Shadow

Serveti Fünun /Fecr-i Ati Edebibiyatı hakkında örnek değerlendirme örnek soruları.

Serveti Fünun /Fecr-i Ati Edebibiyatı hakkında örnek değerlendirme örnek soruları.

SERVETİ FÜNUN / FECR-İ ÂTÎ EDEBİYATI

 

1. Bu topluluğun sanatçıları, sanatı halkı eğitmek ya da bilinçlendirmek yolunda bir araç saymadıkları için halka seslenen romanlar yazmak şöyle dursun, aydınlara seslenen yapıtlarında da yararlı olmak amacını gütmüyorlardı. Kendi çevrelerini çirkin bulan, Batı’ya ve onun edebiyatına hayran bu yazarlar teselliyi “güzel”de, onu da Batı modeli sanatta arayan bireycilerdi, diyebiliriz.

Bu parçada, hangi edebiyat topluluğundan söz edilmektedir?

A) Tanzimatçılar

B) Edebiyat-ı Cedideciler

C) Fecr-i Aticiler

D) Milli Edebiyatçılar

E) Yedi Meşaleciler

2. Tanzimat ve Servet-i Fünun şiirini karşı¬laştıran aşağıdaki yargıların hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) Her ikisinde de aruz ölçüsü daha çok kullanılmıştır.

B) Tanzimat şiirine göre Servet-i Fünun şiirinin dili daha ağırdır.

C) Her iki dönemde de nazım nesre yaklaştırılmıştır.

D) Tanzimat şiirinde Klasisizm ve Roman¬tizm, Servet-i Fünun şiirinde Parnasizm ve Sembolizm daha etkili olmuştur.

E) Tanzimat şiirinde Divan şiiri nazım biçimleri kullanılmış, Servet-i Fünun şiirinde ise bu nazım biçimleri terk edilmiştir.

3. Servet-i Fünun edebiyatının öncüsü ve kurucusu sayılabilecek sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Muallim Naci

B) Halit Ziya Uşaklıgil

C) Tevfik Fikret

D) Recaizade Mahmut Ekrem

E) Cenap Şehabettin

4. (I) Türk edebiyatına roman XIX. yüzyılda çeviri yoluyla girdi. (II) Tanzimat döneminde ilk örnekleri verilen roman, özellikle Romantizmin etkisindeydi. (III) Genellikle ahlâkçı bir tavır takınan Tanzimat romancıları tutsaklık, görücü usulüyle evlenme, çarpık Batılılaşma., gibi konuları işlediler. (IV) Servet-i Fünun romanında ise gerçekçi konular ele alındı. (V) Fakat Halit Ziya, Mehmet Rauf gibi yazarlar roman türünde Tanzimatçılar kadar başarılı olamadı.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlısı vardır?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

5.

I. Ağır ve sanatlı bir dil kullanma

II. Şiirde konu bütünlüğünü gözetme

III. Toplumun, daha çok aydın kesimine seslenme

IV. Göz için kafiye anlayışını benimseme

Yukarıda verilenlerden hangileri Divan edebiyatı ile Servet-i Fünun edebiyatının ortak özelliğidir?

A) I. veli. B) II. ve III.

C) I. ve III. D) II. ve IV.

E) III. ve IV.

6. Sanat yaşamının başında Recaizade Ekrem ve Abdülhak Hamit’in etkisiyle şiirler yazar. 1895 sonrası, Fransız şiirini inceleyerek toplumsal içerikli üslubunu yakalar. Abdülhak Hamit’in kırmaya başladığı beyit bütünlüğünü o, tümden bırakır, şiirinin birimini mısra yapar. Mısranın içine sıkışıp kalmaz, şiirin bütününe uygun bir kompozisyonla dağılır. Parnasizmi benimser.

Bu parçada kimi Özellikleri verilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yahya Kemal Beyatlı

B) Faruk Nafiz Çamlıbel

C) Mehmet Emin Yurdakul

D) Tevfik Fikret

E) Ahmet Haşim

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) Edebiyatımızda ilk edebi romanı Namık Kemal yazmıştır.

B) Makale, fıkra, roman, tiyatro gibi türler ilk kez Servet-i Fünun edebiyatında de¬nenmiştir.

