Shadow

Bir Kahraman Doğuyor Ünitesi Soruları

Bir Kahraman Doğuyor Ünitesi için ile ilgili hakkında çalışma Soruları

hakkında bilgi açıklama yazı nedir ne zaman nasıl nedeni nasıl neden niçin sebebi sonuçları alınan kararlar nedir nelerdir hangileridir. ödev yardım

1. Atatürk “ Ben icap ettiği (gerektiği) zaman en büyük hediyem olmak üzere, Türk milletine canımı vereceğim” demiştir.

Bu söz, Atatürk’ün aşağıdaki hangi yönü ile daha çok ilgilidir?

A) Yöneticiliği

B) İdealistliği

C) Vatanseverliği

D) İleri görüşlülüğü

2. 13 Nisan 1909 günü Meşrutiyet yönetimine karşı bir isyan çıkınca, Selanik’te Meşrutiyet’i korumak amacıyla Hareket ordusu oluşturulmuştu. Kurmay başkanlığını Mustafa Kemal’in yaptığı bu ordu, İstanbul’a gelerek isyanı bastırmış ve suçlular cezalandırılmıştı. Mustafa Kemal, isyanın bastırılması ile ordunun görevini tamamladığını ve bundan sonra yapılacak işlerin sivil yöneticilere bırakılmasını istemiştir.

Mustafa Kemal bu tutumuyla, aşağıdakilerden hangisine daha çok önem verdiğini göstermektedir?

A) Askeri faaliyetlerin aksamamasına

B) Balkanlarda çıkacak isyanlara hazırlıklı olmaya

C) İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin başarılı olacağına

D) Ordunun siyasete karıştırılmamasına

3. Atatürk askerlikten edebiyata sanattan tarihe kadar pek çok alanda fikirler üretmiş ve topluma yeni hedefler göstermiştir. O büyük bir komutan, usta bir siyasetçi, inkılâpçı ve teşkilatçı bir devlet adamıydı.

Bu durum, Atatürk’ün hangi yönünü öne çıkarmaktadır?

A) Ümitsizliğe yer vermemesini   B) Mantıklılığını

C) Çok cepheliliğini   D) İleri görüşlülüğünü

 

4. Mustafa Kemal, İstanbul’da Harp Okulu ve Harp Akademisi’ndeki öğrencilik yıllarında, ülke sorunlarıyla ilgilenmeye ve çözüm yolları düşünmeye başladı. Vatan sevgisinde Namık Kemal’in, milliyetçilik konusunda da Ziya Gökalp’ın fikirlerinden önemli ölçüde etkilendi.

Paragraftaki bilgiler göz önüne alındığında Mustafa Kemal ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

 

A) Ülke sorunlarıyla öğrenciyken ilgilenmeye başlamıştır.

B) Okumaya mutlaka zaman ayırırdı.

C) Namık Kemal ve Ziya Gökalp gibi yazarlardan etkilenmiştir.

D) Batılı aydınlardan etkilenmemiştir.

 

 

 

 

 

 

5. Atatürk bir konuşmasında Kurtuluş Savaşı için, “Biz ilhamlarımızı gökten ve gaipten değil, doğrudan doğruya hayattan almış bulunuyoruz” demiştir.

Atatürk’ün bu sözü hangi kişisel özelliğini açıklamaktadır?

 

A) Askeri yönünü

B) Dahi yönünü

C) İleri görüşlülüğünü

D) Gerçekçi olma özelliğini

 

6. Büyük işler başarmış, yenilik ve inkılâplar gerçekleştirmiş olan Atatürk, gurura kapılmamış, başarılarından kendine pay çıkarmamıştır.

Aşağıdaki sözlerden hangisi bunu kanıtlayan bir özellik taşır?

 

A) Ya istiklal ya ölüm!

B) Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklalini, Türk Cumhuriyeti’ni ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir.

C) Vatanın kurtuluşu, kazanılan zaferler Türk ordusu ile büyük Türk milletinin eseridir.

D) Ne mutlu Türk’üm diyene!

 

7. Atatürk’ün;

“Hayat demek mücadele, çarpışma demektir. Hayatta başarı mutlaka mücadelede başarıya ulaşmakla mümkündür. Bu da manen ve madden kuvvete, kudrete dayanır bir niteliktir.”

Bu sözleri O’nun hangi özelliğini yansıtmaktadır?

 

A) Mantıklılığını

B) Yönetici kişiliğini

C) Demokratik kişiliğini

D) Gerçekçiliğini, ümitsizliğe yer vermediğini

 

8. Atatürk’ün askerlik ile hayatı ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 

A) 1911 Trablusgarp Savaşı’nda Libya halkını İtalyanlara karşı örgütledi.

B) 1895’te Manastır Askeri İdadisi’ne girdi

C) 1905’te Kurmay yüzbaşı olarak Şam’a atandı

D) 1915 Çanakkale Savaşı’nda Mareşallik rütbesi verildi

 

9. Mustafa Kemal,

I.   Manastır Askeri İdadisi

II.  Selanik Mülkiye Rüştiyesi

III. İstanbul Harp Akademisi

 IV. İstanbul Harp Okulu

Okullarından hangisini bitirerek kurmay yüzbaşı olarak askerlik mesleğine başlamıştır?

