Eylül 27, 2021

Kurtuluş Savaşı-Kongreler Dönemi Soru Cevap çalışma

Kurtuluş Savaşı-Kongreler Dönemi Soru Cevap çalışma

hakkında bilgi açıklama yazı nedir ne zaman nasıl nedeni nasıl neden niçin sebebi sonuçları alınan kararlar nedir nelerdir hangileridir. ödev yardım

M. Kemal 9. Ordu müfettişliğine nasıl görevlendirildi?
  M. Kemal padişah ve arkadaşları ile İstanbul’da yaptığı toplantılardan sonra yurdu düşmanlardan kurtararak millet egemenliğine dayanan  bir devlet kurmaya karar vermişti. Ancak bu iş İstanbul’dan yürütülemezdi Anadolu’ya geçmesi gerekirdi.
  Karadeniz kıyısında Pontusçulara karşı halk direnince İngilizler Padişahla görüşerek karışıklıkları önlemesini yoksa 7. Maddeyi uygulayacaklarını bildirmişlerdi.
  Bunun için M. Kemal 9. Ordu Müfettişi olarak hem askeri hem de mülki yetkilerle görevlendirildi.
  M. Kemal’e verilen görev nedir?
1)Samsun ve çevresinde güvenliği sağlamak
2)Halkın elindeki silahları toplamak
3)Mondrosun maddelerini uygulatmak
  M. Kemal bu görev ve yetkilerle 16 Mayıs 1919 da İstanbul’dan Bandırma vapuru ile yola çıkmış ve 19 Mayıs 1919 da Samsun’a çıkarak Türk Kurtuluş Savaşı’nı başlatmıştır
  M. Kemal Samsunda hangi çalışmaları yapmıştır?
M. Kemal Samsun’da çeşitli incelemeler yapmış ve bunun sonucunda İstanbul Hükümetine bir telgraf göndermiştir. Bu telgrafta Samsunda ki karışıklığın sorumlusunun Pontuscular olduğunu belirtmiş ve işgaller karşısında sessiz kalınılmamasını İzmir’in işgalinin protesto edilmesini söylemiştir.
  M. Kemal daha sonra daha güvenli olan Havza’ya geçmiş ve burada halkın bilincini öğrenmek için valiliklere ve komutanlara telgraf çekerek miting ve protestolar yapılmasını söylemiştir.
  M. Kemal’in bu çalışmaları İngilizleri rahatsız etmiş ve İstanbul hükümetini uyarmıştır. Damat Ferit’te M. Kemal’i İstanbul’a çağırmış M. Kemal de padişahtan görev aldığını belirterek gitmemiştir.

  Amasya Genelgesi nasıl hazırlandı?
M. Kemal Havza’dan Amasya’ya geçmiş ve burada Ali Fuat, Refet, Rauf ve Kazım Karabekir’in düşüncelerini alarak 22 Haziran 1919’da Amasya Genelgesi adı verilen kararları alarak sivil ve askeri yetkililere bildirdi 
1)Vatanın bütünlüğü milletin bağımsızlığı tehlikededir.
2)İstanbul Hükümeti üzerine aldığı görevi yerine getirememektedir.
3)Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.
4)Milletin sesini tüm dünyaya duyuracak her türlü etki ve denetimden uzak milli bir heyet oluşturulmalıdır.
5)Anadolunun en güvenli yeri olan Sivas’ta milli bir kongre toplanmalıdır.
6)Bunun için her ilden halkın güvenini sağlamış üç delege gönderilmelidir.
7)Her ihtimale karşı milli bir sır olarak saklanmalıdır
8)10 Temmuzda toplanacak olan Erzurum Kongresi üyeleri dağılmadan Sivas’a geçeceklerdir.
  Amasya Genelgesinin önemi nedir?
1)Kurtuluş Savaşının amaç gerekçe ve yöntemini göstermiştir
2)Kurtuluş savaşının ilk esaslı belgesidir
3)Milli egemenlik ve milli bağımsızlıktan ilk defa bahsedilmiştir
4)Millete dayalı bir devletin kurulacağı ilk defa belirtilmiştir
M. Kemal Amasya’dan Erzurum’a geçmişti. Bu sırada İngilizlerin baskısı ile M. Kemal İstanbul’ a çağrılmış bunun üzerine ise 8 Temmuz da M. Kemal askerlikten istifa etmiştir. M. Kemal’e ilk desteği ise 15 Kolordu komutanı Kazım Karabekir “Paşam, Kolordum ve ben emrindeyiz” diyerek göstermiştir. Artık M. Kemal Sakarya savaşına kadar sivil birisi olarak çalışacaktır.
  Erzurum Kongresinin toplanma amacı nedir?
  Mondros’un 24. maddesi doğuda Ermeni devleti kurmaktı Ayrıca 7. maddeden yararlanmak isteyen Pontuscuların zararlı çalışmaları vardı. Bunların çalışmalarına karşı Doğu Anadolu ve Trabzon muhafaza-i hukuk cemiyetleri kurulmuştu. İşte bu iki cemiyet ortaya çıkabilecek tehlikelere karşı alınacak tedbirleri görüşmek için Erzurum’da toplanmıştır. Erzurum’un seçilme nedeni ise buranın daha işgal edilmemiş olması ve Kazım Karabekir’in ve15. Kolordusu burada bulunmasıydı. 