C) Muallim Naci, Divan edebiyatına Batılı bir anlayışla dönmeye çalışmıştır.

D) Recaizade Ekrem’in Araba Sevdası adlı romanı realist etkiler taşır.

E) Servet-i Fünun topluluğu II. Abdülhamit’in baskıcı yönetiminde eserler ver¬miştir.

8. Servet-i Fünun topluluğunda, “özdeyiş”lerden oluşan bir eseri bulunan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Cenap Şehabettin

B) Süleyman Nazif

C) Halit Ziya Uşaklıgil

D) Mehmet Rauf

E) Hüseyin Cahit Yalçın

9.

I. Hece ölçüsüyle şiirler yazma

II. Nazmı nesre yaklaştırma

III. Aruzu başarıyla kullanma

IV. Divan şiirinden yararlanma

Bu özelliklerden hangileri Tevfik Fikret ve Mehmet Akif’te ortaktır?

A) i. ve II. B) II. ve III. C) III. ve IV.

D) l. ve lV. E) II. ve IV.

10. Aşağıdaki yapıtlardan hangisinin edebi türü ötekilerden farklıdır?

A) Şermin B) Eylül

C) İntibah D) Araba Sevdası

E) Şıpsevdi

11. Sanılanın tersine o, tam anlamıyla sembolist bir şair sayılmaz. Sembolizmden etkilenmiştir o kadar… Savunduğu şiir anlayışıyla Sembolizme yaklaşır; şiiri tıpkı Mallarme gibi kapalılığa götürmeye, zekânın, bir bakıma sözcüklerin matematiğinin ürünü kılmaya çalışır.. Ama ulaştığı nokta Empresyonizme daha yakındır. Çünkü onun şiiri başından beri renk ve ışığa vurgundur.

Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Tevfik Fikret

B) Cenap Şehabettin

C) Ahmet Haşim

D) Cahit Sıtkı Tarancı

E) Necip Fazıl Kısakürek

12. Türk şiirinde İstanbul’u kötüleyen ilk şiiri bu sanatçı yazdı. 19. yüzyıla kadar İstanbul hep görkemi ve güzelliği ile anlatılırken, “Sis” şiirinde yerden yere vurulmuş; boğucu, kötü bir şehir olarak nitelenmiştir.

Bu parçada sözü edilen şiirin şairi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Yahya Kemal Beyatlı

B) Cenap Şehabettin

C) Mehmet Emin Yurdakul

D) Abdülhak Hamit Tarhan

E) Tevfik Fikret

13. Cenap Şehabettin – Tevfik Fikret – Süleyman Nazif

Yukarıda verilen sanatçıların ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Toplumsal sorunları sıkça dile getirme

B) Şiirlerinin tamamında aruz ölçüsü kul¬lanma

C) Aynı edebi toplulukta yer alma

D) Siyasal içerikli şiirler yazma

E) Türkçülük akımına öncülük etme

14. 24 Şubat 1909 tarihli Servet-i Fünun dergisinde bir bildiri yayımlayarak sanat – edebiyat görüşlerini belirten bu topluluğun sanatçıları amaçlarını şöyle açıklıyorlardı: Dilin, edebiyatın ve sanatın gelişmesine katkıda bulunmak, genç yetenekleri bir araya getirmek, kamuoyunu aydınlatmak, topluluk üyelerinin eserlerini bir dizi halinde yayımlamak, halkın edebiyat zevki düzeyini yükseltmek, Türk edebiyatının eserlerini Batı’ya, Batı edebiyatının ürünlerini de Doğu’ya tanıtmak.

Bu parçada, amaçları belirtilen edebiyat topluluğu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Edebiyat-ı Cedideciler

B) Fecr-i Aticiler

C) Milli Edebiyatçılar

D) Beş Hececiler

E) Yedi Meşaleciler

15. Servet-i Fünun yazarlarından olan sanatçı, Mütareke döneminde İngilizler tarafından Malta adasına sürüldü. 1896 – 1901 arasında roman ve hikaye türündeki eserleriyle tanındı, 1908′dan sonra siyasi yazarlığa geçti. Cumhuriyet döneminde bu son cephesiyle ün kazandı. Servet-i Fünun döneminde, bu edebiyatı eski zevke karşı savunmuş eski yeni tartışmalarında o topluluğa destek olurken, zaman zaman gözleme dayanan, çok kere şairane bir üslupla roman ve hikayeler, fıkra ve mensur şiirler yazmıştır.

