Shadow

29 ekim cumhuriyet bayramı konuşma metni okuma parçası, şiirler

 

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI (29 Ekim)

29 Ekim 1923 ülkemizde cumhuriyet yönetiminin ilan edildiği gündür. Bugün ulusal bayram günüdür. Her yıl cumhuriyet yönetiminin ilanını 28 – 29 Ekim günleri Cumhuriyet Bayramı olarak coşkun törenlerle kutlarız.

Cumhuriyet Yönetiminden önce devletimizin adı Osmanlı İmparatorluğu idi. Osmanlı Devleti, Osman Bey tarafından 1299’da Söğüt ‘de kuruldu. Osmanlı devlet yöneticisine padişah denirdi. Osmanlı Devletini altı yüz yirmi dört yılda, otuz altı padişah yönetti. Son padişah Sultan Vahdettin’dir.

Eskiden ülkelerde tek kişi egemendi. Ülkelerini diledikleri gibi yöneten bu kişilere padişah, şah, kral, hakan, sultan denirdi. Yönetim çoğu zaman babadan oğula geçerdi. Oğulun küçük olması, deli olması yönetici olmaya engel sayılmazdı. Böyle tek kişinin kendi başına buyruk, sorumsuz, denetimsiz yönetimine mutlakiyet denir. Mutlakiyet yönetiminde egemenlik kayıtsız şartsız tek bir kişidedir.

Mutlakiyetle yönetilen ülkelerde zamanla hakana, padişaha, şaha, krala yardımcı olsun diye meclis kuruldu. Meclis üyeleri halkın dileklerini yöneticiye duyurur, yasa tasarısını hazırlardı. Bu yasa taslakları hakan, padişah, şah, kral tarafından benimsendiğinde yasalaşırdı. Bu yönetim biçimine Meşrutiyet denir. Ancak meclisin yetkileri genel olarak çok sınırlıdır. Osmanlı Devletinde 1876 ve 1908 yıllarında iki kez meşrutiyet ilan edildi.

Üçüncü yönetim biçimi cumhuriyettir. Cumhuriyet’te egemenlik kayıtsız şartsız ulusundur. Ulus kendini yönetme yetkisini temsilcileri – milletvekilleri- aracılığı ile kullanır. Cumhuriyet yönetiminde yurttaşın seçme ve seçilme hakkı vardır. Seçilen temsilciler yasalar yapar, yöneticileri ulusu adına denetler. Yönetilenler dilerlerse seçimlerde yöneticilerini değiştirirler.

ÜLKEMİZDE CUMHURİYETİN KURULUŞU

Osmanlı İmparatorluğu’nda, ikinci Meşrutiyetin ilanından altı yıl sonra Birinci Dünya Savaşı başladı. 1914’te başlayan Birinci Dünya Savaşı’na dünyanın belli başlı devletleri katıldı. Dört yıl süren savaş sonunda bizimle birlikte olan devletler yenildi. Savaş kurallarına göre biz de yenilmiş sayıldık. Ülkemiz İngilizler, Yunanlılar, Fransızlar, İtalyanlar tarafından paylaşıldı.

Ulusuna inanan, güvenen Mustafa Kemal Paşa, 19 Mayıs 1919’da Samsun’a geldi. Erzurum’da, Sivas’ta kongreler düzenledi. Mustafa Kemal Paşa “Tek bir egemenlik var, o da Milli egemenliktir. Ülkeyi yine ulusun kendi gücü kurtaracaktır.” diyordu. Yurdun dört bir tarafından gelen ulus temsilcileri -milletvekilleri- 23 Nisan 1920 günü Ankara’da Büyük Millet Meclisi’nde toplandı. Meclis, Mustafa Kemal Paşa’yı başkan seçti. Mustafa Kemal Paşa’nın önderliğinde Büyük Millet Meclisi Ulusal Kurtuluş Savaşı’nı başlattı. Bir yandan efeler, dadaşlar, seymenler bulundukları yörede düşmana karşı koydular. Öte yandan düzenli ordular İnönü’de, Sakarya’da, Dumlupınar’da savaştılar. Yurdumuz düşmanlardan kurtarıldı.

Tahtını, rahatını düşünen padişah, yenilen düşmanla birlikte yurdumuzdan kaçtı. İmzalanan Lozan Barış Antlaşması ile yeni bir devlet doğdu. Bu doğan devletin yönetim biçimi henüz belirlenmemişti.

