma ile savaş hizmetlerini yürütmek ve bu alanda hizmet veren kurum ve kuruluşların çalışmalarının koordinasyonunu ve denetimini sağlamak, 
k) Bu görevlerin yerine getirilmesi için gerekli tesisleri kurmak ve işletmek, meslek personelini yetiştirmek, 
l) Sağlık hizmetleriyle ilgili olarak milletlerarası ve yurt içindeki kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak.

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nın Görevleri

Bayındırlık ve İskan Bakanlığının görevleri; Milli Savunma Bakanlığının inşaat milli ve Nato alt yapı hizmetleri ile Ulaştırma Bakanlığına bağlı genel müdürlüklere kanunlarla yapım yetkisi verilmiş olan özel ihtisas işleri hariç şunlardır:
a ) Kamu yapıları ve tesislerinin inşaat ve esaslı onarım işlerini yapmak veya yaptırmak,
b ) Bağlı kuruluşlar ile müesseselerinin kendi kuruluş kanunlarında gösterilen inşaat, bakım, onarım ve hizmetlerin yapılması veya yaptırılmasını sağlamak üzere gerekli işleri yapmak,
c) Arsa Ofisi Kanunu esaslarına göre gereken arazi ve arsayı sağlamak üzere gerekli işleri yapmak,
d) Çeşitli özellik ve ölçekteki imar planlarının, şehir alt yapı tesislerinin ve sığınakların projeye esas standartlarını hazırlamak,
e) Konut politikası ilkelerine göre konut yapmak, yaptırmak,
f) Ülkenin şart ve imkanlarına göre, en gerekli ve faydalı yapı malzemesinin ekonomik ve standartlara uygun imalini ve kullanılmasını sağlayacak tedbirleri almak, aldırmak,
g) Deprem, yangın, su baskını, yer kayması, kaya düşmesi, çığ ve benzeri afetlerden evvel ve sonra meskün alanlarda alınacak tedbirlerle yapılacak yardımları tesbit etmek ve bunların uygulanmasını sağlamak, bu konularda ilgili bakanlıklar ve kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yapmak,
h) İl Özel İdarelerine ait yapı ve tesisleri yapmak veya yaptırmak,
i) Gerçek ve tüzel kişilere yapılan işler dışında yurt içinde kamu kurum ve kuruluşlarına iş yapan ve belirlenecek gerekli nitelikleri taşıyan müteahhitlere belge vermek ve gizli sicillerini tutmak,
j) Yurt dışında iş yapmak isteyen müteahhitlerle ilgili olarak mevzuatın gerektirdiği işlemleri yapmak, sicillerini tutmak,
k) Bir kamu hizmetinin görülmesi amacı ile resmi bina ve tesisler için imar planlarında yer ayrılması veya bu amaçla değişiklik yapılması gerektiği takdirde, Valilik kanalı ile ilgili belediyeye talimat vermek ve gerçekleştirilmesini sağlamak,
l) Birden fazla belediyeyi ilgilendiren imar planlarının hazırlanmasında, kabul ve onaylanması safhasında ortaya çıkabilecek ihtilafları çözümlemek, gerektiğinde onaylamak,
m) Gerekli görülen hallerde, Kamu yapıları ile ilgili imar planı ve değişikliklerinin; umumi hayata müesesir afetler dolayısıyle veya toplu konut uygulaması veya Gecekondu Kanununun uygulanması amacıyla yapılması gereken planların ve plan değişikliklerinin; birden fazla belediyeyi ilgilendiren metropoliten imar planlarının veya içerisinden veya civarında demiryolu veya karayolu geçen, hava meydanı bulunan veya havayolu veya denizyolu bağlantısı bulunan yerlerdeki imar ve yerleşme planlarının tamamını veya bir kısmını, ilgili belediyelere veya diğer idarelere bu yolda bilgi verilerek ve gerektiğinde işbirliği sağlanarak yapmak, yaptırmak, değiştirmek ve re’sen onaylamak,
n) Bu işlerle ilgili tüzük, yönetmelik, tip sözleşme, şartname, rayiç, fiyat analizleri ve birim fiyatları hazırlamak ve yayınlamak,
o) Belediyelere ve İl Özel idarelerine genel bütçe vergi gelirlerinden pay verilmesi hakkındaki mevzuat uyarınca tesis edilen Belediyeler Ortak Fonundaki paylarının İller Bankasının yıllık programa giren yatırımları için dağıtımını onaylamak ve izlemek,
p) Bakanlık ilgili kuruluşlarına ait görevlerin yapılmasını sağlamak; bu kuruluşların kanunları ile diğer kanunların Bakanlığa verdiği görevleri yapmak.

Kültür ve Turizm Bakanlığının Görevleri

Kültür ve Turizm Bakanlığının görevleri şunlardır: 
a) Millî, manevî, tarihî, kültürel ve turistik değerleri araştırmak, geliştirmek, korumak, yaşatmak, değerlendirmek, yaymak, tanıtmak, benimsetmek ve bu suretle millî bütünlüğün güçlenmesine ve ekonomik gelişmeye katkıda bulunmak,
b) Kültür ve turizm konuları ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarını yönlendirmek, bu kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör ile iletişimi geliştirmek ve işbirliği yapmak,
c) Tarihî ve kültürel varlıkları korumak,
d) Turizmi, millî ekonominin verimli bir sektörü haline getirmek için yurdun turizme elverişli bütün imkânlarını değerlendirmek, geliştirmek ve pazarlamak,
e) Kültür ve turizm alanlarında her türlü yatırım, iletişim ve gelişim potansiyelini yönlendirmek,
f) Kültür ve turizm yatırımları ile ilgili taşınmazları temin etmek, gerektiğinde kamulaştırmak, bunların etüt, proje ve inşaatını yapmak, yaptırmak,
g) Türkiye’nin turistik varlıklarını her alanda tanıtıcı faaliyetler ile her türlü imkân ve araçlardan faydalanarak kültür ve turizmle ilgili tanıtma hizmetlerini yürütmek,
h) Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.
Adalet Bakanlığı’nın Görevleri
Adalet Bakanlığının görevleri şunlardır:
a) Kanunlarda kurulması öngörülen mahkemeleri açmak ve teşkilatlandırmak, ceza infaz ve ıslah kurumları, icra ve iflas daireleri gibi her derece ve türdeki adalet kurumlarını planlamak, kurmak ve idari görevleri yönünden gözetim ve denetimini yapmak ve geliştirmek,
b) Bir mahkemenin kaldırılması veya yargı çevresinin değiştirilmesi konularında Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna teklifte bulunmak,
c) Kamu davasının açılması ile ilgili olarak kanunların Adalet Bakanına verdiği yetkinin kullanılması ile ilgili çalışma ve işlemleri yapmak,
d) Avukatlık ve Noterlik Kanunlarının Bakanlığa verdiği görevleri yapmak, 
e) Adli sicilin tutulması ile ilgili hizmetleri yürütmek, 
f) Türk Ticaret Kanunu ile Ticaret Sicili Tüzüğünün Bakanlığa verdiği görevleri yapmak, 
g) Adalet hizmetlerine ilişkin konularda, yabancı ülkelerle ilgili işlemleri yerine getirmek,
h) Adalet hizmetleriyle ilgili konularda, gerekli araştırmalar ve hukuki düzenlemeleri yapmak, görüş bildirmek,
i) Bakanlıklarca hazırlanan kanun ve kanun hükmünde kararname taslaklarının Başbakanlığa gönderilmesinden önce Türk hukuk sistemine ve kanun yapma tekniğine uygunluğunu incelemek, 
j) İlgili mevzuat hükümlerine göre infaz ve ıslah işlerini düzenlemek,
k) İcra ve iflas daireleri vasıtasıyla, icra ve iflas işlemlerini yürütmek, 
l) Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.
İçişleri Bakanlığın’ın Görevleri
İçişleri bakanlığının görevleri şunlardır:
a) Bakanlığa bağlı iç güvenlik kuruluşlarını idare etmek suretiyle ülkesi ve millet ile bölünmez
bütünlüğü yurdun iç güvenliğini ve asayişini, kamu düzenini ve genel ahlakı, Anayasada yazılı
hak ve hürriyetleri korumak,
b) Sınır, kıyı ve karasularımızın muhafaza ve emniyetini sağlamak,
c) Karayollarında trafik düzenini sağlamak ve denetlemek,
d) Suç işlenmesini önlemek, suçluları takip etmek ve yakalamak,
e) Her türlü kaçakçılığı men ve takip etmek
f) Yurdun iç politikasına, il ve ilçelerin genel ve özel durumları ile ilgili değerlendirmeler
yapmak ve Bakanlar Kuruluna tekliflerde bulunmak.
g) Ülkenin İdari bölümlerine ayrılması, il ve ilçelerin genel idarelerini, mahalli idareleri ve
bunların merkezi idare ile olan alaka ve münasebetlerini düzenlemek,
h) Yurt sathında sivil savunma hizmetlerini yürütmek ve koordinasyonu sağlamak,
İ) Nüfus ve Vatandaşlık hizmetlerini yürütmek.
j) Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak,