Bu parçada aşağıdaki sanatçılardan hangisi tanıtılmaktadır?

A) Süleyman Nazif

B) Mehmet Rauf

C) Cenap Şehabettin

D) Hüseyin Cahit Yalçın

E) Namık Kemal

16. Edebiyat-ı Cedide’nin önemli romancılarından olan sanatçı, Batılı anlamda ilk psikolojik roman olan “Eylül” adlı eseriyle büyük bir ilgi uyandırmıştır. Küçük hikayeler, mensur şiirler ve makaleler de yazan sanatçının asıl önemli yanı romancılığıdır.

Bu parçada hangi sanatçı tanıtılmaktadır?

A) Mehmet Rauf

B) Hüseyin Cahit Yalçın

C) Ahmet Hikmet Müftüoğlu

D) Süleyman Nazif

E) Nabızâde Nazım

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde Halit Ziya Uşaklıgil ile ilgili bir bilgi yanlışı vardır?

A) Eserlerinde şiirli bir hava yaratarak sağlam bir yapı kurmuştur.

B) Fransız realist ve naturalistlerin etkisinde kalmıştır.

C) Roman konularını İstanbul’un aydın çevrelerinden seçmiştir.

D) Öykülerini, romanlarına göre daha sade bir dille yazmıştır.

E) Öykü ve romandan başka tiyatro türünde de eser vermiş; ancak oyunlarını oynanmak için değil, okunmak için yazmıştır.

18. Ahmet Haşim ile Tevfik Fikret’in ortak yönü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Genelde ağır bir dil kullanma

B) Aruzun yanında hece ölçüsünü de kul¬lanma

C) Deneme türünde yazılar yazma

D) Sosyal konulara yer verme

E) Aynı akımdan etkilenme

19. Aşağıdaki sanatçılardan hangisinin tiyatro türünde bir yapıtı yoktur?

A) Namık Kemal

B) Abdülhak Hamit Tarhan

C) Recaizade Mahmut Ekrem

D) Ahmet Haşim

E) Şinasi

20. Roman, öykü, tarih, gezi… gibi değişik alanlarda eserler verdi. Roman ve öykülerinde daha çok Romantizmin etkisinde kaldı. Onu asıl ünlendiren denemeleri, fıkraları, anıları ve şarkılarıdır. 1890′dan sonraki sosyal, tarihsel değişimleri derin bir gözleme bağlı olarak, canlı bir üslupla sergiledi. Şehir Mektupları, Gülüp Ağladıklarım, Muharrir Bu Ya, Falaka ve Gecelerim ünlü eserleridir.

Bu sanatçı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Ömer Seyfettin

B) Ahmet Rasim

C) Hüseyin Rahmi Gürpınar

D) Yahya Kemal Beyatlı

E) Halit Ziya Uşaklıgil

21. Yazı hayatına Servet-i Fünun topluluğunda başlayan sanatçının asıl kişiliği, 1911′den sonra Türk Yurdu dergisinde yayımladığı milli ve yerli konuları işleyen hikayelerinde görülür. Dil ve anlatımı çağının diğer yazarlarına göre daha sadedir. Türkçülük görüşünü benimseyen yazar, hikayelerini “Haristan ve Gülistan” ile “Çağlayanlar” adlı kitaplarda toplamıştır.

Bu parçada aşağıdaki sanatçılardan hangisine yönelik bilgi verilmiştir?

A) Ahmet Vefik Paşa

B) Refik Halit Karay

C) Ahmet Mithat Efendi

D) Ahmet Rasim

E) Ahmet Hikmet Müftüoğlu

22. Bu topluluk, edebiyat ve sanatı her şeyin üs¬tünde tutuyor, günlük siyasetten uzak durmaya çalışıyordu. Ancak topluluk sanatçılarının ürünleri birbirinden kopuktu. Bunların şiirlerinde duygusallık ve romantizm önemli rol oynadı; gözlemden çok izlenimleri şiirleştirmeye çalıştılar.