İkinci dönem Büyük Millet Meclisi 11 Ağustos 1923’te ilk toplantısını yaptı. 13 Ekim 1923’te Ankara Başkent oldu. Atatürk; düşmanın ülkeden atılıp sınırlarımızın belirlenmesinden sonra, çoktan beri tasarladığı cumhuriyetin ilanı üzerinde hazırlıklar yapmaya başladı. 28 Ekim 1923 akşamı yakın arkadaşlarını Çankaya’da yemeğe çağırdı. Onlara , “Yarın Cumhuriyet’i ilan edeceğiz.” Dedi.

29 Ekim 1923 günü Atatürk, milletvekilleri ile görüştükten sonra taslağı hazırlanan cumhuriyet önergesi Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne verildi. Meclis önergeyi kabul etti.

Böylece ülkemizde cumhuriyet yönetimi kuruldu. Atatürk kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Cumhurbaşkanı oldu. Cumhuriyet’in ilanı yurtta sevinç ve coşku ile karşılandı.

Cumhuriyet; yurttaşların seçme ve seçilme hakkının olduğu bir yönetimdir. Ulus temsilcilerinin kabul ettiği yasalarla ülkenin yönetilmesidir. Cumhuriyet yönetiminde söz ulusundur. Cumhuriyet’i korumak, kollamak, yaşatmak her yurttaşın ödevidir.

 

*29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI OKUMA PARÇASI*

CUMHURİYET NASIL İLAN EDİLDİ?
Aşağıda cumhuriyetin ilanını meclis muhabiri olarak izlemiş bir yazarımızın anısını okuyacaksınız.

O günlerde bütün gazeteciler ve halk merakta idi. Bir yenilik var… Fakat bu nedir ? Bir türlü belli olmuyordu. Ben o zamanlar Öğüt Gazetesinde çalışıyordum. Meclisin bütün toplantılarına devam ediyordum.

Atatürk Çankaya’da kendisine konuk olan arkadaşlarına Cumhuriyet’i ilan etmenin zamanı geldiğini, bildiriyor. Bunun için anayasada değişiklik yapmak gerektiğini açıklıyordu. 28 Ekim 1923 günü konukları gittikten sonra İsmet İnönü ile birlikte anayasada ne gibi değişiklikler yapılacağını görüştüler.

1923 yılının Ekim ayının yirmi dokuzuncu Pazartesi sabahı idi. Güneşli bir hava. Samanpazarı ve Karaoğlan’dan insanlar sel gibi meclise doğru akıyordu. Kalpaklı, başlıklı, fesli erkekler ve bunların arasında kadınlar, meclisin karşısındaki Millet Bahçesi’ne meydana toplanmışlardı.

Halk Millet Meclisinin kararını merakla bekliyordu. Birçokları tanımadıkları milletvekillerine yaklaşıyor, haber soruyordu. Güneş battı. Karanlık bastı. Buna rağmen halk dağılmıyordu. Hepimiz sabırsızlıkla bir haber bekliyorduk. Meclisin dar kapısından bir milletvekili çıktı. Orada bulunan gazeteciler, hepimiz milletvekilinin etrafını çevirdik. Milletvekili :
– Şu dakika içerde pek mutlu ve tarihsel kararlar veriliyor, dedi. Dışarıya sızan haber bu kadardı.

Akşam saat on sekiz kırk beş’ti Millet Meclisi oturumu açıldı. Donuk bir ışık. Sağda dinleyicilere ayrılmış bir yer, solda gazeteciler balkonu, ortada okul sıralarında oturmuş milletvekilleri, Atatürk yok. Bütün milletvekilleri sıkışık bir durumda oturuyorlardı. Bu sessizlik içinde İsmet İnönü : Anayasanın birinci maddesinin “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Türkiye Devletinin hükümet şekli cumhuriyettir” biçiminde değiştirilmesi için görüşme açılsın dedi. Değiştirilmesi istenen başka maddeler de vardı. Değişiklik isteği üzerine birçok milletvekili söz aldı. Heyecanlı konuşmalar yapıldı. Bu sırada milli şair Mehmet Emin Yurdakul söz alarak orada bulunanları “Yaşasın Cumhuriyet” diye bağırmaya davet etti. Bütün milletvekilleri tek bir vücut gibi harekete geçti, ayağa kalktılar. Gün görmüş gaziler, generaller, kalemleriyle, kılıçlarıyla bu memlekete hizmet etmiş kahramanlar dimdik durdular. Sonra hep bir ağızdan “Yaşasın Cumhuriyet” diye bağırdılar. Anayasa değişikliği görüşmeleri tamamlandıktan sonra değişiklik isteği oya sunuldu. Bütün eller “kabul” diye kalktı. Türkiye devletinin cumhuriyet olduğunu belirleyen değişiklik oy birliği ile kabul edildi. Saat sekiz buçuktu. Bu dakikadan itibaren Türkiye Devleti’nin adı Cumhuriyet olmuştu.

