Shadow

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı nedir Görevleri ne yapar

Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Görevleri

Tarım ve Köyişleri Bakanlığının görevleri şunlardır:

a) Kalkınma plan ve programları doğrultusunda, kırsal bölgelerin kalkındı- 
rılması, tarım, hayvancılık ve su ürünlerinin geliştirilmesi için politikaların 
tespitine yardımcı olmak ve bunlardan görev alanına girenleri uygulamak, tarım 
kesimi ve kırsal bölgelerin topyekün geliştirilmesi için altyapı tesislerini 
yapmak ve yaptırmak,

b) Kalkınmanın gereklerine ve gelişen taleplere uygun olarak üretim, tü- 
ketim ve girdi ihtiyaçları ile toprak, su,bitki, hayvan varlığı ve benzeri ta- 
bii kaynakların korunması ve geliştirilmesi için araştırma, inceleme, plan, 
program ve projeler yapmak ve yaptırmak,

c) Kullandıkları tarımsal kredi ve diğer girdilerin, temin, tedarik ve dağı-
tımı ile ilgili hizmetlerde ve çiftçinin teşkilatlanmasında yardımcı olmak, 
tarım ürünlerini destekleme politikaları ile ilgili çalışmalar yapmak, tabii 
afetlerden zarar gören çiftçilere özel mevzuatında yer alan esaslar çerçevesinde
yardım yapmak,

d) Gıda ve diğer tarım ve hayvancılık ürünlerinin kalite ve standartlara 
uygun olarak üretimi, işlenmesi, korunması, pazarlanması ve değerlendirilmesini 
temin ve düzenlemek için gerekli kontrol sistemi ve kuruluşlarını tesis etmek, 
işletmek ve bu konularda çiftçinin teşkilatlanmasında yardımcı olmak,

e) Kırsal yerleşme birimlerinin yol, su,kanalizasyon, elektrik, iskan ihti- 
yaçlarını karşılamak, bunların ekonomik ve sosyal tesislere, sağlıklı ve modern 
fiziki yerleşme imkanlarına kavuşmalarını sağlayacak politikaları geliştirmek, 
arazi toplulaştırılması yapmak ve bunlarla ilgili araştırma, envanter, plan, 
proje yapmak ve yapılmasını sağlamak,

f) Halkın gereği gibi beslenmesini sağlamak ve tüketim taleplerini karşıla- 
mak için ihtiyaç duyulan çalışmaları yapmak, ihracat imkanlarını geliştirmek 
üzere bitkisel üretim ve hayvancılıkta verimliliği artırıcı tedbirleri almak ve 
üretimi çeşitlendirmek,

g) Tarım ve hayvancılık konularında araştırmalar yapmak, bunların gerektir- 
diği ıslah, deneme, üretme, ürün işleme, istasyon, müessese, laboratuvar ve 
benzeri tesisleri kurmak ve işletmek, bu tesisleri kurup işletmek isteyen özel 
sektöre yardımcı olmak, mevzuat çerçevesinde gerekli izni vermek,

h) Verimli ve faydalı tarım bilgilerini çiftçi ailelerine benimsetmek ve ül-
ke düzeyinde yaygınlaştırmak amacıyla, tarımsal yayım ve eğitim sistemi ve prog-
ramları ile projelerini hazırlamak, uygulamak, örnek çiftçi yetiştirmek üzere 
eğitim program ve projeleri uygulamak, çiftçi kadınları ve kızlarına ev ekonomi-
si, çocukları ve gençlerine teknik ve pratik çiftçilik öğretmek üzere tedbirler 
almak, uygulamalar yapmak, örnek çiftçi yetiştirmek ve tarım yayımı ve eğitimi 
için her türlü eğitim merkezi gibi tesisleri kurmak, kurslar açmak, bu alanlarda
teknisyen yetiştirmek, bu amaçla Milli Eğitim Bakanlığı ve ilgili kuruluşlarla 
işbirliğinde bulunmak,

i) Taşınır, taşınmaz çiftçi mallarının korunmasını özel kanunlara göre sağ- 
lamak için ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak ve tarım dışında kullanılmaya 
tahsis edilecek araziyi tesbit etmek, bunların kullanılmasına izin vermek için 
ilgili kuruluşlarla koordinasyon sağlamak, devletin hüküm ve tasarrufu altında 
veya özel mülkiyetinde bulunan yabani fıstıklık, zeytinlik, harnupluk, fundalık,
makilik, çayır ve meraların altyapı tesislerini korumak ve verimlilik ilkesi 
ile ıslah, imar ve ihya etmek,

