Shadow

T.C.İnkılap Tarihi II.Dönem I.Yazılı Örnek Sorular-Cevaplı

T.C.İnkılap Tarihi II.Dönem I.Yazılı Örnek Sorular-Cevaplı hakkında bilgi açıklama yazı nedir ne zaman nasıl nedeni nasıl neden niçin sebebi sonuçları alınan kararlar nedir nelerdir hangileridirders notları özeti  ödev yardım.

 

1. Mustafa Kemal “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.” Sözü ile egemenliğin millet tarafından kullanılması gerektiğini vurgulamış ve bu konuda çalışmalar yapmıştır. Aşağıdakilerden hangisinin bu amaca yönelik olduğu söylenebilir?

a) Türk Medeni Kanunun kabul edilmesi                                  b) İstiklal Mahkemelerinin kurulması

c) Misakı İktisadi kararlarının alınması                                      d) Saltanatın kaldırılması                     

2. Lozan Barış Antlaşması’nda Türkiye’nin bağımsızlığı tüm devletler tarafından tanınmıştır. Buna rağmen antlaşmada Türkiye’nin egemenlik haklarını sınırlayan hükümlerde yer almıştır. Antlaşmanın aşağıdaki maddelerinin hangisinden böyle bir hüküm çıkarılabilir?

a) Azınlıklar Türk vatandaşı sayılacaktır.    b) Osmanlı borçlarından Türkiye’nin payına düşen kısım ödenecektir.

c) Boğazlar başkanı Türk olan bir komisyon tarafından yönetilecek.   d) Kapitülasyonlar kaldırılacaktır.

3. Mustafa Kemal, Lozan barış görüşmelerinin devam ettiği bir sırada İzmir’de Türkiye İktisat Kongresini toplamıştır. Toplantıda; küçük atölyelerden büyük fabrikalara geçilmesi, hammaddesi yerli olan sanayiye öncelik verilmesi,  esnafa kredi verebilecek bankaların kurulması kararlaştırılmıştır. Buna göre Türkiye iktisat kongresi ile aşağıdakilerden hangisinin amaçlandığı söylenemez?

a) Milli ekonominin kurulmasının                 b) Tarım dışındaki alanlarda yabancı yatırımlarına öncelik verilmesinin

c) Ekonomik sorunların çözülmesinin                          d) Ekonomik kalkınmanın sağlanmasının

 

4. Aşağıda verilenlerden hangisi Ankara’nın başkent ilan edilmesinin nedenlerinden biriolamaz?

a) Milli mücadelenin yürütüldüğü merkez olması       bİstanbul’a yakın olması

c) TBMM’nin açıldığı şehir olması                            d) Askeri ve siyasi yönden güvenli olması

5. 1 Kasım 1922’de Saltanatın kaldırılmasından sonra ortaya çıkan;  *Devletin adı       *Devletin rejimi            *Devlet başkanlığı,  gibi belirsizlikler, aşağıdakilerden hangisi ile giderilmiştir?

a) Ankara’nı başkent olmasıyla                                                b) Halifeliğin kaldırılmasıyla

c) Cumhuriyet’in ilan edilmesiyle                                            d) Lozan Barış Antlaşması’nın imzalanmasıyla

6. Saltanat’ın kaldırılması sırasında halifelik makamı saltanattan ayrılmış ve TBMM Abdülmecit Efendiyi halife seçmişti. Ancak bir süre sonra ortaya çıkan olumsuz gelişmeler halifeliğin kaldırılmasını zorunlu hale getirmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi bu olumsuz gelişmelerden değildir?

a) Halifeliğin inkılâplara karşı olanlarla işbirliği yapması      

 b) Bazı TBMM üyelerinin halifeliği meclisin üzerinde görmeleri      

c) Halifeliğin Osmanlı hanedanlığından bahsetmesi             

d) Ankara’nın başkent olması

7. Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde eğitim; medreselerde, modern mekteplerde, sıbyan mekteplerinde, yabancı okullarda ve azınlık okullarında yapılmaktaydı. Bu okulların bir kısmı denetlenemiyor, denetlenebilenler ise farklı kurumlara bağlı bulunuyordu.