Dışişleri Bakanlığı’nın Görevleri

Dışişleri Bakanlığının görevleri şunlardır:
a) Hükümetçe tayin ve tespit edilecek esaslara göre dış politikayı uygula-
mak ve Türkiye Cumhuriyetinin yabancı devletler ve uluslararası kuruluşlarla
ilişkilerini yürütmek.
b) Türkiye Cumhuriyetinin dış politikasının tespiti için hazırlık çalışmala-
rı yapmak ve tekliflerde bulunmak,tespit edilecek dış politikayı yürütmek ve
koordine etmek.
c) T.C. uyruklu gerçek ve tüzel kişilerin yabancı devletler ve uluslararası
kuruluşlar karşısındaki hak ve menfaatlerini korumak,geliştirmek ve bu alanlarda
diplomasi ve konsolosluk himayesini sağlamak.
d) Türkiye Cumhuriyetinin yabancı devletlerle,bunların temsilcilikleri ve
temsilcileri ile,milletlerarası teşkilatlarla,ilgili Bakanlıklarla işbirliği
yapmak suretiyle temas ve müzakerelerini yürütmek,bu temas ve müzakereler sonucu
gerekiyorsa milletlerarası anlaşmaları yine diğer Bakanlıklarla işbirliği ile
yapmak.
e) Diğer bakanlık ve kuruluşların dış politikayı etkileyen faaliyet ve te-
maslarının devletin dış politikasına uygunluğunu sağlamak,bu kuruluşların ulus-
lararası kuruluşlar ve yabancı kamu ve özel kuruluşlarıyla kendi görev alanları-
na giren temaslarının koordinasyonunu sağlamak ve bunlara katılmak.
f) Mali,iktisadi ve diğer teknik konularda ilgili kurum ve kuruluşlarca yü-
rütülmesi gereken veya statülerinde,üyelerinin ve ortaklarının belli Bakanlık
veya merci vasıtasıyla işlem yapacağı belirtilen milletlerarası kuruluşlarla yü-
rütülecek dış temas ve müzakerelerin dış politikaya uygun olarak yürütülmelerini
gözetmek,gerekirse bunlara katılmak.
g) Türkiye Cumhuriyetini temsil yetkisine sahip olarak Bakanlar Kurulu Ka-
rarnamesi ile belli bir geçici görevle görevlendirilen Temsilciler ve Temsil
Heyetlerine Türkiye Cumhuriyetini bağlayacak hususlarda hükümetin emir ve tali-
matlarını iletmek,bu Temsilci ve Temsil Heyetlerinin ihtisasa dair hususlarda
ihtiyaç duyacakları talimatları ilgili Bakanlıklar ile istişare suretiyle tes-
pit edip onlara iletmek;bu gibi Heyetlerin Başkanları ilgili Bakanlıklardan ise
bu Heyetlerde temsilci bulundurmak.
h) Yabancı devletler ve milletlerarası kuruluşlar nezdinde temsil işlerini
yetkili makam olarak yürütmek.
i) Yabancı devletler ve milletlerarası kuruluşlardaki gelişmeleri ve bunlar
arasındaki ilişkileri takip etmek.
j) Türkiye Cumhuriyetinin Devlet ve Dışişleri protokolünü düzenlemek ve yü-
rütmek.
k) Yetki belgesi,onaylama belgesi ve milletlerarası hukuk ve tatbikatın ge-
rektirdiği her türlü belgeyi hazırlamak,alıp vermek,örneklerini hazırlamak,Tür-
kiye Cumhuriyeti adına yapılan anlaşmaları usulüne uygun olarak tescil ettirmek,
bunların sicillerini tutmak.
l) Kanunlarla kendisine verilen diğer görevleri yapmak.

Maliye Bakanlığı’nın Görevleri

Maliye Bakanlığının görevleri şunlardır:
a) Maliye politikasının hazırlanmasına yardımcı olmak, maliye politikasını uygulamak,
b) Devletin hukuk danışmanlığını ve muhakemat hizmetlerini yapmak,
c) Harcama politikalarının geliştirilmesi ve uygulanması ile Devlet bütçesinin hazırlanması, uygulanması, uygulamanın takibi ve yönlendirilmesine ilişkin hizmetleri yürütmek,
d) Devlet hesaplarını tutmak, saymanlık hizmetlerini yapmak,
e) Gelir politikasını geliştirmek, uygulamak ve devlet gelirlerini tahsil etmek,
f) (Mülga: 2.7.1993-KHK 484/11 md.)
g) (Değişik: 20.8.1993-KHK 516/1 md.; İptal: Ana. Mah.’nin 25.11.1993 tarih ve E.1993/47, K.1993/49 sayılı Kararı ile; Yeniden Düzenleme: 19.6.1994-KHK 543/1 md.) Devlete ait malları yönetmek, kamu malları ile kamu kurum ve kuruluşlarının taşınmaz malları konusundaki yönetim esaslarını belirlemek ve bunlara ilişkin diğer işlemleri yapmak,
h) Her türlü gelir gider işlemlerine ait kanun tasarılarını ve diğer mevzuatı hazırlamak veya hazırlanmasına katılmak,
i) (Mülga: 2.7.1993-KHK 484/11 md.)
j) (Mülga: 2.7.1993-KHK 484/11 md.)
k) (Mülga: 2.7.1993-KHK 484/11 md.)
l) (Mülga: 2.7.1993-KHK 484/11 md.)
m) Milletlerarası kuruluşların Bakanlık hizmetlerine ilişkin çalışmalarını takip etmek, bu konulardaki Bakanlık görüşünü hazırlamak, yurtdışı ve yurtiçi faaliyetleri yürütmek,
n) Bakanlığın ilgili kuruluşlarının işletme ve yatırım programlarını inceleyerek onaylamak ve yıllık programlara göre faaliyetlerini takip etmek ve denetlemek,
o) Çeşitli kanunlarla Maliye Bakanlığına verilen görevleri yapmak,
p) Yukarıdaki görevlerin uygulanmasını takip etmek, değerlendirmek, incelemek, teftiş etmek ve denetlemek,
r) (Ek: 13.11.1996-4208/17 md.) Karapara aklanmasının önlenmesi konusunda gerekli araştırma ve incelemeleri yapmak ve bu konuya ilişkin uygulanacak esas ve usulleri belirlemek. 

Millî Savunma Bakanlığı’nın Görevleri

Millî Savunma Bakanlığı ( MSB ); Millî Savunma görevlerinin siyasî, hukukî, sosyal, malî ve bütçe hizmetlerini; Bakanlar Kurulunca kararlaştırılan Silâhlı Kuvvetlerin savunma politikası ve Genelkurmay Başkanlığı tarafından tespit edilen ilke, öncelik ve ana programlar çerçevesinde; 
– Barışta ve savaşta asker alma, 
– Silâh, araç, gereç, lojistik ve ihtiyaç maddelerinin tedariki, 
– Harp Sanayii, 
– Sağlık, 
– İnşaat, emlak, iskân ve enfrastrüktür (NATO Güvenlik Yatırım Programı), 
– Malî ve mal hesap teftiţi hizmetlerini yürütmekten sorumludur. 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın Görevleri

