Shadow

T.C.İnkılap Tarihi ve A. 1.Yazılı Örnek Sorular

 hakkında  bilgi nedir sonuçları hakkında bilgi ile ilgili konulu konusunda kısa bilgi hakkında bilgi açıklama yazı nedir ne zaman nasıl nedeni nasıl neden niçin sebebi sonuçları alınan kararlar nedir nelerdir hangileridirders notları özeti  ödev yardım.

 

T.C.İnkılap Tarihi ve A. 1.Yazılı Örnek Sorular

1. I. Dünya Savaşı öncesinde karşılıklı çıkar çatışmaları sonucunda devletler İtilaf ve İttifak olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi İtilaf devletlerinden biridir?

 A)   Almanya                     B)İtalya

 C)    Rusya                        D)Avusturya-Macaristan

 2. Mustafa Kemal I. Dünya savaşında hangi cephede savaşmamıştır?

     A)Kafkas                     B)Kanal

     C)Suriye                      D)Çanakkale

 

 

3. Mondros Ateşkes Antlaşması’na göre Osmanlı Devleti’nin Hicaz, Yemen, Suriye ve Irak’taki kuvvetlerine en yakın antlaşma devletleri kumandanlığına teslim olacaktı.
Bu madde, Mondros Ateşkes Antlaşması’nın hangi özelliğine örnektir?

A) Osmanlı Devleti’ni güçsüz duruma düşürme

B) Sınırları belli olmayan yörelerin, eski coğrafya adlarını kullanma

C) Osmanlı Devleti’nin hukuki varlığını tanıma

D) Osmanlı Devleti’nin müttefikleriyle bağlantısını kesme

 

4.Balkan Savaşları sonucunda yapılan antlaşmalarla Edirne ve Kırklareli Türkiye’ye Kavala Bulgaristan’a Yanya Selanik ve Girit Adası Yunanistan’a verilmiştir.
Bu durumun yol açtığı ve günümüze kadar süre gelen sorun aşağıdakilerden hangisidir?

     A)Ege hava sahası

     B)Anadolu’ya yakın olan Yunan Adalarının durumu

     C)Ege denizi kıta sahanlığı

     D)Batı Trakya’da kalan Türklerin durumu

 

5.Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı’nı hazırlayan sebeplerden değildir?

    A) Sömürgecilik yarışı          

    B) Siyasi bloklaşma

    C) Hızlı silahlanma       

    D) İtalya’nın Habeşistan’a saldırması

 

6.Almanya, I. Dünya Savaşı niçin Osmanlı Devleti’ni kendi tarafına çekmek istemiştir?

    A)  Siyasi yalnızlıktan kurtulmak

    B) Osmanlı Devleti’nin savaşı kazanacağına inanması

    C) Halifeliğin gücünden yararlanmak

    D)Rusya’ya yardım ulaştırmak

7.Birinci Dünya Savaşı’nın en önemli nedeninin aşağıdakilerden hangisinin sonuçlarında aramak gerekir?

     A)Sanayi İnkılabı          B)Viyana Kongresi

     C)Coğrafi Keşifler        D)Fransız İhtilali

 

8.

I- 31 MART olayı
II-İkinci Meşrutiyetin ilanı
III-Balkan savaşları
Yukarıdaki olayların oluş sırası aşağıdakilerden hangisidir ?

  A)   I-III-II       B)  II-I-III       C) II-III-I        D) I-II-III

 

9. Rusya’nın I. Dünya Savaşı’ndan çekilmesi ve Doğu Avrupa’daki savaşların durması hangi antlaşmayla gerçekleşmiştir?

A) Mondros           B)Moskova        

C)Brest-Litovsk     D) Nöyyi

 

10.Birinci Dünya Savaşı öncesi Almanya ile Fransa Arasındaki sorun aşağıdakilerden hangisidir.

  A)   Sömürgecilik yarışı    B)   Alsas ve Loren

  C)    Panslavizm                D)   Ekonomik rekabet

 

11. Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya savaşının sebeplerinden biri değildir?

  A)Çarlık Rusyası’nın yıkılması    B)Ekonomik rekabet

  C)Silahlanma yarışı      D )Hammadde ve Pazar arayışı

 

12. Mondros Ateşkes Antlaşması’nın aşağıda belirtilen hükümlerinden hangisinde Osmanlı Devletinin savunma gücü kırılmıştır?

  A)Toros tünelleri İtilaf Devletleri’nce işgal edilecektir.

  B) İtilaf Devletleri kendi güvenliklerini tehlikeye düşürecek her hangi bir durum ortaya çıkarsa, her hangi bir önemli noktayı işgal edebilecektir.

 C) Osmanlı ordusu terhis edilecektir.

  D)Bütün ulaşım ve haberleşme araçlarına el konulacaktır.

 

13.Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra kurulan ilk milli cemiyet aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Trakya Paşa eli Cemiyeti  B) Milli Kongre Cemiyeti

C )  Kilikyalılar Cemiyeti       D) Reddi İlhak Cemiyeti

 

14.Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra aşağıdaki İtilaf devletlerinden hangisi ilk işgali gerçekleştirmiştir?

A )Fransa    B)İtalya       C)İngiltere     D)Yunanistan

 

15.Birinci Dünya Savaşı’nın çıkmasına yol açan iki temel neden aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

 A) Fransız ihtilali – Sanayi devrimi

 B)Fransız ihtilali – Açlık

 C) Sanayi devrimi – Irkçılık

 D) Açlık – Irkçılık

 

16.Birinci Dünya Savaşında ittifak devletleri tarafındayken İtilaf Devletleri tarafına geçen Devlet aşağıdakilerden hangisidir?