Bu cumhuriyete bir başkan seçmek gerekiyordu. Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Cumhurbaşkanlığı seçimine 158 milletvekili katıldı. Ankara milletvekili Gazi Mustafa Kemal Cumhurbaşkanlığına seçildi. 

Bu anda Kemal Atatürk meclis salonunda göründü. Alkışlar arasında kürsüye çıktı. Herkes Atatürk’ü dinliyordu. Konuşmasını bitirdiği zaman uzun uzun alkışlandı. Gök gürültüsünü andıran alkışlar arasında Atatürk yerine oturdu.

Halk meclisin önünde bekliyordu. Cumhuriyetin ilanını ve Atatürk’ün Cumhurbaşkanı seçildiğini duyunca coştu. Bu arada 101 pare top atıldı. Top sesleri Türk ulusuna cumhuriyeti ilan ediyordu. Türk ulusu, yıllardan beri hasretini çektiği egemenliğe ve cumhuriyete kavuşmuştu.

Enver Behnan ŞAHPOLYO

*29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI GÜZEL SÖZLERİ*

* Demokrasi ilkesinin en yeni ve akılcı uygulamasını sağlayan hükümet biçimi Cumhuriyettir. 
* Türk ulusunun yaratılışına en uygun olan yönetim Cumhuriyettir. 
* Cumhuriyet erdeme dayanan bir yönetimdir. 
* Cumhuriyet düşünce, beden ve bilim bakımından güçlü koruyucular ister.
* Cumhuriyet, fikren, bilimle ve bedenen güçlü, yüksek düzeyli muhafızlar ister. (Atatürk)
* Cumhuriyet, ahlak üstünlüğüne dayanan bir ülküdür; Cumhuriyet erdemdir. (Atatürk)
* Benim naçiz vücudum bir gün toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. (Atatürk)
* Ey yükselen yeni nesil! Gelecek sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz. (Atatürk)
* Demokrasi, halkın halk tarafından, halk için yönetimidir. (Lincoln)
* Demokrasinin kusurları yine demokrasi ile kapanır. (Alfred Smith)
* Sosyal demokraside yer vatandaş, ancak verdiği kadar olabilir. Çünkü üretim ne kadar yükselirse hayat seviyesi de o kadar yükselir. (H. J. Laski)
* Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir. (Atatürk)

*29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ŞİİRLERİ* 
 

CUMHURİYET BAYRAMI

Bir zamanlar yurdumuzda
Bir başka devlet varmış,
Başındaki padişah
Ne isterse yaparmış.

Millet onun yanında 
Köle imiş, kul imiş,
Türklerin vatanında
Yıllar sürmüş bu gidiş.

Vatan kalmış bakımsız
Millet fakir perişan
Sönüp gitmiş eski hız
Yurda saldırmış düşman.

Atatürk padişaha
Düşmana karşı durmuş,
Yurdumuzu kurtarmış
Cumhuriyeti kurmuş.

İ.Hakkı TALAS

29 EKİM

Cumhuriyet bayramı
Geldi diye ne mutlu !
Bayraklarla donattık,
Güzel okulumuzu.

Sokaklarda, evlerde
Al bayrak dalgalanır.
Onun al rengini
Bütün bir dünya tanır.

Yirmi dokuz Ekimi
Karşılarız neşeyle
Çünkü bugün erdik,
Büyük Cumhuriyet’e

Yürüyün arkadaşlar
Hep ileri koşalım,
Bugün bayramımız var,
Gelin bayramlaşalım.

Ali PÜSKÜLLÜOĞLU

CUMHURİYET

Al yıldızlı al bayraklar,
Her yanda dalgalanıyor.
Süslendi evler, sokaklar
Renk renk ışıklar yanıyor.

