Shadow

T.C.İnkılap Tarihi II.Dönem I.Yazılı Hazırlık Soruları-Cevaplı

T.C.İnkılap Tarihi II.Dönem I.Yazılı Hazırlık Soruları-Cevaplı çalışma soruları egzersiz için soru hakkında bilgi açıklama yazı nedir ne zaman nasıl nedeni nasıl neden niçin sebebi sonuçları alınan kararlar nedir nelerdir hangileridirders notları özeti  ödev yardım.

 

1. Kabotaj Kanunu ile Türk denizlerinde ve Türk limanlarındaki deniz taşımacılığı yabancılardan alınarak Türklere verilmiştir. Buna göre;

I. Türk denizlerinde ve limanlarında milli hakimiyetin sağlandığı,

II. Devletin yabancı yatırımlara destek verdiği,

III. Deniz işletmeciliğinde yeni düzenlemelerin yapıldığı,

Yargılarından hangisi ya da hangilerine ulaşılabilir?

A)  Yalnız I              B) Yalnız II              C) I ve III              D) II ve III

 2. Hıfzısıhha Enstitüsü, hangi alanda çalışmaları yürütmek üzere cumhuriyetinin ilk yıllarında kurulmuştur?

A) Sağlık                 B) Bayındırlık                     C) Ticaret               D) Ulaşım

 3. ** Şeyh Sait İsyanı           ** Menemen Olayı

Cumhuriyetin ilk yıllarında meydana gelen yukarıdaki olayların ortak yönü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Aynı kişiler tarafından gerçekleştirilmiştir.                    B) Halifeliğin kaldırılış süreci hızlanmıştır.

C) Aynı bölgede çıkartılmıştır.                                   D) Çok partili hayat için ortamın hazır olmadığını göstermiştir.

 4. 29 Kasım 1934’te çıkarılan kanunla “ağa, hoca, hacı, molla, efendi, paşa, hanım” gibi unvanların kullanılması yasaklandı. Buna göre çıkarılan Soyadı kanunu ile;

I. Kanun önünde eşitlik ilkesinin gerçekleştirilmesi          II. Toplumsal ayrıcalıkların engellenmesi

III. Ekonomik kalkınmanın gerçekleştirilmesi

Durumlarından hangilerini sağlamaya yöneliktir?

A) Yalnız I               B) I ve II                  C) II ve III                  D) I, II ve III

 

9.   Aralık 1925’te Hicri Takvim kaldırılarak, 1 Ocak 1926’da Miladi Takvim kabul edildi. Ayrıca bazı saat uygulamasına geçildi. 1 Nisan 1931’de de ölçülerde değişiklikler yapılarak, Batı tarzı ağırlık ve uzunluk ölçülerine geçildi. Buna göre aşağıdaki yargılarından hangisine ulaşılabilir?

A) Batı ile olan ticari ve ekonomik ilişkilerde kolaylık sağlanmıştır.          

B) Avrupa’nın üstünlüğü ilk kez kabul edilmiştir.

C) Ekonomik bağımsızlığımız Avrupalı devletlerce onaylanmıştır.  

D) Milli ekonomi kurulmuştur.

 

10. İsmet Paşa Türk devletinin temsilcisi olarak katıldığı Lozan Konferansı’nda: “Barışın ancak devletlerin birbirlerinin özgürlüklerini tanımalarıyla mümkün olabileceğini” dile getirmiştir.

İsmet Paşa bu sözü ile aşağıdakilerden hangisinin gerekliliğini vurgulamıştır?

A) Bağımsızlığın             B) Yayılmacılığın         C) Sömürgeciliğin        D) Ulusal egemenliğin

 

11. Atatürk yaptığı çalışmalarla 1 Kasım 1922’de Saltanat’ı kaldırmış fakat Halifeliği kaldırmayarak daha sonraki bir zamana bırakmıştır. Atatürk’ün bu faaliyetindeki temel amacı nedir?

A) Halifeliği kendi eline almak   B) Eski İslam Kültürünü korumak.

C) Halifeliği kaldırmak için uygun ortam hazırlamak.             D) Saltanat’ı korumak.

 

12. Lozan Barış Antlaşmasında Misak-ı Milli karalarına uygun olmayan kararlarda alınmıştır.

Aşağıdaki karalardan hangisinin Misak-ı Milliye aykırı olduğu söylenebilir?

A) Yabancı okulların denetiminin Türkiye’ye bırakılması     B) Hatay’ın ülke sınırları dışında kalması

C) Azınlıkların Türk vatandaşı olarak kabul edilmesi                   D) Türklerle Rumların karşılıklı yer değiştirmesi

 

13. Hilafet saltanatla birlikte kaldırılmayıp Cumhuriyetin ilanından sonraya bırakılmış olduğu halde, inkılâplar başlamadan hemen önce kaldırılmıştır.