Bu parçada sözü edilen topluluk aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Beş Hececiler

B) Garipçiler

C) Fecr-i Ati

D) Servet-i Fünun

E) Yedi Meşaleciler

23. Halit Ziya Uşaklıgil’in başyapıtı sayılan………………..romanı, konusunu Boğaziçi yalılarındaki hayattan alır. Eserde Batılı yaşam biçimine özenen Bihter Hanım’ın kendisinden yaşça büyük olan Adnan Bey’le evlenmesi ve Adnan Bey’in yeğeni Behlül ile yasak bir aşk yaşaması anlatılır. Züppe bir genç olan Behlül, Bihter Hanım’ı ne yapar eder kandırır; ancak Adnan Bey’in kızı Nihal, durumu fark ederek babasına bildirir. Adnan Bey’in durumu öğrendiğini anlayan Bihter, intihar eder. Roman, bu acıklı sonla biter.

Bu parçadaki boş yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Mai ve Siyah

B) Aşk-ı Memnu

C) Kırık Hayatlar

D) Saray ve Ötesi

E) Kırk Yıl

24. Servet-i Fünun’un eleştiri türünde yazan sa¬natçılarından Süleyman Nazif, siyasi yazıla¬rıyla yönetimi kızdırmış, Fransızcadan çevir¬diği “Edebiyat ve Hukuk” adlı makalesi Servet-i Fünun dergisinin kapatılmasına yol açmıştır.

Bu cümledeki bilgi yanlışı aşağıdakilerden hangisinde belirtilmiştir?

A) Süleyman Nazif, eleştiri türünde değil, sadece şiir türünde eserler vermiştir.

B) Servet-i Fünun dergisinin kapatılması ile adı geçen makale arasında bir ilgi yoktur.

C) Servet-i Fünun dergisinin kapanmasına yol açan olay “Edebiyat ve Hukuk” makalesi değil, Tevfik Fikret’in “Sis” şiiridir.

D) Servet-i Fünun dergisi siyasal yönetim tarafından kapatılmamıştır; ekonomik sı¬kıntılar yüzünden yayın hayatını sürdü¬rememiştir.

E) “Edebiyat ve Hukuk” makalesini Süleyman Nazif değil, Hüseyin Cahit Yalçın çevirmiştir.

25. Bu sanatçı Servet-i Fünuncu gibi görünme¬sine rağmen Tanzimatçılara daha yakındır. Şiirlerinde Namık Kemal ve Abdülhak Hamit’in etkisi vardır. Sanatçının en parlak dönemi, Meşrutiyet’ten sonra milletçe ve vatanca uğradığımız haksızlıkları dile getiren eserleri verdiği dönemdir. O, Türk milletinin tarihine hayran bir sanatçıdır. Düzyazılarında süslü, ağır bir dil kullanmış; şiir, tarih, anı, eleştiri.,, türünde eserler vermiştir. Gizli Figanlar, Firak-ı Irak, Malta Geceleri… eserlerinden bazılarıdır.

Bu parçada kendisinden söz edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Süleyman Nazif

B) Cenap Şehabettin

C) Hüseyin Cahit Yalçın

D) Faik Ali Ozansoy

E) Emin Bülent Serdaroğlu

26. Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünun edebiyatının özelliklerinden değildir ?

A) Nazım nesre yaklaştırılmış ve anlam di¬zenin dışına taşırılmıştır.

B) Düzyazı türlerinde teknik yönden büyük gelişme görülmüştür.

C) Sone, terzarima, serbest müstezat gibi nazım türleri kullanılmıştır.

D) Acıma, aşk, karamsar duygular ve düş kırıklıkları gibi bireysel konular ağırlıklı olarak işlenmiştir.

E) Hikaye ve romanda olaylar çoğunlukla Anadolu’da geçer.

27. Aşağıdakilerden hangisi Fecr-i Ati edebiyatının özelliklerinden biri değildir?

A) Servet-i Fünun edebiyatının bir devamı niteliğindedir.

B) Şiirde sanatlı ve ağır bir dil kullanılmıştır.

C) Şiirler daha çok Batılı nazım biçimleriyle oluşturulmuştur.