j) Gıda konularında araştırmalar yapmak, pilot tesisler kurmak, gıda kont- 
roluna yardımcı olmak, diğer kuruluşlarla işbirliği içinde Türk Gıda Kodeksinin 
hazırlanması ve uygulanmasını gerçekleştirmek, gıda ve yem sanayileri ürünleri- 
nin belirlenmiş esaslara uygunluğunu denetlemek, 1734 sayılı Yem Kanunu ile ve- 
rilen işleri yapmak, yem tescil ve kontrol hizmetlerini yürütmek,

k) Bitkilerde ve ürünlerinde meydana gelen hastalıklar, haşereler ve yabancı
otlarla mücadele etmek veya ettirmek, bu konularda araştırmalar yapmak, zirai 
mücadele ve zirai karantina planlarını, yıllık uygulama programlarını ve proje- 
lerini yapmak, hastalık ve zararlıların yayılmalarını önlemek için tedbirler 
almak, ithal ve ihraç olunan bitkisel ürünleri hastalık ve zararlılar yönünden 
kontrol etmek, iç ve dış karantina ilkelerini, sınırlayıcı ve yasaklayıcı ted- 
birleri belirlemek, duyurmak, uygulamak, uygulamaları kontrol etmek, zararlılar 
hakkında çiftçileri eğitmek, onları tehlikelere karşı uyarmak, çiftçi imkanları 
ile önlenemeyen salgın hastalık ve zararlılara karşı Devlet mücadelelerini 
programlayıp uygulamak 6968 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak ve 
denetlemek,

l) Zirai mücadele ilaçlarının, alet ve makinalarının ithal, imal, satış ve 
kullanılma esaslarını tesbit etmek, uygulatmak ve bu ilaçların insan, hayvan ve 
çevreye zarar vermeyecek şekilde kullanılmasını teminen gerekli denetlemeleri 
yapmak,

m) Hayvanların sağlığına zarar veren her türlü salgın ve paraziter hastalık-
lar ile ilgili teşhis, tedavi ve koruma tedbir ve şartlarını tespit etmek, teda-
vilerini yapmak, gerekli tesisleri kurmak, kurulmalarına izin vermek, iç ve dış 
karantina şartlarını belirlemek, duyurmak, uygulatmak, hayvan hareketlerini ta- 
kip etmek, hayvan park, pazar, panayır ve sergilerinde sağlık kontrollarını yü- 
rütmek, tahaffuzhaneler açmak ve gerektiğinde diğer metodlarla sınırlayıcı ve 
yasaklayıcı tedbirleri almak, denetlemelerde bulunmak,

n) Hayvan barınakları ve tesislerini sağlık yönünden kontrol etmek, mezbaha-
larla hayvan kesimi ve işletme tesislerinde veteriner hizmetlerini denetlemek, 
serbest veteriner hekimlerin, hayvan hastanelerinin çalışmalarını kontrol et- 
mek,

o) Hayvan hastalıklarında kullanılan aşı, serum, biyolojik ve kimyasal mad- 
deler ile veteriner ilaçlarını, bunların bileşimine giren etkili ve yardımcı 
maddelerini üretmek, üretimine izin vermek, norm ve özelliklerini, imal, ihzar, 
ithal, satış, taşıma ve muhafaza şartlarını tespit etmek, imalatına ve satışına 
izin vermek, kontrol etmek, kısmen veya tamamen yasaklamak, bu hizmetleri yeri- 
ne getirmek için gerekli araştırmaları yapmak ve laboratuvar, imalat yerleri ve 
istasyonları kurmak ve kurulmalarına izin vermek ve faaliyetlerini kontrol et- 
mek,

p) Veterinerlik konularında araştırmalar yapmak, çiftçilere hayvan hasta- 
lıkları ve tedavileri hakkında yayım hizmetleri götürmek, veteriner sağlık tek- 
nisyeni ve laborant yetiştirmek, bunlar için gerekli okul ve tesisleri açmak,

r) Hayvanların verimlerini ve üretimini artırmak amacı ile ıslah, tabii, 
sun’i tohumlama ve embriyo transferi tekniklerini uygulamak ve geliştirme prog- 
ramlarını hazırlamak, uygulamak, uygulatmak, çiftçilerin modern hayvancılık 
işletmeleri kurmalarını özendirmek, bunlara gerekli desteği sağlamak, finans- 
manı ile ilgili olduğu projeleri denetlemek, hayvan yetiştiriciliği ve yöneti- 
mi konularında araştırma, eğitim ve yayım hizmetleri yapmak, hayvan soy kütüğü 
sistemini organize etmek,

s) Su ürünleri Kanunu ile verilen görevlerden Bakanlıkla ilgili olanları 
yapmak ve yaptırmak,

t) Tarım alanlarının gayesine uygun bir şekilde kullanılmasını sağlamak, 
denetlemek ve ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak.

Kaynak: Bakanlıkların isimleri ve görevleri nelerdir?

Yorumunuz için teşekkürler