Buna göre halifeliğin inkılâplardan önce kaldırılmasının aşağıdaki nedenlerden hangisine dayandığı söylenebilir?

A) Hilafetçilerin desteğine ihtiyaç duyulm B) Hilafet yanlılarının önce inkılâpların yapılmasını istemesi

C) Hilafetin inkılâpların önünde bir engel teşkil etmesi                 D) Halkın inkılâp hareketlerine hazırlıklı durumda olması

 

14.       Tevhid-i Tedrisat Kanunun çıkarılması          * İzmir İktisat Kongresinin toplanması

           *  Şapka Kanunun çıkarılması

Aşağıdaki alanlardan hangisi ile ilgili bir gelişme verilmemiştir?

A) Eğitim ve kültür               B) Ekonomi                   C) Yönetim            D) Toplumsal

 

15. Aşağıdaki gelişmelerden hangisi Türkiye’de laikliğe geçişin aşamaları arasında yer almaz?

A) Halifeliğin kaldırılması                B) Anayasada “Devletin dini İslam’dır” maddesinin çıkarılması

C) Ordunun siyasetten ayrılması                   D) Medeni kanunun kabul edilmesi

 

 1. İzmir İktisat Kongresi’nde yabancıların ekonomik boyunduruğu altına girmeden, ulusal kaynaklarımızın ulusal güçlerimizce yine ulus için değerlendirilmesi kararı alınmıştır.

Buna göre İzmir İktisat Kongresi’nde benimsenen ekonomik model aşağıdakilerden hangisidir?

A)Kapalı ekonomi      B)Sömürgeci ekonomi

C)Milli ekonomi                D)Liberal ekonomi

 

 1. Demokrasiye gönül vermiş bir lider olan Mustafa Kemal’in en büyük amacı, çoğulcu demokrasiyi ülkesine egemen kılmaktır. Elverişli ortamın oluşup oluşmadığını anlamak için zaman zaman denemeler yapan Mustafa Kemal, bunun için şartların olgunlaşmadığını anlamıştır.

Bu durumda;

1.Musul ve Kerkük’ün Irak’a bırakılması

2.Şeyh Sait İsyanı’nın çıkması

3. Menemen Olayı’nın yaşanması

gibi gelişmelerden hangileri çoğulcu demokrasinin gecikmesine neden olmuştur?

A)1 ve 2                          B)2 ve 3

C)1 ve 3                          D)1, 2 ve 3

 

 1. Cumhuriyet döneminde gerçekleşen;

1. Latin alfabesine geçiş,

2. Millet mekteplerinin açılışı,

3. Kabotaj Kanunu’nun kabulü

4. Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabulü

gibi gelişmelerden hangisi ya da hangilerinin eğitim alanında olumlu gelişme yarattığı söylenemez?

A) 1 ve 2                B) Yalnız 3

C)Yalnız 4               D)1 ve 4

 

 1. Mustafa Kemal’e karşı İzmir’de düzenlenmesi planlanan suikastın ortaya çıkması üzerine Mustafa Kemal; “Benim naçiz vücudum elbet bir gün  toprak olacaktır, fakat Türkiye Cumhuriyeti sonsuza kadar payidar kalacaktır.” demiştir.

Buna göre;

1. Bazı çevreler, cumhuriyetin varlığını Atatürk’ün hayatı ile sınırlı görmüştür.

2. Atatürk’ün cumhuriyet ve inkılapların yerleştiğine inancı tamdır.

3. İzmir’deki suikast girişimde İngilizlerin rolü vardır.

yargılarından hangisi ya da hangilerine ulaşılabilir?

A)Yalnız 1               B)1 ve 2

C) 1 ve 3                D) 2ve 3

 

 1. Vatanı kurtaran, özgür ve bağımsız Türkiye idealini gerçekleştiren Atatürk, genç Türkiye’yi batılılaştırmak, modernleştirmek amacıyla çağdaş uygarlık idealine yöneltmiştir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu ideal doğrultusunda gerçekleştirilen faaliyetlerden birisi değildir?

A)Saltanatın kaldırılması     

B)Halifeliğin kaldırılması

C)Cumhuriyetin ilanı

D)İstanbul Hükümeti’nin desteklenmesi                                                                                                                           

 1. Milli mücadelenin hazırlık döneminde halk, genelge ve kongrelerle bilinçlendirilirken padişah ve halifeyi hedef alan bir karar alınmamıştır.

Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A)İstanbul Hükümeti’nin askeri desteğini sağlamak

B)Ülkede milli birlik ve beraberliği sağlamak

C)İtilaf Devletlerinin desteğini sağlamak

D)Mevcut hükümeti değiştirmek

 

 1. Amasya Genelgesi Ulusal Mücadele’de bir başkaldırı metnidir. Çünkü bu genelgede mevcut yönetimin değişeceğine dair izler vardır.