D) Sanatçılar, aralarında güçlü bir bağ oluşturamadan dağılmışlardır.

E) “Sanat, toplum için yapılmalıdır.” görüşü benimsenmiştir.

28. Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünun sanatçılarının ortak özelliklerinden biri değildir?

A) Yaşadıkları dönemin siyasal ortamından etkilenmiş, içe kapanık ve duyarlı bir anlayışta olmuşlardır.

B) Toplumsal sorunlara hemen hiç el atmamışlar, edebiyatın amacının “estetik olgunlaşma” olduğunu söylemişlerdir.

C) Divan edebiyatıyla bağları tümden koparmış şekilde ve özde değişikliklere gitmişlerdir.

D) Batı edebiyatını, özellikle de Fransız edebiyatını iyi öğrenmişler. Batılı bir zevk ve anlayışla yetişmişlerdir.

E) Batı’dan ilk şiir çevirilerini yapmışlar, edebiyatı halk eğitiminde bir araç olarak görmüşlerdir.

TANZİMAT/SERVET-! FÜNUN/ FECR-I ATİ EDEBİYATI (ÖYS)

1. “Paul Valery ‘Bir edebi eserin değeri, her ki¬şiye göre ayrı bir yoruma meydan vermesindedir.’ demiştir.”

Aşağıdakilerden hangisinde Paul Valery ile aynı anlayıştadır?

A) Tevfik Fikret

B) Cenap Şehabettin

C) Yahya Kemal

D) Ahmet Haşim

E) Orhan Veli

(ÖYS-1982)

2. “Bireyci sanat anlayışı bize Edebiyatıcedi-de’den miras kalmıştı ve biz bunu söylemekle ortaya yeni bir görüş getirmiyorduk. Öyle ya, Edebiyat-ı Cedidecilerin, özellikle Hüseyin Cahit’le Mehmet Rauf’un, Dr. Rıza Tevfik’le estetik konusu üzerinde tartışırken terter tepinircesine ‘Güzellik görecedir, güzellik görecedir.’ deyişlerinin, bizim ‘Sanat kişisel ve saygıya değerdir.’ sözümüzden farkı neydi?”

Bu parçada, yazarın “biz” dediği kimler olabilir?

A) Garipçiler

B) Servetifünuncular

C) Yeni Lisancılar

D) Yedi Meşaleciler

E) Fecriaticiler

(ÖYS – 1983)

3. “…………Bunlar şiirlerinde biçim – içerik ikiliğini kaldırmaya, şiirin anlamı ile yapısını kaynaştırmaya çalışırlar. İsterler ki şiirlerinde ses ve anlam ayrılmaz hale gelsin, düzyazıya çevrilemesin, ses ve anlam öylesine yoğurulsun ki anlam tek başına sıyrılıp çıkarmamasın, şiir katıksız biçim olan müziğe yaklaşsın.”

Bu yargılar, aşağıdaki şairlerden hangisinin şiirleriyle örneklendirilebilir?

A) Faruk Nafiz Çamlıbel

B) Cahit Sıtkı Tarancı

C) Orhan Veli Kanık

D) Kemalettin Kamu

E) Ahmet Haşim

(ÖYS -1983)

4. Aşağıdakilerden hangisi Cenap Şehabettin’le Ahmet Haşim’de ortak değildir?

A) Hem şiir hem nesir alanında eser vermiş olmaları.

B) Servet-i Fünun topluluğunda yer almaları

C) “Sanat için sanat” ilkesini benimsemeleri

D) Fransız sembolistlerinden etkilenmeleri

E) Aruz ölçüsünü kullanmaları

(ÖYS -1984)

5. Ziya Paşa’ya karşı bir kırgınlığı vrdı: biraz da bu kırgınlığın etkisiyle olacak Harabat’ın çıkışını iyi karşılamadı. Birinci cildi için Tahrib-i Harabat’ı ikincisi için de Takip’i yazdı.

Bu paragrafta kendisinden söz edilen kişi, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Şinasi

B) Ahmet Vefik Paşa

C) Ahmet Mithat Efendi

D) Abdülhak Hamit

E) Namık Kemal

(ÖYS-1986)

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Yorumunuz için teşekkürler