Shadow

Atatürk İnkılaplarının İlkelerinin kısa maddeler halinde açıklaması

Atatürk İnkılaplarının İlkelerle Bağlantısı nedir

hakkında bilgi açıklama yazı nedir ne zaman nasıl nedeni nasıl neden niçin sebebi sonuçları alınan kararlar nedir nelerdir hangileridir. ödev yardım

 

Cumhuriyetçilik
** TBMM’nin açılması
** Saltanatın kaldırılması
** Cumhuriyet’in İlanı
** Halifeliğin kaldırılması
** 1921 ve 1924 Anayasalarının kabulü
** Çok partili rejim denemeleri
** Kadınlara seçme ve seçilme haklarının verilmesi

 

Milliyetçilik
** TBMM’nin açılması
** İstiklal Marşı’nın kabulü
** Saltanatın kaldırılması
** Cumhuriyetin ilanı
** Tevhid-i Tedrisat Kanunu
** Halifeliğin kaldırılması
** Türk Medeni Kanunu
** Kabotaj Kanunu’nun çıkarılması
** Yabancı işletmelerin satın alınması ve ulusallaştırılması
** Türk Tarih Kurumu’nun açılması
** Türk Dil Kurumu’nun açılması

Halkçılık
** Aşar vergisinin kaldırılması
** Kıyafet devrimi
** Tekke ve zaviyelerin kapatılması
** Türk Medeni Kanunu
** Harf inkılâbı
** Toprak reformu ile ilgili kanunun çıkarılması
** Soyadı Kanunu
** Kadınlara seçme ve seçilme haklarının verilmesi

Devletçilik
** Aşar vergisinin kaldırılması
** Tarım alanındaki destekleyici çalışmalar
** Yabancı işletmelerin satın alınması ve ulusallaştırılması
** Devletçe demiryollarının yapılması
** Devletin banka kurması
** Devletin bankaları ve kredi kooperatiflerini denetimine alması
** Teşvik-i Sanayi Kanunu
** I. Beş Yıllık Kalkınma Planı’nın hazırlanması
** KİT’lerin kurulması
** Kamulaştırma çalışmaları

 

Laiklik
** Saltanatın kaldırılması
** Halifeliğin kaldırılması
** Şeriye ve Evkaf Vekâleti’nin kaldırılması
** Tevhid-i Tedrisat Kanunu
** Medreselerin kapatılması
** Maarif Teşkilatı Hakkındaki Kanun’un çıkarılması
** Tekke ve zaviyelerin kapatılması
** Kıyafet devrimi
** Türk Medeni Kanunu
** Anayasadan “devletin dini İslam’dır” maddesinin çıkarılması
** Laiklik ilkesinin anayasada yer alması

 

İnkılâpçılık (Devrimcilik)
** Yukarıda adı geçen bütün yenilikler ve uygulamalar (inkılâplar), İnkılâpçılık ilkesi ile ilgilidir.

 

Yorumunuz için teşekkürler