Buna göre Amasya Genelgesi’nde yer alan aşağıdaki maddelerden hangisi yukarıdaki yargıyı destekler?

A)Milletin geleceğini yine milletin azim ve kararı belirleyecektir.

B)Sivas’ta ulusal bir kongre toplanacaktır.

C)Manda ve himaye kabul edilemez.

D)Vatanın bütünlüğü, milletin geleceği tehlikededir.

 

 1. I.İnönü Zaferi sonrasında toplanan Londra Konferansı’nda İtilaf Devletleri, Türk tarafını birbirine düşürmek için askeri başarıda İstanbul Hükümeti’nin herhangi bir rolü olmamasına rağmen, İstanbul Hükümeti’ni de görüşmelere çağırmışlardır.

Lozan görüşmeleri öncesi İtilaf Devletleri yine aynı amaçla İstanbul Hükümeti’ni davet etmek istemeleri aşağıdakilerden hangisine zemin hazırlamıştır?

A)İstanbul Hükümeti ile TBMM arasındaki sorunların giderilmesine

B)Saltanatın kaldırılmasına

C)TBMM’nin açılmasına

D)Yeni bir savaş ihtimalinin belirmesine

 

 1. “Askeri zaferler ne kadar büyük olursa olsun ekonomik başarı ile taçlandırılmazsa meydana gelen zaferler varlıklarını sürdüremez, az zaman sonra sönerler. Zaferimizin başarısını sürdürmek istiyorsak ekonomik egemenliğimizin sağlanması geliştirilmesi gerekir.”

Mustafa Kemal’e ait bu sözden yola çıkılarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

A)Mustafa Kemal ekonomide özel sermayeye sıcak bakmamıştır.

B)Siyasal yaşamın güçlü olması, ekonominin güçlü olmasına bağlıdır.

C)Milli Mücadelenin öncelikli hedefi ekonomik bağımsızlıktır.

D)Savaşlardaki başarılar ekonomik yaşamı güçlendirir.

 

 1. Türk Devrimi iki yönlü bir halk hareketidir. Amaç, hem milli bağımsızlık hem de milli egemenliği gerçekleştirmektir. Buna göre,

1. Lozan Antlaşması’nın imzalanması

2. Saltanatın kaldırılması

3. Mustafa Kemal’e başkomutanlık yetkisi verilmesi

4. TBMM’nin açılması

gibi gelişmelerden hangileri milli egemenlik ilkesi ile ilgilidir?

A)1,3        B)3,4      C)2,3          D)2,4

 

 1. Serbest Cumhuriyet Fırkası, Atatürk’ün isteği üzerine Fethi Okyar tarafında kurulmuştur. Fethi Bey’in partiyi kurma noktasında ciddi endişeleri vardı. O, kuracağı partinin cumhuriyet düşmanlarının sığınağı haline gelmesinden çekinmektedir. Bu yüzden parti programı hazırlanırken, laiklik ve cumhuriyetçiliğin vazgeçilmez unsurlar olduğu, parti tüzüğünde belirtilmiştir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A)Fethi Okyar, Atatürk’ün güvendiği bir isimdir.

B)Serbest Cumhuriyet Fırkası ilk muhalefet partisidir

C)Toplumda yeni rejimi içine sindiremeyen insanlar vardır

D)Parti programıyla rejim korunmaya çalışılmıştır.

 

 

 1. Laik devlet yapısının bir gereği olarak hukukta, eğitimde, toplumsal hayatta, laikleşmeyi kabul etmek bir zorunluluktur.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi sözü edilen laikleşme aşamalarından biri değildir?

A)Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabulü

B)Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması

C)Türk Medeni Kanunu’nun kabulü

D)Soyadı Kanunu’nun çıkarılması

 

 

 1. Atatürk, toplumda ayrıcalıklı grup ya da kişilerin varlığını milli egemenliğe ve demokrasiye aykırı görüyordu. Ona göre kadın ve erkek eşitsizliğin de kaldırılması şarttır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi kadın-erkek eşitsizliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalardan birideğildir?

A)Kadınlara seçme-seçilme hakkının verilmesi

B)Kadınlara mahkemede şahitlik hakkının tanınması

C)Aşar vergisinin kaldırılması

D)Kadınlara mirastan pay alma hakkının verilmesi

 

 

 1. İç siyasette başarılı olamayan bir devlet, dış siyasette de başarılı olamaz. Diğer bir ifadeyle, içerdeki sorunlar, dış siyasette o devletin elini zayıflatır.

