Shadow

T.C.İnkılap Tarihi Ders Notları-1

  hakkında  bilgi nedir sonuçları hakkında bilgi ile ilgili konulu konusunda kısa bilgi hakkında bilgi açıklama yazı nedir ne zaman nasıl nedeni nasıl neden niçin sebebi sonuçları alınan kararlar nedir nelerdir hangileridirders notları özeti  ödev yardım.

 

1.Uşi Antlaşmasının Önemi Nedir?
• İtalya ile Osmanlı Devleti arasında 1912′de Trablusgarp savaşından sonra imzalanmıştır.
• Buna göre;Trablusgarp ve Bingazi İtalya’ya verildi.On iki ada geçici olarak Balkan savaşından sonra alınmak üzere İtalya’ya bırakıldı.
• NOT:Trablusgarp (Libya) Osmanlı Devletinden ayrılan son Afrika toprağı olmuştur.

2.I.Balkan Savaşı ve Sonuçları Nelerdir.?
• 1912′deBulgaristan,Yunanistan,Sırbistan ve Karadağ Türkleri Balkanlardan atmak için anlaştılar ve Osmanlı Devletine saldırdılar
• Osmanlı Devleti ordusundaki subayların ittihatçı-itilafçı diye ayrılmaları ve savaşlara yeterli hazırlanamaması nedeniyle Midye-Enez hattına kadar çekilmek zorunda kaldı.
• Bu savaşın sonunda Osmanlı Devletiyle bağlantısı kalmayan Arnavutluk bağımsızlığını kazandı.
• I.Balkan Savaşı’nın sonunda Londra Antlaşması (1913) imzalandı.Midya-Enez hattına geriledik.Edirne ve Kırklareli’yi kaybettik.

3.II.Balkan Savaşı ve Sonuçları Nelerdir.?
• I.Balkan Savaşı’nda aldıkları toprakları kendi aralarında paylaşamayan Balkan ülkeleri kendi aralarında savaşa tutuştular.Osmanlı Devleti bunu fırsat olarak gördü ve saldırarak Edirne ve Kırklareli’yi geri aldı
• II.Balkan Savaşının sonunda iki antlaşma imzalandı.
• İstanbul Antlaşması(1913): Bulgaristan ile Osmanlı Devleti arasında imzalandı.Edirne ve Kırklareli bizde kaldı.Meriç nehri Bulgaristan’la sınır oldu.
• Atina Antlaşması(1913): Kavala şehri ve Girit adası kesin olarak Yunanistan’a verildi.

3.I.Dünya Savaşı’nın Sebepleri Nelerdir.?
A) Genel Nedenler:
1.Fransız İhtilalinin Etkisi: Fransız ihtilalinin sonucunda yayılan milliyetçilik düşüncesinin etkisiyle her milletin kendi
devletini kurmak istemesi çok uluslu devletleri zor durumda bırakarak Avrupa’nın siyasi ve sosyal yapısında büyük değişiklikler
meydana getirmiştir.
2. Sanayi İnkılâbının Etkisi:Avrupa’da sanayi inkılâbının gerçekleşmesiyle açılan büyük fabrikalara, hammadde ve Pazar bulma ihtiyacı ortaya çıkmıştır.Bu da sanayisi gelişen devletlerin sömürge kapma yarışına girmelerine neden olmuş ve aralarında çıkar çatışmaları başlamıştır.Büyük devletler silahlanma yarışına girmişlerdir.
B) Özel Nedenler:
1.Sömürge rekabeti :Birliğini geç tamamlayan İtalya(1870) ve Almanya’nın(1871) sömürge yarışında İngiltere’ye ve Fransa’ya rakip olmaları bu devletler arasında düşmanlığa neden olmuştur.
2.Almanya-Fransa Çekişmesi: Kömür yataklarının bulunduğu Alsas-Loren bölgesi iki ülkeyi düşman etmiştir.
3.Balkanlardaki Çekişme: Rusya ile Avusturya-Macaristan arasında Balkanlarda çekişme vardı.Rusya Avusturya-Macaristan’ın içindeki ortadoks ve slav ırkları kendi hakimiyetine almak istemesi düşmanlığı artırdı.
4Blokların Kurulması: Yukarıda sayılan nedenlerle bazı devletler birbirlerine yaklaşmışlardır.Almanya , Avusturya-Mac., İtalya üçlü ittifak devletlerini, İngiltere,Fransa ve Rusya ise Üçlü itilaf devletlerini oluşturdular.

4.Osmanlı Devletinin I.Dünya Savaşına Girmesinin Nedenleri Nelerdir.?
• Balkan ve Trablusgarp savaşlarında kaybedilen toprakları geri alma düşüncesi
• Alman hayranlığı ve Almanya’nın savaşı kesin kazanacağına inanılması
• İngiltere,Fransa ve Rusya’nın sömürgelerinde yaşayan müslüman ülkeleri bağımsızlığına kavuşturma isteği
• İngiltere,Fransa ve Rusya’nın Osmanlı Devletine karşı düşmanca tavır takınmaları
• Goben(Yavuz),Breslav(Midilli) zırhlı gemilerinin Rus limanlarını topa tutması.

