Shadow

Hayırlı Bol Bereketli Rızık İçin Okunacak Dua

Her müslümanın istediğidir Hayırlı bereketli rızk kazanmak. Peki bol bereketli bir kazanç için hangi duaları okumak gerekli. Rızık için dua,Rızık Duası, Bereket Duası, Bol Kazanç Duası başlıklarını siizin çin bir araya getirdik

Allah kanacınızı bereketli dualarınızı kabul eylesin

Hayırlı Rızık için Okunacak Dualar

Ebu’d-Derdâ’dan Radıyallahu Anh rivayet edildiğine göre, Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu:

1- “Kim sabah ve akşam yedi kez şu sözleri söylerse, dünya ve ahiret işlerinden kendisine üzüntü veren şeyleri Allah giderir”

(Hasbiyellâhu lâ ilâhe illâ hüve aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azîmi)

“Allah bana kâfidir; O’ndan başka ilâh yoktur O’na tevekkül ettim; O, büyük Arş’ın Rabbidir”

2- Ebû Musa El-Eş’ârî’den Radıyallahu Anh rivayet edildiğine göre, demiştir ki, Rasûlullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu:

“Kime bir keder yahud bir üzüntü isabet ederse, şu kelimelerle duâ etsin:

Ene abdüke ibnü abdike, ibnü emetike, fî gabdatike Nâsıyetî biyedike Mâdın fiyye hukmüke Adlün fiyye gadâüke Eselüke bikülli ismin hüve leke, semmeyte bihî nefseke ev enzeltehû fî kitâbike ev allemtehû ehaden min halgıke eviste’serte bihî fî ılmil ğaybi indeke en tec’alel gur’âne nûra sadrî ve rebîa galbî ve cilâe huznî ve zehâbe hemmîy

“(Allahım!)Senin kudretin altında, ben senin kulunum, erkek kulunun ve dişi kulunun da oğluyum(kızıyım) Boynum senin kudret elindedir Hükmün bana geçerlidir Hakkımdaki hükmün adalettir Kendini adlandırdığın özüne has bütün isimlerle, yahut Kitab’ında indirdiklerinle yahud yaratıklarından birine öğrettiğin isimlerle yahut katında seçtiğin gayb ilmindeki isimlerle senden istiyorum ki, Kur’an’ı göğsümün nuru, kalbimin neş’esi, kederimin izalesi, üzüntümün gidişi yapasın”

Peygamberin bu sözleri üzerine meclisteki adamlardan biri:
– Ey Allah’ın Rasulü! Asıl aldanmış olan, bu sözleri söylemediğinden aldanandır Peygamber:
– Evet, bunları söyleyiniz ve onları öğretiniz Çünkü bunları, taşıdıkları manalardaki şeyleri isteyerek söyleyenin, Allah üzüntüsünü giderir ve ferahlığını uzatır, buyurdu

Borçlardan Kurtulmak İçin Okunacak Dualar:

Ebû Said El-Hudrî’den Radıyallahu Anh rivayet edildiğine göre, şöyle demişdir:
“Bir gün, Rasûlullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem mescide girdi Bir de orada Ebû Umâme adında ensardan bir adam bulunuyordu Peygamber ona:
“Ey Ebû Umâme! Böyle namaz vakti olmadığı bir zamanda seni burada oturuyor görmekteyim, (nedir bu halin)?” dedi Ebû Umâme:
-Üzerime çöken üzüntüler ve borçlar, ya Rasûlallah!deyince Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu:
-Sana bir takım sözler öğreteyim mi ki, onları söylediğin zaman, Allah senin üzüntünü gidersin ve senden borcunu ödesin? Ben; ‘evet (öğret) ya Rasûlallah’ dedim Peygamber efendimiz şöyle buyurdu: “Sabahladığın ve akşamladığın vakitlerde şunları söyle:

1-Allâhümme innî eûzü bike minel hemmi vel hazeni ve eûzü bike minel aczi vel keseli Ve eûzü bike minel cübni vel buhli Ve eûzü bike min ğalebetid deyni ve gahrir ricâli

“Allah’ım! Üzüntü ve kederden sana sığınırım Acziyetden ve tenbellikten sana sığınırım Korkaklıktan ve cimrilikten sana sığınırım Borç altına düşmekten ve düşmanların üstün gelmesinden sana sığınırım” Ebû Umâme der ki, ben bunu yaptım Allah Tealâ, üzüntü ve kederimi giderdi ve borcumu benden kaldırdı”

Hazreti Ali’den Radıyallahu Anh rivayet edildiğine göre, bir, mükâteb (borçlu köle) kendisine gelip şöyle dedi: “Ben âzâd olma karşılığı olarak ödeyeceğim borcumdan acziyete düştüm, bana yardım et” Hazreti Ali:
“Rasûlullah’ın Sallallahu Aleyhi ve Sellem bana öğretmiş olduğu bir takım sözleri öğreteyim mi? Senin üzerinde dağ kadar borç olsa dahi, Allah onu sana ödetir Şöyle söyle:

2-Allâhümmekfinî bihalâlike an harâmike ve ağninî bifadlike ammen sivâke
“Haramına karşı beni helâlin ile yetindir, Allah’ım! Senden başkasından da fazlınla beni müstağni kıl (senden başkasına beni muhtaç etme)”

Yorumunuz için teşekkürler