Yukarıda verilen bilgilere göre cumhuriyet döneminde yaşanan aşağıdaki gelişmelerden hangisi dış politikada gücümüzün azalmasına ve çeşitli kayıplar vermemize neden olmuştur?

A)Saltanatın kaldırılması        B)Menemen Olayı

C)Şeyh Sait İsyanı   D)Halifeliğin kaldırılması

 

 

 1. Devlet kurumları ve sosyal yaşam tek bir parçadan oluşmaz. Bu bütünlüğün sosyal, ekonomik, kültürel vb. parçaları vardır. Türk inkılabı sosyal yaşamın her alanına yayılmıştır.

Örneğin;

1. Saltanatın kaldırılması, siyasal alanda,

2. Tevhid-i Tedrisat yasası, eğitim alanında,

3. Kabotaj kanunu, sosyal alanda,

4. Medeni kanun, hukuk alanındaki inkılâplardır.

Buna göre kaç numaralı inkılabın hangi alanda yapıldığı ile ilgili bilgi yanlıştır?

A) 1             B)2            C)3                 D)4

 1. Mondros Ateşkes Antlaşması sonrasında Anadolu’yu işgal etmeye başlayan itilaf devletleri;
  • Türklerin azınlıklara baskı yaptığını,
  • Güvenliklerinin tehlikede olduğunu,
  • Osmanlı Devleti’nin anlaşma hükümlerine uymadığını ileri sürmüşlerdir.

 

İtilaf devletlerinin bu tutumu aşağıda verilenlerden hangisi ile açıklanabilir?

A)Azınlıkları koruma isteği

B)Anadolu halkının desteğini alma

C)İşgali uzun bir süreye yaymama

D)İşgalleri gerekçelere dayandırma

 

 1. I. İnönü Savaşı’nda elde edilen başarı, hem iç hem de dış siyasette önemli gelişmeler yaşanmasını sağlamıştır.

Buna göre;

1. 1921 Anayasası’nın kabul edilmesi,

2. Afganistan’la dostluk antlaşmasının yapılması

3. İstiklal Marşı’nın kabulü

4. TBMM’nin Londra Konferansı’na davet edilmesi

gibi gelişmelerden hangileri dış politikayla ilgilidir?

A)1 ve 2                          B) 1 ve 3

C) 3 ve 4                D) 2 ve 4

 

 1. Kuvayi Milliye birliklerinde, bazı liderler gerekli uyarı ve emirleri dinlemiyorlardı. Bu duruma bağlı olarak Yunan kuvvetleri yıpratıldıysa da Yunanlıların ilerleyişi durdurulamamıştır.

Bu durum aşağıdaki gelişmelerden hangisine ortam hazırlamıştır?

A)Ordunun modernize edilmesine

B)Düzenli orduya geçilmesine

C)Avrupa’dan askeri uzmanlar getirilmesine

D)Yeni askeri okullar açılmasına

 

 1. Sakarya Savaşı sonunda;

1. Yunan ordusu yenilmiştir.

2. Düzenli ordu, taarruz gücüne ulaşmıştır.

3. İtalya Anadolu’dan çekilmiştir.

4. Fransa, TBMM ile Ankara Antlaşması’nı imzalamıştır.

Bu gelişmelerden hangileri İngiltere’nin Anadolu’da yalnız kaldığını gösterir?

A) 1 ve 2                B)2 ve 3

C) 3 ve 4               D) 1 ve 4

 

 1.  
  • TBMM’nin ilk siyasal başarısıdır.
  • Türkiye-Ermenistan savaşı son bulmuştur.
  • Başarıda Kazım Karabekir’in rolü büyüktür.

Yukarıda özellikleri verilen antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

A) Moskova Antlaşması       B)Gümrü Antlaşması

C)Kars Antlaşması     D)Batum Antlaşması

 

 

1. Lozan Barış Antlaşması, yeni Türk Devleti’nin siyasi, sosyal ve ekonomik açıdan tam bağımsız hale gelmesini sağlamıştır.

Antlaşmanın aşağıdaki maddelerinin hangisinden böyle bir hüküm çıkarılamaz?

A)Azınlıklar Türk vatandaşı sayılacak.                       B)Kapitülasyonlar kaldırılacak

C)Boğazlar uluslar arası bir komisyonun idaresine bırakılacak.         D)Yeni Türk Devleti’nin bağımsızlığı tanınacak.

 

2   -Devlet üretme çiftliklerinin kurulması       -Ziraat Bankası aracılığıyla köylüye ucuz kredi sağlanması

   -Tarım Kredi Kooperatifleri’nin kurulması     -Aşar vergisinin kaldırılması

Atatürk döneminde görülen bu gelişmelerin ortak amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A)Tarımsal gelişmeyi sağlamak                   B)Ulusal sanayi’nin kurulmasını sağlamak

C)Dış ticarette tarımın payını azaltmak             D)Özel mülkiyeti yaygınlaştırmak

 

4.     17 Şubat 1923’te toplanan İzmir İktisat Kongresi’ne çiftçi, tüccar, sanayici, işçi temsilcileri katılmıştır.