Sanayi ve Ticaret Bakanlığının görevleri şunlardır:
a) Günün şartlarına ve teknolojinin gereklerine göre ülkenin sanayi politi-
kasının belirlenmesine, sanayinin geliştirilmesine ve yönlendirilmesine ait ted-
birlerin hazırlanmasına yardımcı olmak, kalkınma plan ve programlarında yer alan
ilke ve hedeflere uygun şekilde tespit, tanzim ve idare etmek, bu konularda il-
gili kuruluşlar arasında gereken işbirliği sağlayacak tedbirleri almak,
————-
1/a- Bu Kanunun evveliyatını teşkil eden, 13/12/1983 tarihli ve 185 sayılı KHK
ile, 8/6/1984 tarihli ve 214 sayılı KHK`ler sırasiyle 14/12/1983 ve
18/6/1984 tarihlerinde yürürlüğe girmişlerdir. (Bkz.laughüstur 5. Tertip
Cilt: 23, Sahife: 464 ve 658).
b- Bu Kanunla sigorta hizmetleri ile ilgili olarak Sanayi ve Ticaret Bakanlı-
ğına ve Sanayi ve Ticaret Bakanına verilmiş olan her türlü görev, yetki,
sorumluluk, hak ve muafiyetten ilgili olanların doğrudan doğruya Başbakana,
Başbakanın görevlendireceği Devlet Bakanına, Hazine Müsteşarlığına ve
Hazine Müsteşarına intikal edeceği 9.12.1994 tarih ve 4059 sayılı Kanunun
8 inci maddesi ile hükme bağlanmıştır.
2 – Bu Kanunun adı, 10/8/1993 tarih ve 494 sayılı KHK`nin 1 inci maddesi
ile metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
b) Ülke şartlarına uygun teknolojinin sağlanması, geliştirilmesi ve dağılımı
için yurt içi ve yurt dışı kurum ve kuruluşlarla temas kurmak ve gereği halinde
işbirliği yapmak, sanayi işletmeleri arasında teknolojik entegrasyonu temin et-
mek için gereken tedbirleri tespit etmek ve uygulanmasını sağlamak,
c) Tasarrufların sanayi yatırımlarına kanalize edilmesine yardımcı olmak,
bölge ve illerin sanayileşme potansiyellerine ait araştırma, planlama ve proje
çalışmalarını yapmak ve yaptırmak ve gerektiğinde tatbik etmek,
d) Sanayi bölge ve sitelerinin kurulmasına izin vermek, bu kuruluşları des-
teklemek ve denetlemek, bu konularda ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yap-
mak ve gerekli mevzuatı hazırlamak, küçük sanayi ve el sanatları ile ilgili her
türlü araştırma, geliştirme ve koordinasyon hizmetlerini yürütmek, organize sa-
nayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerinin kurulması ile ilgili bütün faaliyet-
lerin koordinasyonunu sağlamak,
e) Sanayi işletmelerine ait sicilleri tutmak, envanter yapmak, istatistiki
bilgi toplamak ve değerlendirmek,
f) (Mülga:23/8/1993-KHK-518/30 md.)
g) Sanayi mamullerinin standartlarını hazırlamak veya hazırlatmak, normları-
nı temin veya tespit etmek ve kalite kontrolunu yapmak veya yaptırmak, gerekti-
ğinde sanayi mamullerinin fiyatlarını tespit etmek,
h) Sınai mamullerin yurt içinde ve yurt dışında tanıtılması ve pazarlanması
konusunda ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,
i) Sanayii geliştirmek için kalite kontrolu merkez ve laboratuvarlarını kur-
mak veya kurdurmak ve kurulmuş müesseselerle işbirliği yapmak,
j) İç piyasadaki başlıca gıda ve ihtiyaç maddelerinin fiyat hareketlerini
takip etmek ve iç piyasayı denetlemek,
k) Şirketlerle ilgili hizmetleri yürütmek ve bunları denetlemek,
l) (Değişik: 23/10/1989 – KHK – 384/1 md.) 11/1/1989 tarihli ve 3516 sayılı
Ölçüler ve Ayar Kanununda belirtilen ölçüler ve ayar hizmetleri kapsamına dahil
bulunan hizmetleri yürütmek,
m) Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığına bağlı tarımsal amaçlı kooperatifler-
le Tarım Kredi Kooperatifleri ve birlikleri hariç olmak üzere tarım satış koope-
ratifleri ve birlikleri ile genel hükümlere tabi kooperatiflerin ve birliklerin
kuruluş, işleyiş ve denetimlerine ait işlem ve hizmetleri yürütmek,
n) Devlet adına ürün alımı ile ilgili işleri ve bu faaliyetler için gerekli
kredilerle ilgili hizmet ve işlemleri yürütmek,
o) İhraç malları ve diğer bakanlıkların yetkileri dışındaki malların stan-
dardizasyonu ile ilgili çalışmaları yürütmek,
p) (Mülga: 18/12/1987 – KHK – 303/2 md.; Yeniden düzenleme:10/8/1933-KHK-
494/2 md.) Sağlıklı bir rekabet düzeninin oluşturulmasına yönelik politikaların
belirlenmesi amacıyla inceleme,araştırma ve düzenlemelerde bulunmak,
r) Ticaret ve sanayi odaları, deniz ticaret odaları, ticaret borsaları ve
esnaf derneklerine ait hizmetleri ve bankacılık mevzuatı ile Bakanlığa verilen
hizmetleri ilgili diğer bakanlıklarla işbirliği suretiyle yürütmek,
s) (Ek:10/8/1993-KHK-494/2 md.) Evrensel kabul görmüş tüketici haklarının
sağlanması ve korunmasına yönelik hukuki ve idari tedbirleri almak,tüketicinin
korunmasını sağlayıcı inceleme,araştırma ve düzenlemelerde bulunmak.
t) Çeşitli mevzuatla Sanayi ve Ticaret Bakanlığına verilen diğer görev
ve hizmetleri yapmak.

Kaynak: Bakanlıkların isimleri ve görevleri nelerdir? https://www.msxlabs.org/forum/soru-cevap/227672-bakanliklarin-isimleri-ve-gorevleri-nelerdir.html#ixzz4TViZrtveEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın Görevleri

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının görevleri şunlardır:
a) Ülkenin enerji ve tabii kaynaklara olan kısa ve uzun vadeli ihtiyacını belirlemek, temini için gerekli politikaların tespitine yardımcı olmak, planlamalarını yapmak,
b) Enerji ve tabii kaynakların ülke yararına, teknik icaplara ve ekonomik gelişmelere uygun olarak araştırılması, işletilmesi, geliştirilmesi, değerlendirilmesi, kontrolü ve korunması amacıyla genel politika esaslarının tespit ve tayinine yardımcı olmak, gerekli programları yapmak, plan ve projeleri hazırlamak veya hazırlatmak,
c) Bu kaynakların değerlendirilmesine yönelik arama, tesis kurma, işletme ve faydalanma haklarını vermek, gerektiğinde bu hakların devir, intikal, iptal işlemlerini yapmak, ipotek, istimlak ve diğer takyit edici hakları tesis etmek, bunların sicillerini tutmak ve muhafaza etmek,
d) Kamu ihtiyaç,güvenlik ve yararına uygun olarak enerji ve tabii kaynaklar ile enerjinin üretim,iletim,dağıtım,tesislerinin etüt,kuruluş,işletme ve devam ettirme hizmetlerinin genel politikasını tespit çalışmalarının koordinasyonunu
temin etmek ve denetlemek,
e) Yeraltı ve yerüstü enerji ve tabii kaynaklar ile ürünlerinin üretim, iletim, dağıtım ve tüketim fiyatlandırma politikasını tayin ve gerektiğinde fiyatlarını tespit etmek,
f) Bakanlığın bağlı ve ilgili kuruluşlarının işletme ve yatırım programlarını inceleyerek tasvip etmek ve yıllık programlara göre faaliyetlerini takip etmek, değerlendirmek,
g) Bakanlığa bağlı ve Bakanlıkla ilgili kuruluşların çalışmalarını ve işlemlerini her bakımdan tetkik, tahkik ve teftişe tabi tutmak, gerekli her türlü emri vermek ve denetlemek,
h) Yukarda belirtilen görevleri yerine getirmek amacı ile gerekli bilgileri toplamak, değerlendirmek ve uzun vadeli politikaların tespiti ve geliştirilmesi ile ilgili hazırlık çalışmalarını yapmak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın Görevleri

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının görevleri şunlardır: 
a) Çalışma hayatını düzenleyici, işçi – işveren ilişkilerinde çalışma barışının
sağlanmasını kolaylaştırıcı ve koruyucu tedbirler almak,
b) Çalışma hayatındaki mevcut ve muhtemel meseleleri ve çözüm yollarını
araştırmak, c) Ekonominin gerektirdiği insangücünü sağlamak için gerekli
tedbirleri araştırmak ve uygulanmasının sağlanmasına yardımcı olmak,
d) İstihdamı ve tam çalışmayı sağlayacak, çalışanların hayat seviyesini
yükseltecek tedbirleri almak,
e) İşçilerin mesleki eğitimlerini sağlayıcı tedbirler almak,
f) Sakatların mesleki rehabilitasyonunu sağlayacak tedbirler almak,
g) İşçi sağlığı ve iş güvenliğini sağlayacak tedbirleri almak,
h) Çalışma hayatını denetlemek,
i) Sosyal adalet ve sosyal refahın gerçekleşmesi için gerekli tedbirleri
almak,
j) Çeşitli fizyolojik, ekonomik ve sosyal risklere karşı sosyal sigorta
hizmetlerini uygulamak,
k) Sosyal güvenlik imkanını sağlamak, yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi için gerekli tedbirleri almak,
l) Yabancı ülkelerde çalışan Türk işçilerinin çalışma hayatı ve sosyal
güvenlikle ilgili meselelerine çözüm yolları aramak, hak ve menfaatlerini
korumak ve geliştirmek,
m) Çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları koruyucu ve çalışmayı
destekleyici tedbirleri almak,
n) Bağlı kuruluşların amaçları ve özel kanunları gereğince idare edilmesini
sağlamak ve denetlemek,
o) İş istatistiklerini derlemek ve yayınlamak,
p) Çeşitli mevzuatla verilen diğer görev ve hizmetleri yapmak.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Görevleri

