Shadow

SİVAS KONGRESİ (4-11 EYLÜL 1919) hakkında bilgi nedir

SİVAS KONGRESİ (4-11 EYLÜL 1919) hakkında  bilgi nedir sonuçları hakkında bilgi ile ilgili konulu konusunda kısa bilgi hakkında bilgi açıklama yazı nedir ne zaman nasıl nedeni nasıl neden niçin sebebi sonuçları alınan kararlar nedir nelerdir hangileridirders notları özeti  ödev yardım.

 

SİVAS KONGRESİ (4-11 EYLÜL 1919)

  • Kongrenin toplanmasını engellemek amacıyla Fransızlar ve Osmanlı yönetimi bazı önlemler almışlardı.
  • Elazığ valisi Ali Galip’te kongreyi basmakla görevlendirilmişti. Ancak başarılı olamadılar.Kongre’de,
  •  Erzurum’da alınan kararlar aynen kabul edilmiştir.
  • Erzurum Kongresinden farklı olarak tüm ülkeden delegeler katılmıştır
  • Bundan dolayı milli bir kongre niteliği vardır.

Başlıca kararlar:

1.  Milli sınırlar ve Misak-ı Milli’nin esasları tespit edilmiştir.

2.  Manda ve himaye kesin olarak reddedilmiştir.

3.  Mondros’tan sonra kurulan ulusal cemiyetler Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adı altında birleştirilmiştir.

4.  Temsil heyetinin yetkileri genişletilmiş, üye sayısı artırıl­mış ve tüm vatanı temsil eder hale getirilmiştir.

5.  Meclis-i Mebusan’ın toplanması için İstanbul’a baskı ya­pılacaktır.

6. Ali Fuat Paşa Batı cephesi Kuvay-i Milliye komutanlığına tayin edilmiştir. (9 Eylül 1919)

7.  Haftada iki kez yayınlanmak üzere Irade-i Milliye Gaze­tesi çıkarılacaktır. (Milli mücadelenin ilk yayın organıdır.)

 Ali Fuat Paşanın Batı Anadolu Kuvay-ı Milliye komutan­lığına getirilmesi ile Temsil Heyeti yürütme yetkisini ilk kez kul­lanmış oluyordu.

Sonuçları:

  • Damat Ferit hükümeti daha fazla direnemeyerek istifa et­ti. Yerine daha ılımlı olan Ali Rıza Paşa Hükümeti kuruldu.
  • Temsil heyetinin İstanbul hükümeti üzerindeki ilk etkisi Da­mat Ferit Paşa hükümetinin istifasıdır.
  • Sivas Kongresi’nden etkilenen Sivaslı kadınlar; Anadolu Kadınları Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti”ni kurdular.

Yorumunuz için teşekkürler