Kongreye farklı alanlardan temsilcilerin katılması aşağıdakilerden hangisinin göstergesi sayılabilir?

A)Sivil savunma örgütlenmesinin iyi yapıldığının                     B)Ekonominin tarıma dayandırıldığının

C)Ekonomik kalkınmamın her alanda amaçlandığının              D)Herkesin yönetime alınmak istendiğinin

 

5-Türk karasularında yolcu ve yük taşıma hakkının sadece Türk gemilerine ait olması aşağıdaki inkılâplardan hangisiyle gerçekleştirilmiştir?

A)Teşvik-i Sanayi Kanunu   B) Kabotaj Kanunu

C)1. Beş Yıllık Kalkınma Planı          D) Milli İktisat Kanunu

 

 

1 Kasım 1922’de Saltanatın kaldırılmasından sonra ortaya çıkan;

      -Devletin adı      -Devletin rejimi  -Devlet başkanlığı

gibi belirsizlikler, aşağıdakilerden hangisi ile giderilmiştir?

A)Ankara’nı başkent olmasıyla                          B)Halifeliğin kaldırılmasıyla

C)Cumhuriyet’in ilan edilmesiyle          D)Lozan Barış Antlaşması’nın imzalanmasıyla

 

7. .  Saltanat’ın kaldırılması sırasında halifelik makamı saltanattan ayrılmış ve TBMM Abdülmecit Efendiyi halife seçmişti. Ancak bir süre sonra ortaya çıkan olumsuz gelişmeler halifeliğin kaldırılmasını zorunlu hale getirmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi bu olumsuz gelişmelerden değildir?

A)Halifeliğin inkılâplara karşı olanlarla işbirliği yapması                B)Bazı TBMM üyelerinin halifeliği meclisin üzerinde görmeleri

C)Halifeliğin Osmanlı hanedanlığından bahsetmesi             D)Ankara’nın başkent olması

 

8. Cumhuriyet’in ilk yıllarında Atatürk’ün kurmuş olduğu Cumhuriyet halk fırkasından başka TBMM’ne farklı görüşleri yansıtabilmek amacıyla Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, Serbest Cumhuriyet Fırkası gibi partiler kurularak çok partili yaşama geçme girişimleri olmuştur.

Buna göre, bu girişimlerle ulaşılması düşünülen, temel amaç aşağıdakilerden hangisidir?

A)Kadınlara siyasal haklar vermek                      B)Dünya barışına katkıda bulunmak

C)Demokratik yönetimi gerçekleştirmek              D)Siyasi bağımsızlığı tamamlamak

 

9. -Türk Tarih Kurumu’nun açılması      -Türk Dil Kurumu’nun açılması

    -Tarih ve dil kurultaylarının yapılması

Bu çalışmaların amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A)Çağdaş bir hukuk sistemi oluşturmak                 B)Eğitim çalışmalarına öncelik vermek

C)Türk dili ve tarihini, araştırıp incelemek                       D)Eğitimi millileştirmek

 

10.  14 Haziran 1926’da İzmir’de Mustafa Kemal’e karşı suikast girişimi ortaya çıkmıştır.

    Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesi sayılamaz?

A) Devrimlerin kesintiye uğradığının    B) Ülke içinde görüş ayrılıklarının bulunduğunun

     C) Bazı çevrelerin Mustafa Kemal’in etkinliklerinden çekindiğinin           D) Siyasal rejimin tam anlamıyla oturmadığının

 

11.  Hıfzıssıhha Enstitüsü hangi alanda yapılan bir gelişmenin içinde yer alır?

A) Eğitim                                                                                        B) Sağlık

C) Kültür                                                                                         D) Ekonomi

 

12.Aşağıdakilerden hangisi M. Kemal’in 1919-1927 yılları arsında yaşanan gelişmeleri anlattığı eseridir?(5)

       A) Nutuk                                                 B) Türk Medeni Kanunu

       C) Tevhid-i tedrisat                                  D) İzmir İktisat Kongresi

 

17. “Değişim, çağdaşlık” kavramlarını ilkelerle özdeşleştirirsek aşağıdakilerden hangisi iledaha çok ilgilidir?