Bu durumun,         1- Modern eğitim anlayışının ülke geneline yaygınlaşması

                              2- Devletin eğitim faaliyetleri üzerindeki denetim gücünün zayıflaması

                     3- Değer yargıları ve görüşleri bakımından birbirleriyle uzlaşamayan bireylerin yetişmesi

gelişmelerinden hangisi ya da hangilerine neden olduğu savunulabilir?

a) Yalnız 1                          b) Yalnız 2                           c) 1 ve 3                              d) 2 ve 3

8. Cumhuriyet’in ilk yıllarında Atatürk’ün kurmuş olduğu Cumhuriyet halk fırkasından başka TBMM’ne farklı görüşleri yansıtabilmek amacıyla Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, Serbest Cumhuriyet Fırkası gibi partiler kurularak çok partili yaşama geçme girişimleri olmuştur.

Buna göre, bu girişimlerle ulaşılması düşünülen, temel amaç aşağıdakilerden hangisidir?

a) Kadınlara siyasal haklar vermek                                           b)Dünya barışına katkıda bulunmak

c) Ülkeye demokrasinin yerleşmesini sağlamak                         d) Siyasi bağımsızlığı tamamlamak

9. Atatürk, “Türk toplumunun yalnızca fikir ve düşünce olarak değil, aynı zamanda dış görünüş olarak da modern ve çağdaş bir toplum olmasını istiyordu.” Atatürk’ün sözüne bakılarak aşağıdaki inkılâplardan hangisi yapılmış olabilir?

a) Kabotaj Kanununun yapılması                             b) Medeni Kanunun kabul edilmesi

c) Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılmasının             d) Şapka Kanununun  yapılması

10.Hafta tatilinin Cuma’dan pazara alınması,    Miladi takvimin kabul edilmesi,      Metre, Kilogram ve Litre ölçülerinin kabul edilmesi.  Verilen bu inkılâpların  amacı aşağıdakilerden hangisidir?

a)Milli egemenliği hakim kılmak                                        b)Köylünün maddi durumunu iyileştirmek

c)Avrupa devletleriyle ekonomik ilişkileri geliştirmek            d)Eğitim ve öğretimde birliği sağlamak.

 

11. 1926 yılında kabul edilen Türk Medeni Kanunu ile kadınların mirastan erkeklerle aynı oranda pay alması, kadının boşanma hakkına sahip olması kabul edilmiş, tek eşle evlilik ve resmi nikâhta zorunlu olmuştur.

Buna göre Medeni Kanun ile    1- Kadın-erkek eşitliğini sağlama, 2- Kadınların devlet yönetiminde etkin olmasını sağlama, 3- Aile kurumunu devlet güvencesine alma,  amaçlarından hangisi yada hangilerine ulaşılmaya çalışıldığı savunulabilir?   a) Yalnız 1                 b) Yalnız 2                          c) 1 ve 3                  d) 2 ve 3

12. Atatürk’ün yaptığı inkılâplar Türk halkının büyük çoğunluğu tarafından kabul görmüş olmasına rağmen, bazı çevreler inkılâplara karşı çıkmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu bilgiye kanıt olarak gösterilebilir?

a) Cumhuriyet Halk Fırkasının kurulması                          b) Devletçilik ilkesinin kabul edilmesi

c) Serbest Cumhuriyet Fırkasının kurulması                     d) Şeyh Sait İsyanının çıkması

13. Türk limanları arasında yolcu ve yük taşıması, yerli gemilerin yanında yabancılar tarafından da yapılmaktaydı. Birçok liman işletmesi yabancıların elindeydi. Buna bağlı olarak Türk ticaret filosu güçsüz kalmış ve deniz ticaretimiz gelişmemiştir. Türk deniz ticaretini geliştirmek amacıyla özellikle aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirilmiştir?