Tarım ve Köyişleri Bakanlığının görevleri şunlardır: 
a) Kalkınma plan ve programları doğrultusunda, kırsal bölgelerin kalkındı- 
rılması, tarım, hayvancılık ve su ürünlerinin geliştirilmesi için politikaların 
tespitine yardımcı olmak ve bunlardan görev alanına girenleri uygulamak, tarım 
kesimi ve kırsal bölgelerin topyekün geliştirilmesi için altyapı tesislerini 
yapmak ve yaptırmak, 
b) Kalkınmanın gereklerine ve gelişen taleplere uygun olarak üretim, tü- 
ketim ve girdi ihtiyaçları ile toprak, su,bitki, hayvan varlığı ve benzeri ta- 
bii kaynakların korunması ve geliştirilmesi için araştırma, inceleme, plan, 
program ve projeler yapmak ve yaptırmak, 
c) Kullandıkları tarımsal kredi ve diğer girdilerin, temin, tedarik ve dağı-
tımı ile ilgili hizmetlerde ve çiftçinin teşkilatlanmasında yardımcı olmak, 
tarım ürünlerini destekleme politikaları ile ilgili çalışmalar yapmak, tabii 
afetlerden zarar gören çiftçilere özel mevzuatında yer alan esaslar çerçevesinde
yardım yapmak, 
d) Gıda ve diğer tarım ve hayvancılık ürünlerinin kalite ve standartlara 
uygun olarak üretimi, işlenmesi, korunması, pazarlanması ve değerlendirilmesini 
temin ve düzenlemek için gerekli kontrol sistemi ve kuruluşlarını tesis etmek, 
işletmek ve bu konularda çiftçinin teşkilatlanmasında yardımcı olmak, 
e) Kırsal yerleşme birimlerinin yol, su,kanalizasyon, elektrik, iskan ihti- 
yaçlarını karşılamak, bunların ekonomik ve sosyal tesislere, sağlıklı ve modern 
fiziki yerleşme imkanlarına kavuşmalarını sağlayacak politikaları geliştirmek, 
arazi toplulaştırılması yapmak ve bunlarla ilgili araştırma, envanter, plan, 
proje yapmak ve yapılmasını sağlamak, 
f) Halkın gereği gibi beslenmesini sağlamak ve tüketim taleplerini karşıla- 
mak için ihtiyaç duyulan çalışmaları yapmak, ihracat imkanlarını geliştirmek 
üzere bitkisel üretim ve hayvancılıkta verimliliği artırıcı tedbirleri almak ve 
üretimi çeşitlendirmek, 
g) Tarım ve hayvancılık konularında araştırmalar yapmak, bunların gerektir- 
diği ıslah, deneme, üretme, ürün işleme, istasyon, müessese, laboratuvar ve 
benzeri tesisleri kurmak ve işletmek, bu tesisleri kurup işletmek isteyen özel 
sektöre yardımcı olmak, mevzuat çerçevesinde gerekli izni vermek, 
h) Verimli ve faydalı tarım bilgilerini çiftçi ailelerine benimsetmek ve ül-
ke düzeyinde yaygınlaştırmak amacıyla, tarımsal yayım ve eğitim sistemi ve prog-
ramları ile projelerini hazırlamak, uygulamak, örnek çiftçi yetiştirmek üzere 
eğitim program ve projeleri uygulamak, çiftçi kadınları ve kızlarına ev ekonomi-
si, çocukları ve gençlerine teknik ve pratik çiftçilik öğretmek üzere tedbirler 
almak, uygulamalar yapmak, örnek çiftçi yetiştirmek ve tarım yayımı ve eğitimi 
için her türlü eğitim merkezi gibi tesisleri kurmak, kurslar açmak, bu alanlarda
teknisyen yetiştirmek, bu amaçla Milli Eğitim Bakanlığı ve ilgili kuruluşlarla 
işbirliğinde bulunmak, 
i) Taşınır, taşınmaz çiftçi mallarının korunmasını özel kanunlara göre sağ- 
lamak için ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak ve tarım dışında kullanılmaya 
tahsis edilecek araziyi tesbit etmek, bunların kullanılmasına izin vermek için 
ilgili kuruluşlarla koordinasyon sağlamak, devletin hüküm ve tasarrufu altında 
veya özel mülkiyetinde bulunan yabani fıstıklık, zeytinlik, harnupluk, fundalık,
makilik, çayır ve meraların altyapı tesislerini korumak ve verimlilik ilkesi 
ile ıslah, imar ve ihya etmek, 
j) Gıda konularında araştırmalar yapmak, pilot tesisler kurmak, gıda kont- 
roluna yardımcı olmak, diğer kuruluşlarla işbirliği içinde Türk Gıda Kodeksinin 
hazırlanması ve uygulanmasını gerçekleştirmek, gıda ve yem sanayileri ürünleri- 
nin belirlenmiş esaslara uygunluğunu denetlemek, 1734 sayılı Yem Kanunu ile ve- 
rilen işleri yapmak, yem tescil ve kontrol hizmetlerini yürütmek, 
k) Bitkilerde ve ürünlerinde meydana gelen hastalıklar, haşereler ve yabancı
otlarla mücadele etmek veya ettirmek, bu konularda araştırmalar yapmak, zirai 
mücadele ve zirai karantina planlarını, yıllık uygulama programlarını ve proje- 
lerini yapmak, hastalık ve zararlıların yayılmalarını önlemek için tedbirler 
almak, ithal ve ihraç olunan bitkisel ürünleri hastalık ve zararlılar yönünden 
kontrol etmek, iç ve dış karantina ilkelerini, sınırlayıcı ve yasaklayıcı ted- 
birleri belirlemek, duyurmak, uygulamak, uygulamaları kontrol etmek, zararlılar 
hakkında çiftçileri eğitmek, onları tehlikelere karşı uyarmak, çiftçi imkanları 
ile önlenemeyen salgın hastalık ve zararlılara karşı Devlet mücadelelerini 
programlayıp uygulamak 6968 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak ve 
denetlemek,
l) Zirai mücadele ilaçlarının, alet ve makinalarının ithal, imal, satış ve 
kullanılma esaslarını tesbit etmek, uygulatmak ve bu ilaçların insan, hayvan ve 
çevreye zarar vermeyecek şekilde kullanılmasını teminen gerekli denetlemeleri 
yapmak, 
m) Hayvanların sağlığına zarar veren her türlü salgın ve paraziter hastalık-
lar ile ilgili teşhis, tedavi ve koruma tedbir ve şartlarını tespit etmek, teda-
vilerini yapmak, gerekli tesisleri kurmak, kurulmalarına izin vermek, iç ve dış 
karantina şartlarını belirlemek, duyurmak, uygulatmak, hayvan hareketlerini ta- 
kip etmek, hayvan park, pazar, panayır ve sergilerinde sağlık kontrollarını yü- 
rütmek, tahaffuzhaneler açmak ve gerektiğinde diğer metodlarla sınırlayıcı ve 
yasaklayıcı tedbirleri almak, denetlemelerde bulunmak, 
n) Hayvan barınakları ve tesislerini sağlık yönünden kontrol etmek, mezbaha-
larla hayvan kesimi ve işletme tesislerinde veteriner hizmetlerini denetlemek, 
serbest veteriner hekimlerin, hayvan hastanelerinin çalışmalarını kontrol et- 
mek, 
o) Hayvan hastalıklarında kullanılan aşı, serum, biyolojik ve kimyasal mad- 
deler ile veteriner ilaçlarını, bunların bileşimine giren etkili ve yardımcı 
maddelerini üretmek, üretimine izin vermek, norm ve özelliklerini, imal, ihzar, 
ithal, satış, taşıma ve muhafaza şartlarını tespit etmek, imalatına ve satışına 
izin vermek, kontrol etmek, kısmen veya tamamen yasaklamak, bu hizmetleri yeri- 
ne getirmek için gerekli araştırmaları yapmak ve laboratuvar, imalat yerleri ve 
istasyonları kurmak ve kurulmalarına izin vermek ve faaliyetlerini kontrol et- 
mek, 
p) Veterinerlik konularında araştırmalar yapmak, çiftçilere hayvan hasta- 
lıkları ve tedavileri hakkında yayım hizmetleri götürmek, veteriner sağlık tek- 
nisyeni ve laborant yetiştirmek, bunlar için gerekli okul ve tesisleri açmak, 
r) Hayvanların verimlerini ve üretimini artırmak amacı ile ıslah, tabii, 
sun’i tohumlama ve embriyo transferi tekniklerini uygulamak ve geliştirme prog- 
ramlarını hazırlamak, uygulamak, uygulatmak, çiftçilerin modern hayvancılık 
işletmeleri kurmalarını özendirmek, bunlara gerekli desteği sağlamak, finans- 
manı ile ilgili olduğu projeleri denetlemek, hayvan yetiştiriciliği ve yöneti- 
mi konularında araştırma, eğitim ve yayım hizmetleri yapmak, hayvan soy kütüğü 
sistemini organize etmek, 
s) Su ürünleri Kanunu ile verilen görevlerden Bakanlıkla ilgili olanları 
yapmak ve yaptırmak, 
t) Tarım alanlarının gayesine uygun bir şekilde kullanılmasını sağlamak, 
denetlemek ve ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak. 

