Shadow

T.C.İnkılap Tarihi 8.Sınıflar III.Yazılı Sınavı Soruları

hakkında bilgi hakkında bilgi açıklama yazı nedir ne zaman nasıl nedeni nasıl neden niçin sebebi sonuçları alınan kararlar nedir nelerdir hangileridirders notları özeti  ödev yardım.

 

1-“Çocukluğuma dair ilk hatırladığım şey, mektebe gitmek meselesine aittir. Annem mahalle mektebine gitmemi istiyordu.Babam o zaman  yeni açılan Şemsi Efendi Mektebine gitmemi ve yeni yöntemlere göre okumamı istiyordu.”

Mustafa Kemal’in yukarıdaki açıklamasına bakılarak Osmanlı Devletinde O dönemdeki eğitim sistemi ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

a) Tek tip eğitimin olduğu  

b) Eğitim birliğinin olmadığı

c) Osmanlı eğitim kurumlarının hiç değişmediği

d) Yabancı dil eğitiminin verilmediği

 

2- Osmanlı devleti çok uluslu bir yapıya sahipti. Ülke sınırları içerisinde Türklerle beraber Rum,Bulgar,Sırp,Yahudi,Ermeni gibi pek çok millet bir arada yaşıyordu.

 Yukarıdaki açıklamaya göre Osmanlı devlet yapısı ile ilgili; I.İmparatorluk olduğu,   

II.Demokratik yapıya sahip olduğu,   

III.Askeri yapısının güçlü olduğu yargılarından hangisine varılabilir?

a) Yalnız I     b) I ve II     c) II ve III    d) I,II ve III

 

3- I-Kaybettiği toprakları geri almak istemesi.

   II-İttihat ve Terakki’nin Almanya’ya inanması

  III-Osmanlı Devleti’nin dış politikada yalnız kalması

 IV-Osmanlı Devleti’nin saldırıya uğraması

Osmanlı Devletinin I.Dünya savaşına giriş sebepleri düşünüldüğünde yukarıda verilenlerden hangisi yanlıştır?  

a) I   b) II   c) III   d) IV

 

4-Mondros Mütarekesinin aşağıdaki maddelerinden hangisi İtilaf devletlerinin Anadolu-Rumeli bağlantısını koparmak istediğini kanıtlar?

a) İtilaf devletleri kendi güvenliklerini tehdit edecek bir durum ortaya çıkarsa istedikleri herhangi bir yeri işgal edebilecek

b) Doğudaki altı ilde karışıklık çıkarsa İtilaf devletleri işgal hakkına sahip olacak

c) İstanbul ve Boğazlar açılacak ve İtilaf devletlerinin denetimine bırakılacak

d) Osmanlı ordusu terhis edilecek

 

5-İngilizler, Misak-ı Milliye çok sert tepki gösterdiler. Mebusan Meclisinin aldığı kararları geri almasını istediler.Ancak bu istek kabul edilmedi.

İngilizlerin bunun üzerine verdikleri tepki aşağıdakilerden hangisidir?

a) İstanbul’un işgali ve Mebusan Meclisinin kapatılması

b) Yunan saldırılarını başlatmaları 

c) Padişahın üzeinde baskı kurmaları

d) Ayaklanmaları kışkırtmaları

 

6- 23 Nisan 1920’de T.B.M.M’nin açılması, Erzurum Kongresinin aşağıdaki kararlarından hangisinin uygulandığını kanıtlar?

a) Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür,bölünemez.

b) Kuvayı Milliyeyi amil, milli iradeyi hakim kılmak esastır.

c) Manda ve himaye kabul edilemez.

d) Azınlıklara siyasi ayrıcalıklar verilemez.

 

7-I.Amasya Genelgesi 

  II.Erzurum Kongresi

  III.Sivas Kongresi

  IV.Amasya Görüşmeleri. 

 Milli Mücadele döneminde yukarıda verilen gelişmelerden hangisinde İstanbul Hükümeti,Temsil Heyeti’nin varlığını tanımıştır?    

a) I   b ) II  c) III  d) IV

 

8-Kurtuluş Savaşının ilk yürütme organı ………………dir.İlk kez ……………… seçilmiş ve göreve başlamıştır.Yukarıda verilen cümledeki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

a) T.B.M.M-Sivas Kongresi  

b) İstanbul Hükümeti-Sivas Kongresi

c) Temsil Heyeti-Amasya Genelgesi

d) Temsil Heyeti-Erzurum Kongresi

 

9-Mustafa Kemal,Amasya Genelgesinin yayımlanmasından sonra İstanbul Hükümeti tarafından 9.Ordu Müfettişliğinden alınmış,bunun üzerine M.Kemal görevinden istifa ederek yoluna devam etmiştir.