a)Kabotaj Kanunu’nun çıkarılması                            b)Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun çıkarılması

c)Denizbank’ın kurulması                                    d)Kapitülasyonların kaldırılması

14. Atatürk, Nutuk adlı eserinde 1919’da Samsun’a çıkışından 1927 yılına kadar geçen dönemdeki olayları anlatmıştır.

Buna göre Nutuk ‘ta,

1) Milli Mücadele Dönemi’nde Türk halkının örgütlenmesi   2) Saltanatının kaldırılmasının gerekçeleri

3) Cumhuriyetin ilan edilmesi    Gelişmelerinden hangisi veya hangileriyle ilgili bilgilerin yer alması beklenir?

a)Yalnız 1                b)1 ve 2                c)2 ve 3                   d)1,2 ve 3

15. Atatürk,’’Büyük  devletler kuran atalarımız, büyük uygarlıklara da sahip olmuşlardır. Bunu aramak, incelemek, Türklüğe ve cihana bildirmek, bizler için bir borçtur.’’demiştir.  

Aşağıdakilerden hangisi bu amaca yönelik çalışmalardan biri değildir?

a)Harf İnkılâbı’nın yapılması                 b)Türk tarihi ile ilgili belge ve eserlerin toplandığı arşiv ve müzelerin kurulması

c)Türk Tarih Kurumu’nun kurulması             d)Türk sanat eserlerinin yurtdışında sergilenmesi

16. Atatürk, Türkçenin Arapça ve Farsça gibi dillerin etkisinden kurtulmasını, Türk dilinin dünya dilleri arasında yer almasını ve bilim dili haline gelmesini istiyordu.

Aşağıdakilerden hangisinin Atatürk’ün bu düşüncesi doğrultusunda yapılmıştır?

a)Türk Dil Kurumu’nun kurulması                                      b)Türk Medeni Kanunu’nun kabul edilmesi

c)Türk Tarih Kurumu’nun kurulması                                    d)Eğitim-öğretimin birleştirilmesi

17. 1 Kasım 1922’de kabul edilen bir kanunla saltanat kaldırılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu kanunun çıkarılmasındaki temel nedendir?

A) Sakarya Meydan Muharebesinin kazanılması     B) Mudanya Ateşkes Antlaşmasının imzalanması

C) Londra konferansının toplanması        D) Lozan barış görüşmelerine Osmanlı hükümetinin de çağırılması

18. I. Türk Dil Kurumu   II. Harf Devrimi   III. Türk Tarih Kurumu  IV. Medeni Kanunun Kabulü    V. Millet Mekteplerinin açılması Yukarıda verilen devrimlerin kronolojik sırası hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) V, IV, I, II, III   B) II, I, III, IV, V    C) IV, II, V, III, I    D) I, II, III, IV, V

19. I. Cumhuriyet döneminin ilk muhalefet partisi Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasıdır.

      II. Cumhuriyet döneminin ilk siyasal partisi Cumhuriyet Halk Fırkasıdır.

      III. Menemen Olayı Serbest Cumhuriyet Fırkasının kapatılması sonrası çıkmıştır.

      IV. Serbest Cumhuriyet Fırkası devletçilik ilkesini savunmuştur.

Verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

A) II ve III             B) I, II ve III              C) I, II ve IV                D) II, III ve IV

 

20. Birinci TBMM’nin çalışmalarını inceleyen bir araştırmacı, Meclis kararları içinde ekonomik kalkınma, komşu ülkeler ile ilgili ilişkiler, çevre sorunları, kültür ve turizm gibi konularda kanun teklifi ve görüşmelerin çok az olduğunu fark etmiştir.

Bu durumun en temel nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A)   Çevre sorunlarının o dönemde farkında olunmaması      B)Turizm faaliyetlerinin yeterli düzeyde olmaması

C) Meclisin önceliğinin ülkeyi işgalden kurtarmak olması    D)Milli hâkimiyet ilkesinin yeterince uygulanması

 

Yorumunuz için teşekkürler