Millî Eğitim Bakanlığı’nın Görevleri 

Millî Eğitim Bakanlığı’nın görevleri şunlardır: 
a) Atatürk inkılâp ve ilkelerine ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk millîyetçiliğine bağlı, Türk milletinin millî, ahlakî, manevî, tarihî ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren, ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan, insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş vatandaş olarak yetiştirmek üzere, Bakanlığa bağlı her kademedeki öğretim kurumlarının öğretmen ve öğrencilerine ait bütün eğitim ve öğretim hizmetlerini plânlamak, programlamak, yürütmek, takip ve denetim altında bulundurmak, 

b) Okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim ve her çeşit örgün ve yaygın eğitim kurumlarını açmak ve yükseköğretim dışında kalan öğretim kurumlarının diğer bakanlık kurum ve kuruluşlarınca açılmasına izin vermek, 

c) Türk vatandaşlarının yurt dışında yapılacak eğitim ve öğretimi ile ilgili hizmetleri düzenlemek ve yürütmek, 

d) Diğer bakanlık, kurum ve kuruluşlarca açılan ve yükseköğretim dışında kalan örgün ve yaygın eğitim kurumlarının denklik derecelerini belirlemek, program ve yönetmeliklerini birlikte hazırlamak ve onaylamak, 

e) Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı ortaöğretim kurumlarının program, yönetmelik ve öğrenim denklik derecelerinin belirlenmesi konularında işbirliğinde bulunmak, 

f) Yükseköğretimin Millî Eğitim politikası bütünlüğü içinde yürütülmesini sağlamak için, Yükseköğretim Kanunu ile Bakanlığa verilmiş olan görev ve sorumlulukları yerine getirmek, 

g) Okullardaki beden eğitimi, spor ve izcilik eğitimi ile ilgili hizmetleri yürütmek, 

h) Yükseköğrenim gençliğinin barınma, beslenme ihtiyaçlarını ve maddî yönden desteklenmelerini sağlamak, 

Çevre ve Orman Bakanlığı’nın Görevleri

Çevre ve Orman Bakanlığının görevleri şunlardır:
a) Çevrenin korunması, kirliliğinin önlenmesi ve iyileştirilmesi için prensip ve politikalar tespit etmek, programlar hazırlamak; bu çerçevede, araştırmalar ve projeler yapmak, yaptırmak, bunların uygulama esaslarını tespit etmek, uygulanmasını sağlayacak tedbirleri almak.
b) Çevrenin korunması ve kirliliğinin önlenmesi amacıyla ülke şartlarına uygun olan teknolojiyi belirlemek, bu maksatla kurulacak tesislerin vasıflarını tespit etmek.
c) Ülke şartlarına uygun olan çevre standartlarını Türk Standartları Enstitüsü ile birlikte belirlemek, uygulamak ve uygulanmasını sağlamak.
d) Atık ve yakıtlar ile ekolojik dengeyi bozan, havada, suda ve toprakta kalıcı özellik gösteren kirleticilerin çevreye zarar vermeyecek şekilde bertaraf edilmesi için denetimler yapmak; ülke genelinde tüm uygulayıcı kurum ve kuruluşların bu konudaki taleplerini değerlendirerek sonuçlandırmak; ülkenin atık yönetimi politikasını belirlemek ve bu konuda gerekli tedbirleri almak; tehlikeli hallerde veya gerekli durumlarda faaliyetlerin durdurulması ile ilgili usul ve esasları yönetmelikle belirlemek.
e) Çevrenin korunması ve kirliliğinin önlenmesi için çevre standartları ve ekolojik kriterler esas olmak üzere her türlü analizi, ölçüm ve kontrolleri gerçekleştirmek amacıyla laboratuvar kurmak, kurdurmak ve denetimlerini yapmak veya mevcut kamu kurum ve kuruluşlarının laboratuvarlarından yararlanmak.
f) Ülkedeki kirlenme konuları ile kirlenmenin mevcut olduğu veya olması muhtemel bölgeleri ve sektörleri tespit etmek ve izlemek, bu problemlerin teknik, idari ve finansman bakımından çözümünü sağlayan kaynağın bulunmasıyla ilgili çalışmaları yönetmek veya yönlendirmek.
g) Sürdürülebilir kalkınma ilkesi çerçevesinde, çevreye olumsuz etki yapabilecek her türlü plân, program ve projenin, fayda ve maliyetleriyle çevresel olguların ortak bir çerçeve içinde değerlendirilmesini gerçekleştirecek çevresel etki değerlendirmesi ve stratejik çevresel değerlendirme çalışmasının yapılmasını sağlamak, bu çalışmaları denetlemek ve izlemek. 
h) Dengeli ve sürekli kalkınma amacına uygun olarak ekonomik kararlarla ekolojik kararların birarada düşünülmesine imkân veren rasyonel doğal kaynak kullanımını sağlamak üzere, kalkınma plânları ve bölge plânları temel alınarak çevre düzeni plânlarını hazırlamak veya hazırlatmak, onaylamak, uygulanmasını sağlamak. 
ı) Hayvanların korunmasına yönelik çalışmaları, ilgili bakanlık, kurum ve kuruluşların işbirliği ile yapmak, yaptırmak, bu konuda yürütülen faaliyetleri desteklemek, denetlemek ve denetlenmesini sağlamak.
i) Çevre konusunda görev verilmiş olan özel kuruluşlar ile kamu kurum ve kuruluşları arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak; bu konuda faaliyette bulunan gönüllü kuruluşları yönlendirmek, desteklemek ve bakanlıklar arası işbirliği esaslarını yönetmelikle belirlemek.
j) Çevreye olumsuz etkileri olan her türlü faaliyeti ülke bütününde izlemek ve denetlemek.
k) Çevre uygulamalarına etkinlik kazandırmak için başta mahalli idareler olmak üzere, sürekli bir eğitim programı uygulamak, bu amaçla yapılan eğitim faaliyetlerini izlemek, desteklemek, yönlendirmek, çevre bilincini geliştirmek ve çevre problemleri konusunda kamuoyu araştırmaları yapmak.
l) Çevre ve orman konularında uluslararası düzeyde sürdürülen çalışmaların izlenmesi ve bunlara katkıda bulunulması amacıyla ulusal düzeyde yapılan hazırlıkları ilgili kuruluşlarla işbirliği halinde yürütmek ve bu çalışmalara Türkiye’nin iştirakine ilişkin koordinasyonun sağlanmasına, uluslararası ilişkilerin yürütülmesi ile ilgili mevzuat çerçevesinde yardımcı olmak.
m) Ormanların korunması, imarı ve ıslahı ile bakımını sağlamak.
n) Orman sınırlandırılması ve kadastrosunu yapmak, vasıf tayini ile Devlet ormanlarına ilişkin kamu yararına irtifak hakkı tesisi ve iznine ait işleri yürütmek.
o) Orman sınırları içerisinde ve yeniden orman rejimine alınacak yerlerde genel ağaçlandırma plânı düzenlemek, bu plânın gerektirdiği etüt ve proje işleri ile ağaçlandırmaları yapmak veya yaptırmak.
ö) Erozyonu önleyici her türlü tedbiri almak.
p) Devlet ormanları içindeki otlak, yaylak ve kışlakları özel mevzuatına göre ıslah etmek, otlatma amenajman plânlarını yapmak veya yaptırmak.
r) Ağaçlandırma yapmak, devamlı ve geçici fidanlıklar kurmak, özel ağaçlandırma yapmak ve fidanlık tesis etmek isteyen gerçek ve tüzel kişileri desteklemek.
s) Devlet ormanları ile tüzel kişiliği haiz kamu kurumlarına ve özel ormanlara ait amenajman plânlarını yapmak veya yaptırmak.
ş) Devlet ormanları içinde ve bitişiğinde oturan köylülerin sosyal ve ekonomik gelişmelerini sağlamak maksadıyla bunları her türlü kredi ve yardım kaynaklarıyla desteklemek, orman-halk ilişkilerini geliştirmek ve bu konuda her türlü tedbiri almak.
t) Başka yerlere nakledilecek orman köylülerinin bıraktıkları taşınmazların kamulaştırılmasını sağlamak ve buraları ağaçlandırmak.
u) Yurt içi odun hammadde ihtiyacını karşılamak, odun ve odun dışı orman ürünlerinin ithalat ve ihracatına ilişkin esasları belirlemek, gerektiğinde tohum, fidan ve üretimle ilgili maddeleri ithal ve ihraç etmek.
v) Millî parklar, tabiat parkları, tabiat anıtları, tabiatı koruma alanları ve orman içi mesire yerleri ile biyolojik çeşitliliğin, av ve yaban hayatı alanlarının tespiti, yönetimi, korunması, geliştirilmesi, işletilmesi ve işlettirilmesini sağlamak.
y) Bakanlığın çalışma alanına giren hizmetlere ilişkin olarak, araştırma birimleri ve eğitim merkezleri açmak, yurt içinde ve dışında gerekli personeli yetiştirmek, her çeşit uygulamalı araştırmalarla eğitim, yayın ve yayım çalışmaları yapmak, yaptırmak, dokümantasyon ve tanıtma faaliyetlerinde bulunmak.