Yirmi üç yıl önce bugün.
Cumhuriyet kurdu millet,
Bize büyük Atatürk’ün,
Armağanı Cumhuriyet.

En birinci vazifemiz,
Onun yolunda yürümek.
Canımız gibi koruruz,
Cumhuriyet Türklük demek.

Sevinçle, sağlıkla geçsin.
Sabahımız, akşamımız.
Kutlu olsun hepimize,
Cumhuriyet Bayramımız.

Vasfi Mahir KOCATÜRK

CUMHURİYET

Biziz bu memleketin,
Kanı, iliği, eti,
Yirmi dokuz Ekim’de,
Kurduk Cumhuriyeti.

Yirmi dokuz Ekim’de,
Yeni bir ay parladı.
İşte bu parlak ayın,
Cumhuriyettir adı.

Yirmi dokuz Ekim’de,
Bütün ışıklar yansın,
Caddeler baştan başa,
Bayraklarla donansın.

Elele tutuşalım,
Hiç değişmez bu niyet,
Yaşasın Türk Milleti,
Yaşasın Cumhuriyet.

Halil SOYUER

29 EKİM

En güzel günümüzdür,
Demokrasi ürünüdür,
Atatürk’ün eseridir,
Yirmi Dokuz Ekimler.

Vatandaşın hür sesi,
Vatanımın neşesi,
Kucaklıyor herkesi,
Yirmi Dokuz Ekimler.

Cumhuriyet kuruldu,
Türk’ün sesi duyuldu,
Törenlerle kutlandı,
Yirmi Dokuz Ekimler.

Fethi BOLAYIR

CUMHURİYET

Gönül verdik,
Sana erdik.
Ey hürriyet,
Cumhuriyet.

Herkes sever,
Seni över.
Ey hürriyet,
Cumhuriyet.

Canımızsın,
Şanımızsın.
Ey hürriyet,
Cumhuriyet.

A.O. ATOK

CUMHURİYET MARŞI

Cumhuriyet, cumhuriyet, en güzel şey hürriyet
Nice zahmet, nice emek verdi sana bu millet!
Gazimin sen en büyük yadigârısın bana
Nice zahmet, nice emek verdi sana bu millet!

Dalgalansın her tarafta şanlı Türk’ün bayrağı
Korumaktır ve yüceltmek azmimiz bu toprağı!
Bu vatan hiç sensiz olmaz, ey güzel cumhuriyet
Milletim öyle demiştir; ya ölüm, ya hürriyet!

BAYRAK

Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü… 
Kız kardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü. 
Işık ışık, dalga dalga bayrağım, 
Senin destanını okudum, senin destanını yazacağım. 

Sana benim gözümle bakmayanın 
Mezarını kazacağım. 
Seni selamlamadan uçan kuşun 
Yuvasını bozacağım. 

Dalgalandığın yerde ne korku, ne keder… 
Gölgende bana da, bana da yer ver ! 
Sabah olmasın, günler doğmasın ne çıkar, 
Yurda ay – yıldızının ışığı yeter. 
Savaş bizi karlı götürdüğü gün 
Kızıllığınla ısındık; 
Dağlardan çöllere düşürdüğü gün 
Gölgene sığındık. 

Ey şimdi süzgün, rüzgarlarda dalgalı; 
Barışın güvercini, savaşın kartalı… 
Yüksek yerlerde açan çiçeğim; 
Senin altında doğdum, 
Senin dibinde öleceğim.

Arif Nihat Asya

CUMHURİYETİN ELLİNCİ YIL MARŞI

Müjdeler var yurdumun toprağına, taşına; 
Erdi Cumhuriyetim elli şeref yaşına! 
Bu rüzgârla şahlanmış dalga dalga bayrağım; 
Başka bir tuğ yaraşmaz Türk’ün özgür başına. 

