Shadow

Atatürk İlkelerinin Özellikleri ve İlkelerle İlgili özet bilgi

Atatürk İlkelerinin Özellikleri ve İlkelerle İlgili Anahtar Kavramlar hakkında bilgi  ve açıklamaları yazımızda bulabilirsiniz.Ayrıca nedir ne zaman nasıl nedeni nasıl neden niçin sebebi sonuçları alınan kararlar nedir nelerdir hangileridir. ödev yardım

 

cumhuriyetçilik

* Demokrasilerde en iyi yönetim biçimidir.
* En önemli unsur seçimdir.
* Halkın, seçtiği temsilciler aracılığı ile kendini yönetmesidir.
* Yeni Türk devletinin değişmez yönetim biçimi olarak kabul edildiği için temel ilkelerin başına konulmuştur.
* Atatürk’e göre Türk ulusunun tabiatına ve adetlerine en uygun yönetim cumhuriyettir.
* Hükümet ile halk arasında ayrılık bırakmamıştır.

 

Anahtar Kelimeler
* Ulusal (milli) egemenlik, Ulusal irade, Seçim, Çok partili rejim, Seçme ve seçilme hakkı

 

Milliyetçilik
* Fransız İhtilali’nden sonra Milliyetçilik bağımsızlık mücadelesinin kaynağı olmuştur.
* Türk toplumunu oluşturan bireylerin birlikte yaşama ve ülkeyi kalkındırma arzusunu ifade eder.
* Ulusal (milli) mücadelemizde ilk uygulamaya konulan ilkedir.
* Din birliğine değil, birlikte yaşama arzusuna dayanır. Bu nedenle laiktir.
* Türk ırkının üstünlüğüne değil, ulusların eşitliği temeline dayanır. Bu nedenle ırkçı değildir.
* Yayılmacı (fetihçi) değildir; ancak ulusal bağımsızlığı temel alır.

 

Anahtar Kelimeler
* Ulusal (milli) benlik, Ulusal (milli) bilinç, Ulusal (milli) bağımsızlık, Ortak dil, Ortak kader, Din ve ırk birliği şart değildir, Ümmet anlayışı yoktur

Halkçılık
* Toplumu oluşturan bireyler arasındaki ayrıcalıkların ortadan kaldırılmasıdır.
* Halk arasında din, dil, ırk farklılığı olmaksızın herkesin kanun önünde eşit olmasıdır.
* Halkçılık her türlü sınıf farklılığını reddeder.
* İç barışı ve sosyal adaleti sağlamayı amaçlar.
* Cumhuriyet, halkın egemenliğine dayalıdır. Millet (ulus) ise halk ın bilinçlendirilmesi ile ortaya çıkar. Bu nedenle Cumhuriyetçilik ve Milliyetçilik ilkelerinin zorunlu sonucu olarak Halkçılık doğmuştur.
Anahtar Kelimeler
* Eşitlik, Ayrılıkların kaldırılması, Dayanışma, Topluma hizmet

 

Devletçilik
* Devletin ekonomik kalkınmayı sağlamak için yaptığı bütün müdahaleler bu ilke ile ilgilidir.
* Ekonomideki devletçilik, özel girişimlerin gerçekleştiremeyeceği ekonomik atılımları devletin kendi imkânlarıyla yapmasıdır.
* Devletçilikte özel girişim (liberal ekonomi) engellenmez; ancak devlet ekonomiye müdahale etmeyi (sosyalist ekonomi) görevleri ve hakları arasında görür. Bu, liberal ve sosyalist ekonomik sistemlerin olumlu yönlerini alarak, ikisinin karışımı ile ortaya çıkarılmış karma ekonomik sistemdir ve yeni Türk devleti bu sistemi uygulamaya koymuştur.
* Bu ilke Türkiye’de zorunluluk sonucu kabul edilmiştir.
Anahtar Kelimeler
* Ekonomi, Karma ekonomi modeli, Yatırım, KİT. (Kamu İkt. Teşebbüsl.), Kamulaştırma, Bankalar

Laiklik
* Devlet düzenini ve hukuk kurallarının dine dayandırılmamasıdır.
* Kişilerin din ve vicdan özgürlüklerinin sağlanmasıdır.
* Bütün kurumlarda bilimsel esasların ve ileri teknolojinin kullanılmasını amaçlar.
* Dinin çıkarcı kimseler tarafından sömürü aracı olarak kullanılmasının engellenmesini amaçlar.
Anahtar Kelimeler
* Din ve devlet işlerini ayrılması, Akılcılık ve bilimsellik, Din ve vicdan özgürlüğü

 

İnkılâpçılık
(Devrimcilik)
* Toplumun eskiyen düzeninin yerine yeni ve çağdaş bir düzen getirilmesidir. Bu yeni ve çağdaş düzen köklü değişiklikler yapılarak gerçekleşir.
* Atatürk İnkılâpçılığı, kendi kendini yenileyen (değişen şartlara göre kendini yenileyen hareketli) bir yapıya sahiptir.
* Amaç bir taraftan devleti güçlendirmek ve korumak, diğer taraftan da uygar dünyanın gidişine ayak uydurmaktır.
Anahtar Kelimeler
* Devrim, İnkılâp, Çağdaşlaşma, Değişim, Yenilik, Dinamik yapı

 

Yorumunuz için teşekkürler