Eylül 27, 2021

Hece Nedir Hece özellikleri ve türleri

Ağzın bîr hareketiyle bir defada söylenebilen sözcük parçalarına hece denir.

Ro-man ve öy-kü

Heceler bir ya da birkaç sesten oluşur. Seslen yazıya geçirirken harfleri kullanırız. Harflerin durumuna göre altı çeşit hecemiz vardır:

** 1 ünlüden oluşan: o-kul

*” 1 ünlü 1 ünsüzden oluşan: öy-kü

*” 1 ünsüz 1 ünlüden oluşan: ro-man

** 1 ünsüz 1 ünlü 1 ünsüzden : o-jay

“*” 1 ünlü 2 ünsüzden oluşan: üst-te

** 1 ünsüz 1 ünlü 2 ünsüzden : Türk-çe

Heceyi oluşturan sesler, bazı durumlarda kendinden Önceki ya da sonraki heceye geçebilir. Sözcük içinde ünlüyle başlayan heceler kendinden önceki hecenin ünsüzünü çeker:

hanım- eli -> ha-nı-me-lî

sırt- ın-> sır-tın

gönül-üm -> gön-(ü)lüm

Satır sonuna sığmayan sözcüklerin yazımında da bu kurala dikkat edilir:

oku-

lum

asla-

nağzı

Satır sonunda ayrıca şu iki kurala da uymak gerekir.

a. Satır sonunda tek sesli harf bırakılmaz.

o-

kulum (yanlış)

oku-

lum (doğru)

b. Satır sonunda kesme işareti varsa hece çizgisi {kısa çizgi) kullanılmaz.

Ankara’-

dan (yanlış)

Ankara’

dan (doğru)