 

A) I                B) II             C) III          D) IV

 

AŞAĞIDAKİ BOŞLUKLARI DOLDURUNUZ

 1. Mustafa Kemal Atatürk ………………………. yılında ……………………’te Kocakasım Mahallesi, Islahhane Caddesi’ndeki üç katlı pembe evde doğdu. 
 2. Babası ………………………., annesi …………………………………….’dır.

 

 1. Atatürk’ün doğduğu Selanik şehrinde Türklerle birlikte ,………….., ……………., ………………., ……………….. , ve…………………… gibi milletler yaşamaktaydı.

 

 

 

 

 1. 19.yy kadar Osmanlı egemenliğinde huzur içinde yaşayan azınlık milletler…………….  ………………..ile ortaya çıkan ……………………………………….düşüncesinden etkilenerek bağımsızlık hareketlerine giriştiler.

 

 1. Osmanlı aydınları devleti içinde  bulunduğu zor durumdan kurtarmak için …………………., ………………………

………………………….,ve ………………………..gibi fikir akımlarını savundular.

 

 1. 20 yy da Osmanlının kurtuluşunun ………………………… yönetimine geçmekle mümkün olacağını savunan  aydınlar Osmanlıcılık fikrinde birleşerek padişah…………………………..’e yeniden Meşrutiyeti ilan ettirdiler

 

 1. Zübeyde Hanım, küçük Mustafa’nın, ilâhiyle Hafız Mehmet Efendi’nin………………………………………..,’ne  Ali Rıza Efendi ise modern öğretimde bulunan ………………………………………….’nin özel okuluna gitmesini ister.

 

 1. 8.       Mustafa Kemal, Selanik’te ……………………………..yazılmış ancak asker olma arzusundan vazgeçemediği için askeri oluk sınavına girip başarılı olmuş ve……………………….’ne kaydolmuştur. …………………………. adını bu okuldaki matematik öğretmeni vermiştir.

 

 1. 9.       Selanik Askeri Rüştiyesi’ni bitiren Mustafa Kemal,………………………………………………’ne (lise) yazılmıştır. Ve burada ülke sorunları, ……………………… ve …………… sevgisi, milliyetçilik, bağımsızlık gibi düşünceleri gelişmiştir.

 

 1. 10.    Askeri İdadide Tarih öğretmeni …………………………………………. Bey’in bilgisi onda tarih bilincini uyandırmış ve  idadide başlayan bu tarih sevgisi hayatının sonuna kadar artarak devam etmiştir.

 

 1. 11.    Manastır Askeri İdadisi’nden sonra İstanbul’a gelerek …………………………’nun piyade sınıfına girmiş ve teğmen olarak mezun olmuştur.

 

 1. 12.    Öğrenim hayatına ……………………………….’nin kurmay sınıfında devam etmiştir. Buradan………………………… olarak mezun olmuştur.

 

 1. 13.    Atatürk yetiştiği dönemde ülkede eğitim birliği yoktu,bir yanda dini eğitim veren ……………………. ler, diğer yanda batı tarzında kurulmuş ……………………………….ve  meslek okulları vardı.

 

 1. 14.    Kurmay Yüzbaşı Mustafa Kemal ………………………..tarihinde staj yapmak   üzere …………… da bulunan …………………. ya atandı.

 

 1. 15.    Aynı yıl merkezi Manastırda bulunan …………………………………..da görevlendirilmiştir.

 

 1. 16.    II. Meşrutiyetin ilanından sonra Meşrutiyete karşı olan gurupların kışkırtmasıyla  gericiler İstanbul’da ………………………………………………………olarak bilinen bir ayaklanma çıkardılar.

 

 1. 17.    Bu ayaklanma  Selanik’ten gelen ………………………………………. Paşa komutasında hazırlanan …………………………. ……………………………………… tarafından bastırıldı.

 

 1. 18.    Selanik’ten gelen bu orduda kurmay yüzbaşı  görevini ………………   …………………..üslenmişti.

 

 1. 19.    Mustafa Kemal’in Anadolu’daki ilk resmi görevi …………………….. …………………………….dır.

 

 1. 20.    1911 yılında  sömürge arayışında olan İtalya Osmanlının Kuzey Afrika’da kalan son toprağı olan ……………………….‘a saldırdı.

 

 1. Mustafa Kemal  ve bir gurup genç vatansever  Osmanlı subayı gizlice ……………. ………………….

      için bölgeye gittiler.

 

22.Mustafa Kemal 24 Ekim 1912 tarihine kadar kaldığı ……………,……………………… ve…………….da

İtalyanlara karşı başarılı savaşlar yaptı.

 

23.İtalya Trablusgarp’ta kesin bir başarı sağlamayınca Osmanlıyı barışa zorlamak için Ege denizindeki

……………….. ………………….yı işgal etti.

 

24……………………. Savaşlarının başlaması üzerine Osmanlı Devleti   İtalya ile ………………. antlaşmasını imzaladı.(!912)

 

25. Mustafa Kemalin Trablusgarp’a giderek yerli halk Arapları İtalyanlara karşı direnişe geçirmesi ,

onun kişilik özelliklerinden…………………….. özelliğinin bir göstergesidir.

 

26.Balkan devletlerinden …………. ………….. ……………. ve …………………Osmanlıyı balkanlardan atmak için balkan savaşlarını başlattılar.

 

27.II. Balkan savaşında Bolayır Kolordusu Kurmay Başkanı olan Mustafa Kemal Gelibolu’da görev yaptı ve I.Balkan savaşında kaybedilen………………….. yi  Bulgarlardan geri aldı.

Yorumunuz için teşekkürler