Sağlık Bakanlığı’nın Görevleri 

Sağlık Bakanlığının görevleri şunlardır: 
a) Herkesin hayatını bedenen, ruhen ve sosyal bakımdan tam iyilik hali içinde sürdürmesini sağlamak için fert ve toplum sağlığını korumak ve bu amaçla ülkeyi kapsayan plan ve programlar yapmak, uygulamak ve uygulatmak, her türlü tedbiri almak, gerekli teşkilatı kurmak ve kurdurmak, 
b) Bulaşıcı, salgın ve sosyal hastalıklarla savaşarak koruyucu, tedavi edici hekimlik ve rehabilitasyon hizmetlerini yapmak, 
c) Ana ve çocuk sağlığının korunması ve aile planlaması hizmetlerini yapmak, 
d) İlaç, uyuşturucu ve psikotrop maddelerin üretim ve tüketimini her safhada kontrol ve denetlemek;farmasötik ve tıbbi madde ve müstahzar üreten yerlerin, dağıtım yerlerinin açılış ve çalışmalarını esaslara bağlamak, denetlemek, 
e) Gerekli aşı, serum, kan ürünleri ve ilaçların üretimini yapmak, yaptırmak ve gerekirse ithalini sağlamak, 
f) Temel sorumluluk Sağlık Bakanlığına ait olmak üzere Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı ve mahalli idarelerle işbirliği suretiyle gıda maddelerinin ve bunları üreten yerlerin sağlık açısından kontrol hizmetlerini yürütmek, 
g) Mahalli idareler ilgili diğer kuruluşlarla işbirliği suretiyle çevre sağlığını ilgilendiren gerekli tedbirleri almak ve aldırmak, 
h) Bulaşıcı, salgın insan hastalıklarına karşı kara hudut kapıları, deniz ve hava limanlarında koruyucu sağlık tedbirlerini almak, 
i) (Mülga: 24/1/1989 – KHK – 356/15 md.; Aynen kabul: 14/3/1991-3703/19 md.) 
j) Kanser, verem ve sıtma ile savaş hizmetlerini yürütmek ve bu alanda hizmet veren kurum ve kuruluşların çalışmalarının koordinasyonunu ve denetimini sağlamak, 
k) Bu görevlerin yerine getirilmesi için gerekli tesisleri kurmak ve işletmek, meslek personelini yetiştirmek, 
l) Sağlık hizmetleriyle ilgili olarak milletlerarası ve yurt içindeki kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak.

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nın Görevleri

Bayındırlık ve İskan Bakanlığının görevleri; Milli Savunma Bakanlığının inşaat milli ve Nato alt yapı hizmetleri ile Ulaştırma Bakanlığına bağlı genel müdürlüklere kanunlarla yapım yetkisi verilmiş olan özel ihtisas işleri hariç şunlardır:
a ) Kamu yapıları ve tesislerinin inşaat ve esaslı onarım işlerini yapmak veya yaptırmak,
b ) Bağlı kuruluşlar ile müesseselerinin kendi kuruluş kanunlarında gösterilen inşaat, bakım, onarım ve hizmetlerin yapılması veya yaptırılmasını sağlamak üzere gerekli işleri yapmak,
c) Arsa Ofisi Kanunu esaslarına göre gereken arazi ve arsayı sağlamak üzere gerekli işleri yapmak,
d) Çeşitli özellik ve ölçekteki imar planlarının, şehir alt yapı tesislerinin ve sığınakların projeye esas standartlarını hazırlamak,
e) Konut politikası ilkelerine göre konut yapmak, yaptırmak,
f) Ülkenin şart ve imkanlarına göre, en gerekli ve faydalı yapı malzemesinin ekonomik ve standartlara uygun imalini ve kullanılmasını sağlayacak tedbirleri almak, aldırmak,
g) Deprem, yangın, su baskını, yer kayması, kaya düşmesi, çığ ve benzeri afetlerden evvel ve sonra meskün alanlarda alınacak tedbirlerle yapılacak yardımları tesbit etmek ve bunların uygulanmasını sağlamak, bu konularda ilgili bakanlıklar ve kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yapmak,
h) İl Özel İdarelerine ait yapı ve tesisleri yapmak veya yaptırmak,
i) Gerçek ve tüzel kişilere yapılan işler dışında yurt içinde kamu kurum ve kuruluşlarına iş yapan ve belirlenecek gerekli nitelikleri taşıyan müteahhitlere belge vermek ve gizli sicillerini tutmak,
j) Yurt dışında iş yapmak isteyen müteahhitlerle ilgili olarak mevzuatın gerektirdiği işlemleri yapmak, sicillerini tutmak,
k) Bir kamu hizmetinin görülmesi amacı ile resmi bina ve tesisler için imar planlarında yer ayrılması veya bu amaçla değişiklik yapılması gerektiği takdirde, Valilik kanalı ile ilgili belediyeye talimat vermek ve gerçekleştirilmesini sağlamak,
l) Birden fazla belediyeyi ilgilendiren imar planlarının hazırlanmasında, kabul ve onaylanması safhasında ortaya çıkabilecek ihtilafları çözümlemek, gerektiğinde onaylamak,
m) Gerekli görülen hallerde, Kamu yapıları ile ilgili imar planı ve değişikliklerinin; umumi hayata müesesir afetler dolayısıyle veya toplu konut uygulaması veya Gecekondu Kanununun uygulanması amacıyla yapılması gereken planların ve plan değişikliklerinin; birden fazla belediyeyi ilgilendiren metropoliten imar planlarının veya içerisinden veya civarında demiryolu veya karayolu geçen, hava meydanı bulunan veya havayolu veya denizyolu bağlantısı bulunan yerlerdeki imar ve yerleşme planlarının tamamını veya bir kısmını, ilgili belediyelere veya diğer idarelere bu yolda bilgi verilerek ve gerektiğinde işbirliği sağlanarak yapmak, yaptırmak, değiştirmek ve re’sen onaylamak,
n) Bu işlerle ilgili tüzük, yönetmelik, tip sözleşme, şartname, rayiç, fiyat analizleri ve birim fiyatları hazırlamak ve yayınlamak,
o) Belediyelere ve İl Özel idarelerine genel bütçe vergi gelirlerinden pay verilmesi hakkındaki mevzuat uyarınca tesis edilen Belediyeler Ortak Fonundaki paylarının İller Bankasının yıllık programa giren yatırımları için dağıtımını onaylamak ve izlemek,
p) Bakanlık ilgili kuruluşlarına ait görevlerin yapılmasını sağlamak; bu kuruluşların kanunları ile diğer kanunların Bakanlığa verdiği görevleri yapmak.