5.Almanya’nın Osmanlı Devletini Kendi Yanında Savaşa Sokmak İstemesinin Nedenleri Nelerdir?
• Savaşı daha geniş alanlara yaymak
• Osmanlı Devletinin Jeopolitik konumundan (Dünya üzerindeki yeri) yararlanmak istemesi
• Osmanlı halifesinin dini gücünden faydalanmak ve İtilaf Devletlerinin sömürgeleri olan müslüman ülkeleri ayaklandırarak, sömürgeleri içten çökertmek
• Sömürgelere giden yolları kontrol altında tutmak istemesi

6.Osmanlı Devleti’nin Kendi Topraklarında Savaştığı Cepheler Hangileridir?
• Kafkas ,Kanal ,Filistin ,Irak, Çanakkale, Suriye ,Hicaz-Yemen Cepheleridir.

7. Osmanlı Devleti’nin Kendi Toprakları Dışında Savaştığı Cepheler Hangileridir?
• Makedonya,Romanya,Galiçya Cepheleridir.

8.Kafkasya Cephesinin Önemi Nedir?
• 1 Kasım 1914 ‘te Rusların Doğu’dan saldırıya geçmesiyle bu cephe açılmıştır.
• Enver Paşa’nın Anadolu’daki Türkler ile Orta Asya’daki Türkleri birleştirerek büyük Türk devleti kurmak istemesi
• Bakü petrollerini ele geçirmek isteyen Almanya’nın bu cephenin açılması için Osmanlı’yı kışkırtması
• 22 Aralık 1914’te 150 bin kişi ile başlatılan” Sarıkamış Harekatı” hezimetle sonuçlanmış ve 90 bin askerimiz donarak şehit olmuştur. Ruslar Erzurum, Muş,Bitlis ve Erzincan’ı ele geçirmişlerdir.M.Kemal 1916’da Muş ve Bitlis’i geri almıştır.
• Rusların 3 Mart 1918’de imzaladığı Brest Litowsk Antlaşmasıyla I.Dünya savaşından ayrılmış ve doğu cephesi kapanmıştır.(Bu ant. İle Berlin ant. İle kaybettiğimiz Kars,Ardahan,Batum Rusya’dan Osmanlı Devletine geçmiştir.)

9. Çanakkale Savaşının Önemi Nedir?
• 500 Bin den fazla insan ölmüştür.I.Dünya Savaşı uzamıştır.
• Osmanlı Devletinin galip geldiği tek cephedir.
• İtilaf devletleri boğazları geçemeyip Rusya’ya yardım götüremeyince Rusya’da Bolşevik ihtilali çıkmıştır. Sovyet Rusya kurulmuştur.
• M.Kemal’in bu savaşlarda gösterdiği başarılar onun kurtuluş savaşında lider olmasını sağlamıştır.

10.Kanal Cephesinin Önemi Nedir?
• Almanların isteğiyle açılmıştır.(Süveyş Kanalında)
• Mısır İngiltere’den geri alınacaktı. Ve İngiltere’nin Uzak Doğu’daki sömürgeleriyle bağlantısı kesilecekti. Fakat savaşı kazanamadık ve İngiltere Suriye’ye kadar ilerledi ve Suriye cephesinin açılmasına neden oldu.

11. I.Dünya Savaşı’nın Sonunda İmzalanan Antlaşmalar Nelerdir.?
• İtilaf devletleri ile yenilen devletler arasında şu antlaşmalar olmuştur.
Versay-Almanya , Sen Jermen-Avusturya , Triyanon –Macaristan, Nöyyi-Bulgaristan, Sevr-Osmanlı Devleti
NOT:Mondros ateşkes antlaşması Osmanlı Devletini I.Dünya savaşından çıkaran ateşkes antlaşmasıdır.Sevr antlaşması hazırlanana kadar bu antlaşma yürürlüğe girmiştir.

I2.I.Dünya Savaşı’nın Genel Sonuçları Nelerdir?
• Osmanlı İmp. ,Rus Çarlığı, Avusturya-Macaristan İmp ve Alman İmp. yıkılarak yerlerine milli devletler kuruldu.
• Litvanya, Çekoslovakya, Polonya, Yugoslavya, Macaristan ve Avusturya bağımsız birer devlet olarak ortaya çıktı.
• Cemiyet-i Akvam(Milletler Cemiyeti) kuruldu.
• Yenilen devletlerde rejim değişiklikleri meydana gelmiştir.
• I.Dünya Savaşından en karlı İngiltere ve Fransa çıkmıştır.
• I.Dünya Savaşı’nın sonunda yenilen devletlere imzalatılan ağır antlaşmalar , II.Dünya Savaşı’nın çıkmasına neden olmuştur.

Yorumunuz için teşekkürler