Cumhuriyet, özgürlük, insanca varlık yolu; 
Atatürk’ün çizdiği çağdaş uygarlık yolu… 

Yılları bir çığ gibi aşarak hafta hafta, 
Koşuyoruz durmadan kadın erkek bir safta… 
Elimizde meşale; ilke ilke Atatürk, 
Işıklarla donattık ülkeyi her hafta… 

Cumhuriyet, özgürlük, insanca varlık yolu; 
Atatürk’ün çizdiği çağdaş uygarlık yolu… 

Aynı kandan feyz alır bunca toprak, bunca taş. 
Kılıç tutan bilekler, verdi sabanla savaş. 
Tekniğin dev nabzında her adım, her dakika, 
Çarklarda aynı tempo, yüreklerde aynı marş…

Cumhuriyet, özgürlük, insanca varlık yolu; 
Atatürk’ün çizdiği çağdaş uygarlık yolu… 

Biz yürekten bağlıyız elli yıldır bu yola; 
“Yurtta barış” ilk hedef, “Cihanda sulh” parola. 
Koparamaz hiçbir güç bizi milli birlikten; 
Atamızın izinden koşuyoruz kol kola…. 

Cumhuriyet, özgürlük, insanca varlık yolu; 
Atatürk’ün çizdiği çağdaş uygarlık yolu… 

Yaşasın hür ulusum! Soylu gencim, benliğim! 
Yaşasın şanlı ordum, sarsılmaz güvenliğim! 
Ersin elli yıllarım nice mutlu çağlara; 
Örnek olsun cihana devletim, düzenliğim!.. 

Cumhuriyet, özgürlük, insanca varlık yolu; 
Atatürk’ün çizdiği çağdaş uygarlık yolu… 

Bekir Sıtkı Erdoğan 
Beste: Necil Kâzım AKSES

CUMHURİYET

Genç, ihtiyar, kadın, kız, 
İşte sokaklardayız. 
Başımızda ay yıldız 
Seninle Cumhuriyet. 

Kurtuluş Savaşı’nın 
Bize armağanısın. 
İnsanım aydınlansın, 
Seninle Cumhuriyet. 

Sen özgürlük yolusun, 
Güzellikler dolusun. 
Yolum doğruluk olsun, 
Seninle Cumhuriyet. 

Atatürk önderimiz, 
Işıklı izindeyiz. 
Mutluyuz, sevinçliyiz, 
Seninle Cumhuriyet. 

Mehmet Şahin

CUMHURİYET 

Türk milleti savaştı 
Yüce istiklâl için, 
Sonunda temelini 
Attı Cumhuriyetin. 

Atamızın yolunda 
Her zorluğu aşarız, 
Biz sağlam Türk gençleri, 
Neş’e ile coşarız. 

Bin dokuz yüz yirmi üç 
Yirmi Dokuz Ekimde, 
Şan ve şeref içinde 
Erdik Cumhuriyete. 

Var olsun Cumhuriyet 
Yaşasın Türk Milleti, 
Bizler yaşatacağız 
Şanlı Cumhuriyeti. 

Ali Püsküllüoğlu

GAZİ MUSTAFA KEMAL PAŞA

Ben o yılların macerasından geldim. 
Barut, toz ve ihtilaldi hepten. 
Dolaklı hilal bıyıklı süvarilerle, 
Hüzünlü marşlar söyleyerekten 
Bir davul zurna, bir üçlü, bir bayrak. 
Saf çelik kılıçlar ata yadigârı 
Yorgun söğütler, mahzun yollar, kağnılar 
Göğsü tekmil döğmeli bir zabitin ardından 
Bir yıldızlı tan yerine at sürerekten. 
Derdini bilemedik, 
Dermanın olamadık Gazi Paşa, 
Sana hasretimiz cân-ü yürekten. 
Artık bir özge tarih oldu yaşadığımız; 
Bozkırdan, mavzerden, kandan ve sesten, 
Namlular elpençe, süngüler pusuda, 
Kalpağın, dolgun bıyıkların, kırbacın 
Bir sen kaldın, bir vatan kaldı, bir koşu, 
Bir macera kaldı dillere destan, 
Bir gök kaldı mavi, bir kitap yeşil. 
Gayri bundan geri bana ağlamak yaraşır. 
Temmuzda bir serçe kalkar Sakarya’dan 
Ağustosta kartal döner. 
Günler uzar hasretle dışımızdan, içimizden 
Bir kudretli kumandadır bakışın Paşam, 
Geceler içinde patırtılarla yanar 
Ağlamak ne kelime ki bizlere, 
Ankara’dan gelir geçer trenim, 
Bir gün olur elbet ben de binerim, 
Varır toprağına yüzüm sürerim 
Biz vatan çocukları. Gazi Paşam, 
Dilimiz takılı kaldı; 
Diyemedik 
Boynumuz bükülü kaldı; 
Doyamadık

Turgut UYAR

 

Yorumunuz için teşekkürler