Kültür ve Turizm Bakanlığının Görevleri

Kültür ve Turizm Bakanlığının görevleri şunlardır: 
a) Millî, manevî, tarihî, kültürel ve turistik değerleri araştırmak, geliştirmek, korumak, yaşatmak, değerlendirmek, yaymak, tanıtmak, benimsetmek ve bu suretle millî bütünlüğün güçlenmesine ve ekonomik gelişmeye katkıda bulunmak,
b) Kültür ve turizm konuları ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarını yönlendirmek, bu kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör ile iletişimi geliştirmek ve işbirliği yapmak,
c) Tarihî ve kültürel varlıkları korumak,
d) Turizmi, millî ekonominin verimli bir sektörü haline getirmek için yurdun turizme elverişli bütün imkânlarını değerlendirmek, geliştirmek ve pazarlamak,
e) Kültür ve turizm alanlarında her türlü yatırım, iletişim ve gelişim potansiyelini yönlendirmek,
f) Kültür ve turizm yatırımları ile ilgili taşınmazları temin etmek, gerektiğinde kamulaştırmak, bunların etüt, proje ve inşaatını yapmak, yaptırmak,
g) Türkiye’nin turistik varlıklarını her alanda tanıtıcı faaliyetler ile her türlü imkân ve araçlardan faydalanarak kültür ve turizmle ilgili tanıtma hizmetlerini yürütmek,
h) Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.
Adalet Bakanlığı’nın Görevleri
Adalet Bakanlığının görevleri şunlardır:
a) Kanunlarda kurulması öngörülen mahkemeleri açmak ve teşkilatlandırmak, ceza infaz ve ıslah kurumları, icra ve iflas daireleri gibi her derece ve türdeki adalet kurumlarını planlamak, kurmak ve idari görevleri yönünden gözetim ve denetimini yapmak ve geliştirmek,
b) Bir mahkemenin kaldırılması veya yargı çevresinin değiştirilmesi konularında Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna teklifte bulunmak,
c) Kamu davasının açılması ile ilgili olarak kanunların Adalet Bakanına verdiği yetkinin kullanılması ile ilgili çalışma ve işlemleri yapmak,
d) Avukatlık ve Noterlik Kanunlarının Bakanlığa verdiği görevleri yapmak, 
e) Adli sicilin tutulması ile ilgili hizmetleri yürütmek, 
f) Türk Ticaret Kanunu ile Ticaret Sicili Tüzüğünün Bakanlığa verdiği görevleri yapmak, 
g) Adalet hizmetlerine ilişkin konularda, yabancı ülkelerle ilgili işlemleri yerine getirmek,
h) Adalet hizmetleriyle ilgili konularda, gerekli araştırmalar ve hukuki düzenlemeleri yapmak, görüş bildirmek,
i) Bakanlıklarca hazırlanan kanun ve kanun hükmünde kararname taslaklarının Başbakanlığa gönderilmesinden önce Türk hukuk sistemine ve kanun yapma tekniğine uygunluğunu incelemek, 
j) İlgili mevzuat hükümlerine göre infaz ve ıslah işlerini düzenlemek,
k) İcra ve iflas daireleri vasıtasıyla, icra ve iflas işlemlerini yürütmek, 
l) Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.
İçişleri Bakanlığın’ın Görevleri
İçişleri bakanlığının görevleri şunlardır:
a) Bakanlığa bağlı iç güvenlik kuruluşlarını idare etmek suretiyle ülkesi ve millet ile bölünmez
bütünlüğü yurdun iç güvenliğini ve asayişini, kamu düzenini ve genel ahlakı, Anayasada yazılı
hak ve hürriyetleri korumak,
b) Sınır, kıyı ve karasularımızın muhafaza ve emniyetini sağlamak,
c) Karayollarında trafik düzenini sağlamak ve denetlemek,
d) Suç işlenmesini önlemek, suçluları takip etmek ve yakalamak,
e) Her türlü kaçakçılığı men ve takip etmek
f) Yurdun iç politikasına, il ve ilçelerin genel ve özel durumları ile ilgili değerlendirmeler
yapmak ve Bakanlar Kuruluna tekliflerde bulunmak.
g) Ülkenin İdari bölümlerine ayrılması, il ve ilçelerin genel idarelerini, mahalli idareleri ve
bunların merkezi idare ile olan alaka ve münasebetlerini düzenlemek,
h) Yurt sathında sivil savunma hizmetlerini yürütmek ve koordinasyonu sağlamak,
İ) Nüfus ve Vatandaşlık hizmetlerini yürütmek.
j) Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak,

Dışişleri Bakanlığı’nın Görevleri

Dışişleri Bakanlığının görevleri şunlardır:
a) Hükümetçe tayin ve tespit edilecek esaslara göre dış politikayı uygula-
mak ve Türkiye Cumhuriyetinin yabancı devletler ve uluslararası kuruluşlarla
ilişkilerini yürütmek.
b) Türkiye Cumhuriyetinin dış politikasının tespiti için hazırlık çalışmala-
rı yapmak ve tekliflerde bulunmak,tespit edilecek dış politikayı yürütmek ve
koordine etmek.
c) T.C. uyruklu gerçek ve tüzel kişilerin yabancı devletler ve uluslararası
kuruluşlar karşısındaki hak ve menfaatlerini korumak,geliştirmek ve bu alanlarda
diplomasi ve konsolosluk himayesini sağlamak.
d) Türkiye Cumhuriyetinin yabancı devletlerle,bunların temsilcilikleri ve
temsilcileri ile,milletlerarası teşkilatlarla,ilgili Bakanlıklarla işbirliği
yapmak suretiyle temas ve müzakerelerini yürütmek,bu temas ve müzakereler sonucu
gerekiyorsa milletlerarası anlaşmaları yine diğer Bakanlıklarla işbirliği ile
yapmak.
e) Diğer bakanlık ve kuruluşların dış politikayı etkileyen faaliyet ve te-
maslarının devletin dış politikasına uygunluğunu sağlamak,bu kuruluşların ulus-
lararası kuruluşlar ve yabancı kamu ve özel kuruluşlarıyla kendi görev alanları-
na giren temaslarının koordinasyonunu sağlamak ve bunlara katılmak.
f) Mali,iktisadi ve diğer teknik konularda ilgili kurum ve kuruluşlarca yü-
rütülmesi gereken veya statülerinde,üyelerinin ve ortaklarının belli Bakanlık
veya merci vasıtasıyla işlem yapacağı belirtilen milletlerarası kuruluşlarla yü-
rütülecek dış temas ve müzakerelerin dış politikaya uygun olarak yürütülmelerini
gözetmek,gerekirse bunlara katılmak.
g) Türkiye Cumhuriyetini temsil yetkisine sahip olarak Bakanlar Kurulu Ka-
rarnamesi ile belli bir geçici görevle görevlendirilen Temsilciler ve Temsil
Heyetlerine Türkiye Cumhuriyetini bağlayacak hususlarda hükümetin emir ve tali-
matlarını iletmek,bu Temsilci ve Temsil Heyetlerinin ihtisasa dair hususlarda
ihtiyaç duyacakları talimatları ilgili Bakanlıklar ile istişare suretiyle tes-
pit edip onlara iletmek;bu gibi Heyetlerin Başkanları ilgili Bakanlıklardan ise
bu Heyetlerde temsilci bulundurmak.
h) Yabancı devletler ve milletlerarası kuruluşlar nezdinde temsil işlerini
yetkili makam olarak yürütmek.
i) Yabancı devletler ve milletlerarası kuruluşlardaki gelişmeleri ve bunlar
arasındaki ilişkileri takip etmek.
j) Türkiye Cumhuriyetinin Devlet ve Dışişleri protokolünü düzenlemek ve yü-
rütmek.
k) Yetki belgesi,onaylama belgesi ve milletlerarası hukuk ve tatbikatın ge-
rektirdiği her türlü belgeyi hazırlamak,alıp vermek,örneklerini hazırlamak,Tür-
kiye Cumhuriyeti adına yapılan anlaşmaları usulüne uygun olarak tescil ettirmek,
bunların sicillerini tutmak.
l) Kanunlarla kendisine verilen diğer görevleri yapmak.

