Shadow

R ile başlayan deyim Örnekleri ve açıklamaları

Rafa kaldırmak (koymak) (bir şayi) : Bir işle artık uğraşmaz olmak, bir kenara itmek

Rahat (kıçına) batmak (rahatlık batmak): Sahip olduğu iyi olanakla­rın becerini bilmemek.

Rahat döşeği: Ölünün yıkanıncaya kadar yatırıldığı, genellikle yere se­rilen yatak.

Rahat döşeğinde ölmek: Evinden ya da evine yakın bir yerde Ölmek ve rahat döşeğinde yatmak.

Rahatına kaçmak : Tedirgin olmak, rahatsızlık duymak.

Rahatına bakmak: -1. Olana bitene aldırmamak, rahatını kaçıracak şeylere gözünü kapamak. -2. Rahatını sağlayacak olanakları araştır­mak.

Rahatını bozmak (kaçırmak): Rahatsızlık vermek, keyfini kaçırmak, canını sıkmak.

Rahat kıçına batmak: Bk. Rahat batmak. _

Rahatlık batmak : bk. Rahat batmak.

Rahat rahat: Güçlük çekmeden, kolayca.

Rahat yüzü görmemek: Bir türlü rahaf bir duruma gelememek, sıkım­larından, eksikliklerinden bir türlü kurtulamamak.

Rahat yüzü göstermemek (birine): Onu süreli olarak rahatsız etmek.

Rahmetli olmak: Ölmek

Rahmet okumak: Tann’nın bağışlaması için dua etmek.

Rahmet okutmak (biri ötekine) : Bu, öncekinden daha kötü çakmak, Öncekini aratmak.

Ramak kalmak : Gerçekleşmesine az kalmak.

Rast gelmek (birine) (bir şeye) : -1. O kimseyle karşılaşmak. -2. O şey düşünülmediği halde kendisini bulmak. -3. Bir iş isteğine uygun olmak. -4. Atılan şey hedefini bulmak.

Rast getirmek (bir şeyi): -1. O şeyin rast gelmesini sağlamak. -2. O zamanı kollamak. -3. Aranmakta olan şeyi ya da kimseyi umulmadık bir yer ve zamanda bulmak -4. Uygun getirmek, başarılı kılmak.

Rast gitmek: bk İşi rast gitmek.

Raydan (rayından) çıkmak: Bir işin düzeni bozulmak, alt üst olmak, yoldan çıkmak. (Kars. Şirazesinden çıkmak.)

Rayına girmek (oturmak) : İşler yolunda, tıkırında gitmeye başlamak, dGzena girme*; yörüngesine durmak.

Rayına koymak (oturtmak) (birisi) : -1. İşleri belli bir düzene sok­mak -2, İşlerin yolunda, tıkırında gitna/e bağlamasını sağlamak; yö­rüngesine oturtmak.

Rekor kırmak: O zamana defe üstün sayılan dereceyi (ya da rakamı} gende bırakarak yeni rekorun sahibi olmak.

Rekoru alinde bulundurmak : Bir spor dalında en iyi derecenin sahibi olmak.

Rengi atmak (kaçmak, uçmak) : -1. Solmak, rengini yitirmek -2. Kor­ku ya da üzüntüden yüzü solmak, sararmak

Rengi yerine gelmek: Solgunluğu geçmek, yeniden eski rengini al­mak.

Renk katmak (vermek) (bir şeye): Onu renklendirmek, onun tekdü­zeliğini ortadan kaldırmak, ona neşeli ve canlı bir özellik kazandır­mak.

Renkten renge girmek : Utanmak, utananı gizleyememek; kızarmak, bozarmak.

Renk vermemek: -1. Ne düşündüğünü, ne duyduğunu göstermemek. -2. Anladığını ya da bildiğini belli etmemek

Rest çekmek : Kesin olarak son sözünü söylemek; o şeyin istedikleri gibi olmayacağını (yapılmayacağını) bildirmek.

Reva görmek (bir davranışı birine) ; Onun o davranışı hak ettiğine inanmak.

Riske girmek: Sonuçta büyük zarara uğrama olasılığı gösteren bir gi­rişimde bulunmak.

Rol kesmek : -1. Bir rolü abartılı bir üiçjmde oynamak, -2. İçten dav­ranmamak, yapmacıklı davranışlarda bulunmak

Rol oynamak: -1. İçten davranmamak, içten pazarlıktı olmak. -2. Bir işin olmasında etkisi bulunmak,

Rol yapmak : Gerçek düşüncesini, niyetim gizlemek.

Ruhu bile duymamak: Hiç farkında olmamak, anlamamak, sezme­mek.

Ruhuna işlemek: -1. Bir şey onu derinden etkilemek -2. Olurnsm bir özellik onun ayrılmaz bir parçası olmak.

Rüya görmak; Uyurken zihinde çeşitli olaylar ve düşünceler belirmesi; düş gormek.

Rüyasında (bile) görememek: O şeyin olacağına ya da o şeye sa­hip olacağına hiç ihtimal vermemek.

Rüyasında görse hayra yormamak: Olabileceğini hiç aklından geçir­memek, söyleseler inanmamak.

Rüzgar almak: -1. Rüzgârdan etkilenecek durumda olmak. -2. Rüzgâr esen bir yerde bulunmak.

Rüzgâr ekip fırtına biçmek : Yaptığı kötülüğün daha şiddetlisiyle karşı­laşmak.

Yorumunuz için teşekkürler