A )Bulgaristan    B)İtalya    C)Yunanistan D)Romanya

 

17.Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin 1. Dünya Savaşına girme nedenlerinden biridir?

A)    Kaybedilen yerleri geri almak

B)   Yeni cepheler açmak

C)    Sömürgeler elde etmek

D)    İngiliz sömürgelerine giden yolları kapatmak

 

18.Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri Anadolu’nun işgallere uğraması ihtimaline karşı kurulmuş olan bölgesel kurtuluş hareketleridir.Aşağıdaki milli cemiyetlerden hangisinin bölgesel olmaktan ziyade, ulusal faaliyet gösterdiği söylenebilir?

 A)    İzmir Reddi İlhak Cemiyeti

 B)    Doğu Anadolu Müdafa-i Hukuk Cemiyeti

 C)    Milli Kongre Cemiyeti

 D)    Trabzon Muhafaza-i Hukuk Cemiyeti

 

19.Mondros Mütarekesi’nden sonra Anadolu’nun büyük bir kısmı işgal edildi. Bu işgallere karşı halk silahlı direnişe yönelerek vatan topraklarını kendi çabalarıyla koruma yoluna gitti.
Buna göre halkın direnişe geçmesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisiyle gösterilebilir?

 A)İstanbul Hükümeti’nin işgallere karşı tepkisiz kalması

  B)    Halkın elinde daha fazla silah bulunması

  C)    İşgallerin bölgesel olması

  D)    İstanbul Hükümeti’nin halkı bizzat desteklemesi

 

20.Aşağıdakilerden hangisi I.Dünya Savaşının gidişatını etkileyen olaylardan biridir?

  A)    Çanakkale cephesini Osmanlı’nın kazanması

  B)    Bulgaristan’ın Osmanlı yanında savaşa girmesi

  C)    Wilson ilkelerinin yayınlanması

  D)    Gizli Antlaşmalar

 

21.Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin taarruz cephelerinden biridir?

  A)    Irak Cephesi

  B)    Çanakkale Cephesi

  C)    Kanal Cephesi

  D)    Galiçya cephesi

 

22.Almanya, I. Dünya Savaşı’nda Osmanlıdan boğazları kontrol altına alarak Rusya’ya yapılabilecek yardımların engellenmesini istemiştir. Yukarıdaki bilgi dikkate alındığında Almanya’nın, Osmanlı’nın hangi gücünden yararlanmayı amaçladığı söylenebilir?

  A)    Halifelik gücünden         B)İnsan gücünden

  C )   Jeopolitik konumundan   D)Askeri gücünden

 

23.Birinci Dünya Savaşı sıratında Osmanlı Devleti aşağıdaki cephelerden hangisinde Ruslarla mücadele etmiştir?

  A)Çanakkale       B)Kafkasya   

  C)Irak                 D)Suriye

 

24.Aşağıdakilerden hangisi milli varlığa düşman cemiyetlerden değildir?

  A)Etniki Eterya Cemiyeti     B)Teali İslam Cemiyeti

  C)Wilson Prensibi cemiyeti D)İngiliz muhipleri cem.

 

25.Osmanlı Devleti, Almanların da desteğiyle Kanal cephesini açmışlardır. Osmanlı Devletinin bu cepheyi açmalarındaki asıl amaç aşağıdakilerden hangisidir?

  A)İngiltere’nin sömürgeleriyle olan bağlantısını kesmek

  B)Süveyş Kanalını ele geçirmek

  C)İngilizleri Mısır’dan çıkarmak

  D)Yeni ticaret yolu açmak

 

26. I.Dünya Savaşı’nın aşağıdakilerden hangisine neden olduğu söylenemez?

  A)İmparatorlukların dağılmasına

  B)Sömürgeciliğin önemini kaybetmesine

  C)Rejim değişikliklerine

  D) Sınırların değişmesine

 

27.Aşağıdakilerden hangisi Çanakkale Cephesinin sonuçlarından biri değildir?

  A)Rusya’da Çarlık Rejiminin yıkılışını hızlandırmıştır

  B)Bulgaristan, Almanya’nın yanında 1.Dünya Savaşı’na katılmıştır

  C)1.Dünya Savaşı’nın süresi uzamıştır

  D)ABD, 1.Dünya Savaşı’na katılma kararı almıştır

 

28.Mondros Ateşkes Antlaşmasının hangi maddesi, bir Ermeni Devleti kurulmasına zemin hazırlamaya yöneliktir?

  A)Osmanlı Ordularının tamamen terhis edilmesi

  B)İtilaf Devletlerine gerekli gördükleri yerleri işgal etme hakkının verilmesi

  C)Donanma ve tersanelerin İtilaf Devletlerinin kontrolüne bırakılması

  D)Doğu Anadolu’da karışıklık olduğu takdirde buraların İtilaf Devletlerince işgal edilebilmesi

 

29.Osmanlı Devletinin I.Dünya Savaşına katılmasının sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

  A)Savaşın uzaması

  B)Yeni cephelerin açılması

  C)İtilaf devletleri ve Rusya arasında irtibatın iyice kopması

  D)Almanya’nın savaştan yenik düşmesi

 

30.Birinci Dünya Savaşının başlamasına sebep olan olay aşağıdakilerden hangisidir?

 A)Goben ve Breslav adlı savaş gemilerinin Osmanlı Devleti’ne sığınması

B)Üçlü İttifak’ın kurulması

 C) Almanya’nın Alsas-Loren bölgesini ele geçirmesi

 D)Avusturya-Macaristan veliahdının bir Sırp tarafından öldürülmesi

Yorumunuz için teşekkürler