A)İnkılapçılık                B)Devletçilik            C)Laiklik        D)Milliyetçilik

 

18. 26 Aralık 1925’te Hicri Takvim kaldırılarak, 1 Ocak 1926’da Miladi Takvim kabul edildi. Ayrıca  saat uygulamasına geçildi. 1 Nisan 1931’de de ölçülerde değişiklikler yapılarak, Batı tarzı ağırlık ve uzunluk ölçülerine geçildi. Buna göre;

I. Batı ile olan ticari ve ekonomik ilişkilerde kolaylık sağlandığı        

   II. Avrupa’nın üstünlüğü ilk kez kabul edildiği

III. Ekonomik bağımsızlığımızın Avrupalı devletlerce onaylandığı

Yargılarından hangisi ya da hangilerini ulaşılabilir?

A) Yalnız I          B) Yalnız I-II           C) Yalnız III            D)  II ve III  

     

19. Mustafa Kemal Paşa’nın Ankara’yı Milli Mücadele’nin merkezi yapmasının sebeplerinden biri aşağıdakilerden hangisi  

değildir?

A) Anadolu’nun ortasında olması                 B) Batı cephesine yakın olması

C) İşgalden uzak olması                     D) Son Osmanlı Meclisinin burada toplanması

 

20. Osmanlı Devleti’nde modern ve geleneksel okullar bir arada varlıklarını sürdürmekteydi. Bu durum toplumda kültürel çatışmalara neden oluyordu.

Buna göre aşağıdaki inkılaplardan hangisi verilen durumun ortadan kalkmasını sağlamıştır?

A) Tevhid-i Tedrisat Kanunu                                     B) Latin Alfabesinin kabulü

C) Türk Dil Kurumunun açılması              D) Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması

 

     21) Aşağıdakilerden hangisi Atatürk Orman Çiftliğinin kuruluş amacı olamaz?

       A) Modern tarımın gelişmesine örnek oluşturmak          B) Ziraat konusunda uygulamalı eğitim yapmak

       C) Türk dilini ve kültürünü geliştirmek                            D) Eğlenme ve dinlenme alanı oluşturmak

 

22. 1 Kasım 1928 tarihinde kabul edilen Latin Alfabesiyle;

 1. I.       Okuma yazmayı kolaylaştırma      II.Toplumun kültür seviyesini artırma
 2. II.    Türkçeyi bilim ve kültür dili haline getirme

            durumlarından hangilerine ulaşmak hedeflenmiştir?

A) Yalnız I                       B) I ve II              C) II ve III            D) I, II ve III

 

23. Türk ordusunun ilk defa savunmadan taarruza geçmesi aşağıdaki olayların hangisininsonucunda olmuştur?

A)1.İnönü                B)2.İnönü       C)Büyük taarruz                D)Sakarya savaşı

 

1.  – Ermenistan’ın TBMM’yi tanıyan ilk devlet olması

       –  Türk Devleti’nin ilk siyasî başarısı

       – İstiklal Harbi’nde ilk kurtarılan yerin Kars olması

Yukarıdaki gelişmeler Türk ordusunun hangi cephede kazandığı zaferler sonucu olmuştur?

A) Batı cephesi                  B) Güney cephesi

C) Doğu cephesi              D) Çanakkale cephesi

 

2.  I. Düzenli ordu kuruluncaya kadar halkı korumuştur.

         II. TBMM’ye çıkarılan iç ayaklanmaları bastırmıştır.

         III. Düşmanın ilerlemesi yavaşlamıştır.

Yukarıdakilerden hangileri Kuvay-ı Milliye’nin Millî Mücadele’ye sağladığı faydalardandır?

A) I,II,III               B) I ve II

C) II ve III              D) Yalnız II

 

3.  İstiklal Harbi yıllarında Türk ordusunun yiyecek,giyecek cephane ve bunların taşınmasını sağlayacak araçların bulunması için Tekalif-i Milliye emirleri yayınlanmıştır.

Buna göre, Türk ordusu için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Türk ordusunun güçlü silahları vardır.

B) Türk ordusu yokluk içinde savaşmaktadır.

C) Türk ordusu sayıca düşmandan üstündür.

D) Türk ordusu araç ve gereç bakımından yeterlidir.

 

4. Millî Mücadele’nin en önemli cephesi Batı cephesidir. Batı cephesinde kazanılan zaferler Türk milletinin kaderini belirlemiş ve kurtuluş ümidini pekiştirmiştir.

Aşağıdaki muharebelerden hangisi yukarıdaki genellemeye uymaz?

A) Kütahya-Eskişehir Muharebeleri

B) II. İnönü Muharebesi

C) Sakarya Meydan Muharebesi

D) Başkomutanlık Meydan Muharebesi

 

5. Kuvay-ı Milliye birlikleri her ne kadar Yunan ordusunun ilerleyişini durdursa da, kesin zafere ulaşacak başarıyı kazanamadı.