Erzurum Kongresi (23 Temmuz -7 Ağustos 1919)

*Mustafa Kemal ve Rauf Beyin üye olabilmesi için Cevat Dursunoğlu ve Kazım Karabekir yerlerini  bunlara bırakmıştır.
*Bu kongreye oy birliği ile M. Kemal başkan olarak seçilmiştir.
*Doğu illerinden 54 delege katılmıştır. Elazığ, Mardin ve Diyarbakır delegeleri gelememiştir.
1)Milli sınırlar içerisinde; vatan bir bütündür, parçalanamaz.
2)Yabancı işgallerine karşı Osmanlı Hükümeti dağılırsa millet birlikte savunacaktır.
3)Kuva-i Milliye yi etkin, İradeyi milliye yi hakim kılmak esastır.
4)İstanbul Hükümeti yurdu kurtarmakta yetersiz kalırsa geçici bir hükümet kurulacak
5)Azınlıklara siyasal haklarımızı ve sosyal dengemizi bozucu ayrıcalıklar tanınamaz.
6)Manda ve himaye kabul edilemez.
7)Mebuslar Meclisinin toplanmasına çalışılacaktır.
  Kongrede alınan bu kararları yürütmek amacı ile Temsil Heyeti oluşturulmuş ve başkanlığına M. Kemal seçilmiştir.
 

Erzurum Kongresinin önemi nedir?

1)Toplanış amacı bölgesel olmasına karşılık aldığı karalar bakımından ulusaldır.
2)Milli sınırlardan ilk defa bahsedilmiştir.
3)Doğudaki dernekler Doğu İlleri Müdafaa-i Hukuk olarak birleştirildi.
4)İlk kez manda ve himaye reddedildi

Sivas Kongresi 4-11 Eylül 1919

  Amasya genelgesinde bildirildiği gibi Sivas’ta ulusal bir kongre toplanmıştır. Bu kongre toplanırken İtilaf devletleri Sivas’ın işgal edileceğini bildirmesine ve İstanbul   Hükümetinin Elazığ valisini görevlendirerek M. Kemal’i tutuklayarak kongreyi dağıtması görevi vermesine rağmen toplanmıştır.
  Bu kongrede yine M. Kemal başkanlık yapmıştır.
  Kongrede alınan kararlar nelerdir?
1)Erzurum kongresinde alınan kararlar aynen kabul edilmiştir.
2)Manda ve himaye kesinlikle red edilmiştir.
3)Tüm milli dernekler Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk olarak birleştirildi.
4)Temsil heyeti üyeleri 9 dan  16 ya çıkarıldı.
5) Ali Fuat Paşa Batı Cephesi Komutanı olarak atandı.
Sivas Kongresinin önemi ve sonuçları nelerdir?
1)Her yönü ile ulusal bir kongredir.
2)Direniş cemiyetleri birleştirilerek tek elden yönetim sağlanmıştır.
3)Milli mücadelemizi anlatmak için İrade-i Milliye adlı gazete çıkarıldı.
4)M. Kemal Temsil heyetinin başkanı seçilerek ulusal lider seçildi
5)Ali Fuat’ın atanması Temsil Heyetinin yürütme görevini gösterir.
6)Ali Galip olayı İstanbul hükümetine sorularak İstanbul ile tüm haberleşmeler kesilince Damat Ferit istifa etmek zorunda kaldı Yerine Ali Rıza Paşa geçti.