Aşık paşa kimdir hayatı eserleri biyografisi

(1272-1334)

Mesnevi şâiri. Horasan’lı Baba İlyas’ın soyundan, Baba Muhlis’in oğludur. İyi bir tasavvuf kültürüyle yetişmiştir. Türbesi Kırşehir’dedir.

Âşık Paşa Türk halkına tasavvufu öğretmek gayesi ile aruz ve hece vezinlerini kullanarak mesnevî ve dörtlük tü­ründe eserler vermiştir. Türkçe’nin gelişmesi ve benimsen­mesinde hizmeti büyük olmuştur. Garipnâme’si 10.000 be­yitten fazladır. Tasavvuf konusunu işleyen on bölümlük bü­yük bir eserdir. Hece ve aruz vezni ile yazdığı manzumelerin­de Yunus Emre’nin etkisi vardır.

Eserleri:

 1. Garip-nâme (Yazma hâlinde bir mesnevidir), 2. Vasf-ı Hâl-i Herkesi (39 beyitlik mesnevî), 3. Fakr-nâme (160 beyitlik mesnevî), 4. Hikâye (59 beyitlik mesnevî), 5. Kimya Risalesi (Nazım nesir karışık), 6. Şiirler (67 tanedir). [Küçük mesnevileri için bkz. A.S. Levend, Türk Dili araştırmaları Yıl­lığı 1953,1954; Şiirleri için bkz. A. Gölpınarlı, Aşık Paşa’nın Şiirleri, Türkiyat Mecmuası, V, 1935, s. 7-101 ve Yunus Emre ve Tasavvuf, istanbul 1961.]

Yorumunuz için teşekkürler