Aşağıdakilerden hangileri Kuvay-ı Milliye birliklerinin kesin zafer elde edememelerinin nedenlerinden biri değildir?

A) Disiplinden yoksun oluşları

B) Düzenli bir orduya karşı savaşmaları

C) İyi bir askerî donanıma sahip olmamaları

D) Tek bir elden idare edilmeleri

 

6. Büyük taaruza kadar Türk ordusu düşmanı yurttan atmak amacıyla değil, saldırı gücünü kırmak amacıyla savaşmıştır.

Buna göre Büyük Taaruzu diğer savaşlardan ayıran en önemli özellik aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Son savunma savaşıdır.

B) İsmet İnönü tarafından idare edilmiştir.

C) Düzenli ordu birliklerinin ilk saldırı savaşıdır.

D) Fransızlara karşı yapılmıştır.

 

7. Mudanya Ateşkes Antlaşması’nda “ İstanbul ve Boğazlar’ın yönetimi TBMM hükümetine bırakılacaktır” maddesi yer almıştır.

Bu madde aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

A) Osmanlı Devleti’nin hukuken sona erdiğinin

B) Boğazlar Sorunu’nun kesin olarak çözümlendiğinin

C) İstiklal Savaşı’nın bittiğinin

D) Misak-ı Milli’nin tamamen gerçekleştirildiğinin

 

8. Mustafa Kemal’e verilen Başkomutanlık yetkisi 3 aylık dönemlerle uzatılmış 20 Temmuz 1922’de ise süresiz olarak verilmiştir.

Bu durum aşağıdakilerden hangisini kanıtlamaktadır?

A) Millî Mücadele’nin başarı ile sonuçlandığını

B) Mustafa Kemal’e güven duyulduğunu

C) TBMM’nin ortadan kaldırıldığını

D) Mustafa Kemal’in yönetime tamamen egemen olduğunu

 

9. TBMM, Lozan Konferansı’na Türk heyetinden kapitülasyonlar ve Ermeni yurdu konularında kesinlikle taviz verilmemesini istemiştir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi TBMM tarafından amaçlanmış olabilir?

A) Yeni Türk devletinin azınlık haklarını savunma

B) Tam bağımsızlığını sağlama

C) Sadece siyasî haklara kavuşma arzusunu gündeme getirme

D) İtilaf devletleri ile ortak hareket etme

 

10. Saltanatın kaldırılması ile tek kişinin yönetimine son verilmiş ve devlet düzeninde milletin öncelikleri prensip kabul edilmiştir.

Buna göre saltanatın kaldırılmasının temel nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?

A) Yeni bir devlet kurmak

B) Millet egemenliğini gerçekleştirmek

C) Tam bağımsızlığı sağlamak

D) İnsan haklarını korumak

 

11. Cumhuriyet’in ilanından sonra;

      – Tevhid_i Tedrisat Kanunu ile bütün eğitim kurumlarının Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlanması

      –  Türk Medenî Kanunu’nun kabul edilmesi ve bu kanunun azınlıklar içinde geçerli olması

      – Miladî takvim, metre, kilogram gibi zaman ve ölçü birimlerinin kabul edilmesi

aşağıdaki gelişmelerden hangisine yöneliktir?

A) İkilikleri ortadan kaldırmaya

B) Millî ekonomiyi oluşturmaya

C) Farklı görüş ve düşüncelerin toplumda yaygınlaşmasına

D) Millî kültürü korumaya

 

12. Cumhuriyet’in ilk yıllarında;

      – Cumhuriyet Halk Fırkası

      – Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası

      – Serbest Cumhuriyet Fırkası

gibi partilerin kurulmasındaki temel düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

A) Millî bağımsızlığı sağlama

B) İnkılapları hızlandırma

C) Demokrasiyi Türkiye’ye yerleştirme

D) Millî birlik ve beraberliği sağlama

 

1. – Yunanlıların saldırı gücünün kırılması

    –  Mustafa Kemal’e Gazilik unvanının verilmesi

    –  TBMM hükümetine güvenin artması

Aşağıdaki muharebelerden hangisinin sonucunda gerçekleşmiştir?

A) I. İnönü Muharebesi

B) Sakarya Meydan Muharebesi

C) II. İnönü Muharebesi

D) Eskişehir- Kütahya Muharebeleri

 

2. Güney cephesi Fransızların Türk halkının canına, malına ve namusuna yapmış oldukları insanlık dışı faaliyetler sonucunda kendiliğinden oluşmuş bir cephedir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi güney cephesini diğer cephelerden ayıran en önemli özelliktir?

A) Düzenli birlikler tarafından oluşturulması

B) Kuvay-ı Miliyye birliklerinden oluşması

C) Mustafa Kemal tarafından yönetilmesi

D) Yunanlılara karşı açılmış olması

 

3. İstanbul Hükümetinin işgaller karşısındaki çaresizliği, Mondros Ateşkes Antlaşması ile orduların dağıtılması halkın kendi kendine kurtuluş çareleri aramasına neden olmuştur.