Maliye Bakanlığı’nın Görevleri

Maliye Bakanlığının görevleri şunlardır:
a) Maliye politikasının hazırlanmasına yardımcı olmak, maliye politikasını uygulamak,
b) Devletin hukuk danışmanlığını ve muhakemat hizmetlerini yapmak,
c) Harcama politikalarının geliştirilmesi ve uygulanması ile Devlet bütçesinin hazırlanması, uygulanması, uygulamanın takibi ve yönlendirilmesine ilişkin hizmetleri yürütmek,
d) Devlet hesaplarını tutmak, saymanlık hizmetlerini yapmak,
e) Gelir politikasını geliştirmek, uygulamak ve devlet gelirlerini tahsil etmek,
f) (Mülga: 2.7.1993-KHK 484/11 md.)
g) (Değişik: 20.8.1993-KHK 516/1 md.; İptal: Ana. Mah.’nin 25.11.1993 tarih ve E.1993/47, K.1993/49 sayılı Kararı ile; Yeniden Düzenleme: 19.6.1994-KHK 543/1 md.) Devlete ait malları yönetmek, kamu malları ile kamu kurum ve kuruluşlarının taşınmaz malları konusundaki yönetim esaslarını belirlemek ve bunlara ilişkin diğer işlemleri yapmak,
h) Her türlü gelir gider işlemlerine ait kanun tasarılarını ve diğer mevzuatı hazırlamak veya hazırlanmasına katılmak,
i) (Mülga: 2.7.1993-KHK 484/11 md.)
j) (Mülga: 2.7.1993-KHK 484/11 md.)
k) (Mülga: 2.7.1993-KHK 484/11 md.)
l) (Mülga: 2.7.1993-KHK 484/11 md.)
m) Milletlerarası kuruluşların Bakanlık hizmetlerine ilişkin çalışmalarını takip etmek, bu konulardaki Bakanlık görüşünü hazırlamak, yurtdışı ve yurtiçi faaliyetleri yürütmek,
n) Bakanlığın ilgili kuruluşlarının işletme ve yatırım programlarını inceleyerek onaylamak ve yıllık programlara göre faaliyetlerini takip etmek ve denetlemek,
o) Çeşitli kanunlarla Maliye Bakanlığına verilen görevleri yapmak,
p) Yukarıdaki görevlerin uygulanmasını takip etmek, değerlendirmek, incelemek, teftiş etmek ve denetlemek,
r) (Ek: 13.11.1996-4208/17 md.) Karapara aklanmasının önlenmesi konusunda gerekli araştırma ve incelemeleri yapmak ve bu konuya ilişkin uygulanacak esas ve usulleri belirlemek. 

Millî Savunma Bakanlığı’nın Görevleri

Millî Savunma Bakanlığı ( MSB ); Millî Savunma görevlerinin siyasî, hukukî, sosyal, malî ve bütçe hizmetlerini; Bakanlar Kurulunca kararlaştırılan Silâhlı Kuvvetlerin savunma politikası ve Genelkurmay Başkanlığı tarafından tespit edilen ilke, öncelik ve ana programlar çerçevesinde; 
– Barışta ve savaşta asker alma, 
– Silâh, araç, gereç, lojistik ve ihtiyaç maddelerinin tedariki, 
– Harp Sanayii, 
– Sağlık, 
– İnşaat, emlak, iskân ve enfrastrüktür (NATO Güvenlik Yatırım Programı), 
– Malî ve mal hesap teftiţi hizmetlerini yürütmekten sorumludur. 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın Görevleri

Sanayi ve Ticaret Bakanlığının görevleri şunlardır:
a) Günün şartlarına ve teknolojinin gereklerine göre ülkenin sanayi politi-
kasının belirlenmesine, sanayinin geliştirilmesine ve yönlendirilmesine ait ted-
birlerin hazırlanmasına yardımcı olmak, kalkınma plan ve programlarında yer alan
ilke ve hedeflere uygun şekilde tespit, tanzim ve idare etmek, bu konularda il-
gili kuruluşlar arasında gereken işbirliği sağlayacak tedbirleri almak,
————-
1/a- Bu Kanunun evveliyatını teşkil eden, 13/12/1983 tarihli ve 185 sayılı KHK
ile, 8/6/1984 tarihli ve 214 sayılı KHK`ler sırasiyle 14/12/1983 ve
18/6/1984 tarihlerinde yürürlüğe girmişlerdir. (Bkz.laughüstur 5. Tertip
Cilt: 23, Sahife: 464 ve 658).
b- Bu Kanunla sigorta hizmetleri ile ilgili olarak Sanayi ve Ticaret Bakanlı-
ğına ve Sanayi ve Ticaret Bakanına verilmiş olan her türlü görev, yetki,
sorumluluk, hak ve muafiyetten ilgili olanların doğrudan doğruya Başbakana,
Başbakanın görevlendireceği Devlet Bakanına, Hazine Müsteşarlığına ve
Hazine Müsteşarına intikal edeceği 9.12.1994 tarih ve 4059 sayılı Kanunun
8 inci maddesi ile hükme bağlanmıştır.
2 – Bu Kanunun adı, 10/8/1993 tarih ve 494 sayılı KHK`nin 1 inci maddesi
ile metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
b) Ülke şartlarına uygun teknolojinin sağlanması, geliştirilmesi ve dağılımı
için yurt içi ve yurt dışı kurum ve kuruluşlarla temas kurmak ve gereği halinde
işbirliği yapmak, sanayi işletmeleri arasında teknolojik entegrasyonu temin et-
mek için gereken tedbirleri tespit etmek ve uygulanmasını sağlamak,
c) Tasarrufların sanayi yatırımlarına kanalize edilmesine yardımcı olmak,
bölge ve illerin sanayileşme potansiyellerine ait araştırma, planlama ve proje
çalışmalarını yapmak ve yaptırmak ve gerektiğinde tatbik etmek,
d) Sanayi bölge ve sitelerinin kurulmasına izin vermek, bu kuruluşları des-
teklemek ve denetlemek, bu konularda ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yap-
mak ve gerekli mevzuatı hazırlamak, küçük sanayi ve el sanatları ile ilgili her
türlü araştırma, geliştirme ve koordinasyon hizmetlerini yürütmek, organize sa-
nayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerinin kurulması ile ilgili bütün faaliyet-
lerin koordinasyonunu sağlamak,
e) Sanayi işletmelerine ait sicilleri tutmak, envanter yapmak, istatistiki
bilgi toplamak ve değerlendirmek,
f) (Mülga:23/8/1993-KHK-518/30 md.)
g) Sanayi mamullerinin standartlarını hazırlamak veya hazırlatmak, normları-
nı temin veya tespit etmek ve kalite kontrolunu yapmak veya yaptırmak, gerekti-
ğinde sanayi mamullerinin fiyatlarını tespit etmek,
h) Sınai mamullerin yurt içinde ve yurt dışında tanıtılması ve pazarlanması
konusunda ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,
i) Sanayii geliştirmek için kalite kontrolu merkez ve laboratuvarlarını kur-
mak veya kurdurmak ve kurulmuş müesseselerle işbirliği yapmak,
j) İç piyasadaki başlıca gıda ve ihtiyaç maddelerinin fiyat hareketlerini
takip etmek ve iç piyasayı denetlemek,
k) Şirketlerle ilgili hizmetleri yürütmek ve bunları denetlemek,
l) (Değişik: 23/10/1989 – KHK – 384/1 md.) 11/1/1989 tarihli ve 3516 sayılı
Ölçüler ve Ayar Kanununda belirtilen ölçüler ve ayar hizmetleri kapsamına dahil
bulunan hizmetleri yürütmek,
m) Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığına bağlı tarımsal amaçlı kooperatifler-
le Tarım Kredi Kooperatifleri ve birlikleri hariç olmak üzere tarım satış koope-
ratifleri ve birlikleri ile genel hükümlere tabi kooperatiflerin ve birliklerin
kuruluş, işleyiş ve denetimlerine ait işlem ve hizmetleri yürütmek,
n) Devlet adına ürün alımı ile ilgili işleri ve bu faaliyetler için gerekli
kredilerle ilgili hizmet ve işlemleri yürütmek,
o) İhraç malları ve diğer bakanlıkların yetkileri dışındaki malların stan-
dardizasyonu ile ilgili çalışmaları yürütmek,
p) (Mülga: 18/12/1987 – KHK – 303/2 md.; Yeniden düzenleme:10/8/1933-KHK-
494/2 md.) Sağlıklı bir rekabet düzeninin oluşturulmasına yönelik politikaların
belirlenmesi amacıyla inceleme,araştırma ve düzenlemelerde bulunmak,
r) Ticaret ve sanayi odaları, deniz ticaret odaları, ticaret borsaları ve
esnaf derneklerine ait hizmetleri ve bankacılık mevzuatı ile Bakanlığa verilen
hizmetleri ilgili diğer bakanlıklarla işbirliği suretiyle yürütmek,
s) (Ek:10/8/1993-KHK-494/2 md.) Evrensel kabul görmüş tüketici haklarının
sağlanması ve korunmasına yönelik hukuki ve idari tedbirleri almak,tüketicinin
korunmasını sağlayıcı inceleme,araştırma ve düzenlemelerde bulunmak.
t) Çeşitli mevzuatla Sanayi ve Ticaret Bakanlığına verilen diğer görev
ve hizmetleri yapmak.

 

Yorumunuz için teşekkürler