Mustafa Kemal’in bu tavrı onun hangi kişisel özelliğinin kanıtıdır?

a) Kararlılığı     b) İnsan severliği

c) Barışçılığı     d) Mantıklılığı

 

 

10-Aşağıdaki antlaşmalardan hangisinde Doğu sınırımızla ilgili bir hüküm yer almamıştır? 

a) Mudanya Ateşkes Antlaşması  b) Gümrü Antlaşması

c) Moskova Antlaşması    d) Kars Antlaşması

 

11-Batı cephelerinde yapılan savaşlar içerisinde dönüm noktası olan ve 1683 II.Viyana Kuşatmasından beri devam eden Türk gerileyişinin sona erdiği savaş aşağıdakilerden hangisidir?   

  a) Sakarya Savaşı    b) Büyük Taarruz  c) I.İnönü   d) II.İnönü

 

12-“ Her aile bir çift çorap ve çarık verecek,Halkın elindeki yiyecek ve giyeceğin yüzde kırkına el konulacak…”

Mustafa Kemal tarafından 8 Ağustos 1921’de yayımlanan Tekalif-i Milliye Emirlerinin amacı nedir?

a) Devlet hazinesini güçlendirmek   b) Ordunun ihtiyaçlarını karşılamak

c) Milletvekillerinin ihtiyaçlarını karşılamak  d) Vergi gelirlerini arttırmak

 

13- * Hatay dışında bugünkü Suriye sınırımız çizildi.

      * Fransa TBMM’yi ilk kez tanıdı.

      *Güney cephesi tamamen kapanmış oldu.

 Yukarıda verilen özellikler aşağıdaki antlaşmalardan hangisine aittir?

 a) Kars Antlaşması   b) Moskova Antlaşması 

c) Ankara Antlaşması   d) Lozan Antlaşması

 

14- I.Sivas Kongresi

   II.Havza Genelgesi

  III.TBMM’nin Açılışı 

  IV.Amasya Görüşmeleri

 Yukarıda verilen olayların kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

 a) I-II-III-IV  b) IV-III-II-I    c) II-I-IV-III   d) II-III-I-IV

 

15-Aşağıdaki şehirlerimizin hangisinde düzenli ordu kullanılmamış, sadece Kuva-yı Milliye birlikleri ile düşmana karşı mücadele edilmiştir?

a) Balıkesir   b) Antep  c) Kütahya   d) İzmir

 

16-Türk ordusu, Sakarya Savaşı’nı kazanmasına rağmen hemen saldırıya geçmemiş yaklaşık bir yıl beklemiştir. Mustafa Kemal’in saldırı harekatını geciktirmesinin asıl nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

a) Mevsim koşullarının taarruz için uygun olmaması

b) Orduyu taarruz için yeterince hazırlamak istemesi

c) Süreyi uzatarak Yunan ordusunu yıldırmak istemesi

d) İtilaf devletleri arasındaki anlaşmazlıkların sonucunu beklemesi

 

17- I.TBMM’nin aldığı aşağıdaki kararlardan hangisi saltanat ve hilafetin yok sayıldığını gösterir?

a) Geçici bir padişah vekili ya da meclis başkanı tanınamaz. 

b) TBMM’nin üstünde bir güç yoktur. 

c) Meclis başkanı hükümetin de başkanıdır.

d) Yeni bir hükümet kurmak zorunludur.

 

18- TBMM’nin kendisine karşı çıkarılan ayaklanmalara karşı aldığı tedbirler arasındaaşağıdakilerden hangisi yoktur?

a) İstiklal Mahkemelerini kurması 

b) Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nu çıkarması  

c) Sevr Antlaşmasını imzalamaya razı olması

d) Anadolu Ajansını kurarak halkı bilgilendirmeye önem vermesi.

 

19-Sevr Antlaşmasının uygulanamayan, geçersiz bir antlaşma olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 a) Çok ağır şartlar içermesi

b) Osmanlı Hükümeti tarafından imzalanmış olması

c) Mebusan Meclisi tarafından onaylanmamış olması

d) İtilaf devletlerinin zorlaması sonucu imzalanmış olması

 

20- * Türk milletinin haklı davasını basın yoluyla dünyaya duyurmak için İstanbul’da kurulan milli cemiyetlerden biridir.

Yukarıda sözü edilen cemiyet aşağıdakilerden hangisidir?

a) Kilikyalılar Cemiyeti 

b) Milli Kongre Cemiyeti

c) Redd-i İlhak Cemiyeti 

d) Trakya Paşaeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti

 

NOT: Her soru 5 puandır.Süre 30 dakikadır.

           Başarılar dilerim.

Sosyal Bilgiler Öğretmeni – Zeki DOĞAN

 

Yorumunuz için teşekkürler