Aşağıdakilerden hangisi bu duruma örnek gösterilebilir?

A) Azınlıkların cemiyet kurması

B) Kuvay-ı Milliye birliklerinin oluşması

C)Wilson ilkelerinin savunulması

D)Atatürk’ün Samsun’a çıkması

 

4. -Ermeniler Sevri tanımadıklarını kabul ettiler.

    -TBMM’nin siyasî alanda kazandığı ilk başarıdır.

    -Doğu cephesinin kapanmasına neden olmuştur.

Yukarıda bazı özellikleri verilen antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ankara Antlaşması

B) Sevr Antlaşması

C) Gümrü Barış Antlaşması

D) Kars Antlaşması

 

5. Sakarya Meydan Muharebesi öncesi ordumuzun ihtiyacı için hazırlanan Tekalif-i Milliye emirlerine göre;

     -Halk elindeki silah ve mermileri 3 gün içinde orduya teslim edecek

     -Her aile bir askeri giydirecek

     -Halkın elindeki binek hayvanlarının ve taşıt araçlarının %20’sine el konacak

Yukarıdaki emirlere göre ordumuzun aşağıdakilerden hangisine ihtiyacının olmadığı söylenebilir?

A) Cephaneye                   B) Elbiseye

C) Ulaşım araçlarına  D) Haberleşme araçlarına

 

6. Ermeni saldırılarını önleyen Doğu cephesi komutanıdır. Ermenilere karşı kazandığı zafer aynı zamanda düzenli ordu birliklerinin kazandığı ilk zaferdir.

Yukarıda kendisi tanıtılan ve İstiklal Harbimizde önemli görevler üstlenmiş bu komutan kimdir?

A) Kazım Karabekir B) İsmet İnönü

C) Fevzi Çakmak                D) Rauf Orbay

 

7.  Aşağıdakilerden hangisi Mudanya Ateşkes Antlaşması ile gerçekleşmemiştir?

A) Osmanlı Devleti’nin hukuken yok sayılması

B) Doğu Trakya’nın savaşsız kurtarılması

C) İstanbul ve Boğazlar yönetiminin Tbmm’ye verilmesi

D) Dış borçların Osmanlı’dan ayrılan devletlere eşit şekilde paylaştırılması

 

8. Lozan Barış Antlaşması’nda;

    -Kapitülasyonlar ve Ermeni meselesi kesin olarak çözülmüştür.

    -Boğazlar, başkanlığını bir Türk’ün yapacağı uluslar arası bir komisyona bırakılmıştır.

    -Azınlıklara tanınan ayrıcalıklar kaldırılmıştır.

Bu bilgilere bakılarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) TBMM ekonomik alanda bağımsızlığını kabul ettirmiştir.

B) Boğazlar Komisyonu’nun varlığı Türkiye’nin bağımsızlığına gölge düşürmüştür.

C) Avrupalı devletlerin, Türkiye’nin iç işlerine karışmaları önlenmiştir.

D) Bu antlaşma ile Millî sınırlar kesin olarak çizilmiştir.

 

9. 1921 Anayasası ile kabul edilen “güçler birliği” ilkesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yargı yetkisi bağımsız mahkemelere bırakılır.

B) Yasama, yürütme ve yargı yetkileri ayrı kurumlar tarafından kullanılır. 

C) Yasama yetkisi devlet başkanına verilir.

D) Yasama, yürütme ve yargı yetkileri TBMM tarafından kullanılır.

 

10.  –Türkiye Cumhuriyet’inin ilk muhalefet partisidir.

           -Ekonomide liberal görüşü benimsemiştir.

           -Sait isyanının çıkması üzerine kapatılmıştır.

Yukarıda verilen siyasî parti aşağıdakilerden hangisidir?

A) Halk Fırkası

B) Serbest Cumhuriyet Fırkası

C) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası

D) İttihat ve Terakki Fırkası

 

11.  –Saltanatın kaldırılması

       -Hilafetin kaldırılması

       -Türk Medenî Kanunu’nun kabulü

 gibi gelişmeler aşağıdakilerden hangisiyle ilgili değildir?

A) Egemenlik           B) Laiklik

C) Çağdaşlaşma                 D) Bağımsızlık

 

12.  M. Kemal’in çok partili hayata geçilmesini istemesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Muhalifleri belirlemek

B) Demokratik rejimi tamamlamak

C) Meclisteki milletvekili sayısını artırmak

D) Farklı partilerin iş başına gelmesini sağlamak

Yorumunuz için teşekkürler