Atatürk İnkılaplarının İlkelerle Bağlantısı nedir

hakkında bilgi açıklama yazı nedir ne zaman nasıl nedeni nasıl neden niçin sebebi sonuçları alınan kararlar nedir nelerdir hangileridir. ödev yardım

 

Cumhuriyetçilik
** TBMM’nin açılması
** Saltanatın kaldırılması
** Cumhuriyet’in İlanı
** Halifeliğin kaldırılması
** 1921 ve 1924 Anayasalarının kabulü
** Çok partili rejim denemeleri
** Kadınlara seçme ve seçilme haklarının verilmesi

 

Milliyetçilik
** TBMM’nin açılması
** İstiklal Marşı’nın kabulü
** Saltanatın kaldırılması
** Cumhuriyetin ilanı
** Tevhid-i Tedrisat Kanunu
** Halifeliğin kaldırılması
** Türk Medeni Kanunu
** Kabotaj Kanunu’nun çıkarılması
** Yabancı işletmelerin satın alınması ve ulusallaştırılması
** Türk Tarih Kurumu’nun açılması
** Türk Dil Kurumu’nun açılması

Halkçılık
** Aşar vergisinin kaldırılması
** Kıyafet devrimi
** Tekke ve zaviyelerin kapatılması
** Türk Medeni Kanunu
** Harf inkılâbı
** Toprak reformu ile ilgili kanunun çıkarılması
** Soyadı Kanunu
** Kadınlara seçme ve seçilme haklarının verilmesi

Devletçilik
** Aşar vergisinin kaldırılması
** Tarım alanındaki destekleyici çalışmalar
** Yabancı işletmelerin satın alınması ve ulusallaştırılması
** Devletçe demiryollarının yapılması
** Devletin banka kurması
** Devletin bankaları ve kredi kooperatiflerini denetimine alması
** Teşvik-i Sanayi Kanunu
** I. Beş Yıllık Kalkınma Planı’nın hazırlanması
** KİT’lerin kurulması
** Kamulaştırma çalışmaları

 

Laiklik
** Saltanatın kaldırılması
** Halifeliğin kaldırılması
** Şeriye ve Evkaf Vekâleti’nin kaldırılması
** Tevhid-i Tedrisat Kanunu
** Medreselerin kapatılması
** Maarif Teşkilatı Hakkındaki Kanun’un çıkarılması
** Tekke ve zaviyelerin kapatılması
** Kıyafet devrimi
** Türk Medeni Kanunu
** Anayasadan “devletin dini İslam’dır” maddesinin çıkarılması
** Laiklik ilkesinin anayasada yer alması

 

İnkılâpçılık (Devrimcilik)
** Yukarıda adı geçen bütün yenilikler ve uygulamalar (inkılâplar), İnkılâpçılık ilkesi ile ilgilidir.